iconWet open overheid

Inleiding

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking om te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.

In artikel 3.5 van de Woo staat dat bestuursorganen in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan. Daarom treft u hier de openbaarheidsparagraaf aan met verslag.

Projectgroep Woo werkt verder aan gefaseerde invoering

De projectgroep werkt verder aan het gefaseerd openbaar maken van 11 informatiecategorieën. De projectgroep zet zich in om bestuurders en medewerkers te informeren en adviseren over benodigde werkwijzen om de wet in te voeren en na te leven. De projectgroep biedt trainingen en handleidingen aan.

Een eigen platform, genaamd SIM inrichten

Op landelijk niveau komt er geen digitaal platform om lokaal bestuurlijke informatie openbaar te maken. We gaan zelf aan de slag met een eigen platform: SIM, om de documenten actief openbaar te maken. Na een pilotfase is het ‘SIM platform’ beschikbaar voor onze inwoners. Via een fasegewijze uitrol publiceren we o.a.: vergaderstukken/ bestuursstukken, Woo-verzoeken,
-besluiten en verstrekte stukken, convenanten en organisatie- en bereikbaarheidsinformatie.

We volgen de lijn van het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’ is opgenomen dat we staan voor openheid en transparantie. We vervolgen deze lijn en gebruiken de pilot ook om zoveel mogelijk de collegevoorstellen openbaar te maken. Het uit de openbaarheid houden is een uitzondering en alleen mogelijk op basis van een goede motivering.