iconWe heffen gebonden en ongebonden belastingen

De lokale heffingen bestaan uit gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Gemeentelijke belastingen onderscheiden we in heffingen waarvan de besteding ongebonden dan wel gebonden is. De lokale lasten worden vooral door burgers maar ook door bedrijven opgebracht. De invoering, wijziging of intrekking van een lokale heffing vindt plaats door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening.

Ongebonden lokale heffingen, zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en forensenbelasting, rekenen we tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat hier geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. De besteding ervan is niet gebonden aan een bepaalde taak.

Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, verantwoorden we op het betreffende programma en mogen we niet tot de algemene dekkingsmiddelen rekenen. Hiervoor geldt het uitgangspunt dat ze maximaal kostendekkend zijn. Hier staat wel een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen, afvalverwijdering of riolering.

Rechten en retributies zijn vergoedingen voor door de gemeente verrichte diensten. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in deze rechten en retributies. Ons beleid is gericht op een rechtvaardige verdeling van deze kosten.

We beschrijven vijf onderwerpen over de lokale heffingen

Volgens artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de paragraaf lokale heffingen tenminste:

  1. de geraamde inkomsten;
  2. het beleid voor de lokale heffingen;
  3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, de geraamde baten de daarmee samenhangende geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn voor deze berekeningen en hoe die uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
  4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
  5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De volgende heffingsbijdragen staan in deze begroting

Heffing

Begroot 2022

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Ongebonden heffingen

Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.668

5.767

5.838

5.945

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.570

1.601

1.617

1.660

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

960

977

988

1.025

Onroerendezaakbelastingen totaal

8.198

8.344

8.444

8.630

Forensenbelasting

65

60

67

69

Toeristenbelasting

260

504

340

340

Reclamebelasting

125

141

125

125

Gebonden heffingen

8.648

9.049

8.976

9.164

Afvalstoffenheffing

3.934

3.969

3.680

3.977

Begraafrechten

163

157

163

173

Rioolheffing woningen

3.929

4.048

4.052

4.383

Rioolheffing niet-woningen

431

403

444

496

Rioolheffing totaal

4.360

4.451

4.496

4.879

Leges titel 1: Burgerzaken

348

477

358

355

Leges titel 2: Omgevingsvergunning

1.302

1.307

1.393

1.377

Leges titel 3: Overig

-

-

-

-

Totaal heffing

18.754

19.411

19.065

19.924