iconWat mag het kosten

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijz.

2024

2025

2026

2027

Lasten:

3A Economie

2.154

2.121

1.195

1.183

1.240

1.683

3B Duurzaamheid

4.573

6.276

8.279

7.900

7.895

7.867

Totaal lasten:

6.727

8.397

9.474

9.084

9.135

9.551

Baten:

3A Economie

734

415

417

417

417

417

3B Duurzaamheid

4.586

5.341

7.099

6.705

6.699

6.709

Totaal baten:

5.320

5.756

7.516

7.121

7.116

7.126

Saldo

3A Economie

-1.420

-1.706

-778

-767

-823

-1.267

3B Duurzaamheid

14

-935

-1.180

-1.196

-1.196

-1.159

Saldo totaal

-1.407

-2.642

-1.959

-1.962

-2.019

-2.425

Financiële ontwikkelingen

Het saldo wijzigt in programma 3 met € 683.000 (V) ten opzichte van 2023. We zien enerzijds hogere lasten door CAO-loonstijging en personele mutaties (€ 194.000 N) en anderzijds hogere baten door verhoging van de heffingen € 204.000 V). In 2023 zijn budgetten uit de resultaatbestemming 2022 opgevoerd (€ 572.000 V).

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2024

2025

2026

2027

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

Geen voorstellen

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-

-

-

-

Aanvulling Programmabegroting 2024

3B

Verbonden partijen ODA

41

41

41

41

Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027

41

41

41

41

Totaal structureel

41

41

41

41

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

41

41

41

41

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Invest. Bedrag

T.l.v voorz.

Netto invest.

Jaar

Termijn

2024

2025

2026

2027

Investeringsagenda (restant beschikaar 1-7-2023)

Projecten leefbaarheid

6.310

6.310

2026

20

-

-

47

410

Revitaliseren bedrijventerreinen

1.400

1.400

2026

20

-

-

11

91

Afvalinzameling

Ondergrondse inzamelvoorzieningen

45

45

2024

10

-

5

5

5

Ondergrondse inzamelvoorzieningen

27

27

2026

10

-

-

-

3

Ondergrondse inzamelvoorzieningen

285

285

2027

10

-

-

-

2

Bedrijvigheid en ontwikkeling

8.067

-

8.067

-

5

63

511

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.