iconWe realiseren onze beleidsdoelen

Binnen ons situationele grondbeleid realiseren we de ruimtelijke plannen die in de 'Woonvisie 2019-2025', de "Omgevingsvisie" en het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2024-2028 (RPWA) staan. Daarnaast zijn we actief in de energietransitie, transities in de landbouwsector, landschapsontwikkeling, maatschappelijke voorzieningen en infrastructurele projecten.

We werken vanuit de Nota Grondbeleid en Bovenwijkse voorzieningen

In februari 2023 zijn de 'Nota Grondbeleid' en de 'Nota Bovenwijkse voorzieningen' vastgesteld. Deze documenten ondersteunen de uitvoering van de in de Omgevingsvisie opgenomen plannen en projecten. De projectenlijst, die ten grondslag ligt aan de 'Nota Bovenwijkse voorzieningen' en de daarop gebaseerde afdracht aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen, actualiseren we ieder jaar. Deze actualisatie bieden we weer bij de Jaarstukken 2023 ter vaststelling aan.

Waar mogelijk ondersteunen we private initiatiefnemers en maatschappelijke partners, zoals woningbouwcorporaties

Hiervoor maken we maatwerkafspraken en leggen dat vast in anterieure overeenkomsten waarbij het wettelijk kostenverhaal, bijdragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen en andere contractuele afspraken gewaarborgd blijven. Wanneer we gronden verkopen (actieve rolopvatting) is het kostenverhaal al verwerkt in de grondprijs.

We werken met modellen aan grondexploitaties

Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2023 kiezen we voor een actievere rol bij gebiedsontwikkelingen. Met name voor de maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke component. Door ons actiever te bemoeien met de grondmarkt oefenen we meer invloed uit op het realiseren van onze ambities. We werken met grondexploitaties of andere business cases. Voor een verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering is het modelmatig werken met behulp van een grondexploitatiesysteem belangrijk. Deze koppelen we aan de gemeentelijke financiële administratie. Uitgangspunt is een minimaal budgetneutraal exploitatieresultaat. De risico’s die daarbij horen zijn niet te vermijden, maar wel te beheersen of we kiezen om ze te accepteren.

We maken de paraplunota Gronduitgiftebeleid

Voor de verdere professionalisering van de organisatie ontwikkelen we een paraplunota Gronduitgiftebeleid, die we aan uw raad in 2024 ter vaststelling voorleggen.

We ontwikkelen een Meerjaren Perspectief Grondexploitatie

Met een Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties maken we voor meerdere jaren het financiële effect van alle gebiedsontwikkelingen inzichtelijk. Dit geeft dan inzage op de treasury, de ontwikkelingen van de reserve Bovenwijkse Voorzieningen en te treffen beheersmaatregelen voor de risico’s. Voor het modelmatig werken en het opzetten van een meerjarenperspectief schaffen we een digitaal grondexploitatiesysteem aan.

We gebruiken de reserve Bovenwijkse voorzieningen

Voor ieder ruimtelijk project dat we ontwikkelen, doen we een afdracht aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Vanuit deze reserve betalen we de bovenwijkse kosten. Dit zijn kosten van projecten die we niet vanuit de exploitatie financieren. In de programmering voor de komende 10 jaar houden we rekening met bovenwijkse investeringen in bijvoorbeeld:

 • Infrastructuur
 • Slimme economie
 • Sterke dorpen
 • Gezonde leefomgeving
 • Energie en Klimaat
 • Landschappelijke kwaliteit

We leveren een bijdrage aan infrastructuur en vitale kernen

Voor 2024 zetten we deze reserve vooral in om een bijdrage te leveren aan de infrastructuur en afronding van projecten Vitale kernen. Aan de infrastructuur besteden we € 1.715.000 en aan vitale kernen een bijdrage van € 430.000 (vastgesteld bij de Nota Bovenwijks 23-02-2023).

We kijken welke grondtransacties nodig zijn

 • We ontwikkelen vijf uitbreidingslocaties voor woningbouw. We willen woningbouw in alle kernen en het bijbehorende buitengebied. Behalve uitbreiding is er nog steeds ruimte voor inbreiding/verdichting. Bij alle woningbouwontwikkelingen passen we de uitgangspunten van de Woonvisie en regiodeal toe. Waar nodig ondersteunen we initiatieven door of zelf actief deel te nemen in de ontwikkeling of eventueel gronden te verkopen waardoor het initiatief ontwikkelt wordt.
 • Na jaren van gebruik voor maatschappelijke functies, komt er weer maatschappelijk vastgoed beschikbaar voor herontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de wensen van de samenleving. Voorbeelden van herontwikkeling zijn De Mammoet en De Vordering.
 • Bestaande bedrijventerreinen blazen we, in samenwerking met de eigenaren, nieuw leven in. Daarbij gaat het vaak om herstructurering van onbenutte ruimte. Dat transformatieproces ondersteunen we door waar nodig gronden/bedrijfsobjecten te verwerven en/of door het inbrengen/verkopen van openbaar groen en openbare ruimte. Bij het revitaliseren van bedrijventerreinen onderzoeken we vooral de mogelijkheid om dienst- en/of bedrijfswoningen aan de terreinen te onttrekken. Voorbeeld hiervan is de revitalisering van het bedrijventerrein Zelhem.
 • We voeren het RPWA uit door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen te stimuleren en te realiseren. Waar nodig ondersteunen we ontwikkelingen met nieuwe grondtransacties.
 • We ondersteunen de energietransitie door businesscases te maken voor benodigde energienetwerken en zonneparken. Het kan zijn dat daarbij gronden worden gekocht, verpacht, verhuurd of verkocht.
 • Bronckhorst heeft in het buitengebied vastgoed en gronden. Dat kan gaan om bospercelen, landbouwgrond of ander bezit. Samen met het programmamanagement Landschapsontwikkeling onderzoeken we hoe dat bezit kunnen benutten voor realisatie van de doelstellingen rondom het thema transities in de landbouw en landschapsontwikkeling.