iconWat mag het kosten

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijz.

2024

2025

2026

2027

Lasten:

2A Passend wonen

2.143

2.366

2.293

1.590

1.589

1.590

2B Aantrekkelijke leefomgeving

29.420

28.625

30.213

29.558

29.760

30.399

Totaal lasten:

31.563

30.991

32.505

31.148

31.349

31.988

Baten:

2A Passend wonen

2.165

3.402

2.093

1.387

1.387

1.387

2B Aantrekkelijke leefomgeving

10.905

6.765

6.726

6.820

6.860

6.844

Totaal baten:

13.070

10.167

8.820

8.207

8.247

8.231

Saldo

2A Passend wonen

23

1.036

-199

-203

-202

-203

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-18.515

-21.861

-23.487

-22.737

-22.900

-23.555

Saldo totaal

-18.492

-20.824

-23.686

-22.940

-23.102

-23.758

Financiële ontwikkelingen

Het saldo wijzigt in programma 2 met € 2,9 mln (N). Hieronder wordt duidelijk dat € 263.000 vanuit nieuw beleid komt. Voor dit programma hebben we ook stijgende investeringslasten (€ 275.000 N). Daarnaast hebben we te maken met prijsstijging en verhogingen van heffingen (per saldo € 333.000 N), Cao-loonstijging en personele mutaties (€ 1.022.000 N), maar ook lagere kosten voor inhuur van personeel (€ 865.000 V). In de begroting 2023 stonden voor grondverkopen en woningbouwontwikkelingen opbrengsten geraamd (€ 1.237.000 N) en kenden we een eenmalig budget voor onderhoud civiele kunstwerken (€ 100.000 V). Tot slot zijn budgetten opgevoerd uit de resultaatbestemmingen 2022 (€ 570.000 V).
De bijdrage aan de multifunctionele accommodatie Keijenborg nemen we in 2024 op (€ 1.320.000 N). Deze bijdrage wordt overigens gedekt uit de bestemmingsreserve Bijdragen Investeringsagenda ineens.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2024

2025

2026

2027

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

2A

We werken modelmatig bij de grondexploitatie (kostendekkend)

-

-

-

-

2A

Actief grondbeleid voor maatschappelijke opgaven (kostendekkend)

-

-

-

-

2A

We onderzoeken de mogelijkheden van flexwonen (kostendekkend)

-

-

-

-

2A

We gebruiken in projecten de reserve Bovenwijkse voorzieningen (kostendekkend)

-

-

-

-

2B

We maken onze kazernes 'arbo-proof' (budgetneutraal)

-

-

-

-

2B

We behouden de veren in Bronckhorst

30

30

30

30

2B

We verbeteren de openbare ruimte in Drempt

19

163

161

159

2B

Beschikbare budgetten Investeringsagenda

-

-162

-161

-159

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

49

30

30

30

Aanvulling Programmabegroting 2024

2A

Aanschaf grondexploitatiemodel

12

12

12

12

2B

Verbonden partijen Bibliotheek, VNOG en ECAL

203

206

346

442

Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027

214

217

357

453

Totaal structureel

263

247

387

483

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

263

247

387

483

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Invest. Bedrag

T.l.v voorz.

Netto invest.

Jaar

Termijn

2024

2025

2026

2027

Investeringsagenda (restant beschikaar 1-7-2023)

IHP primair onderwijs

2.500

2.500

2026

20

-

-

19

163

Coalitieakkoord / Extra toevoeging

10.000

10.000

2026

20

-

-

75

650

Materieel Buitenruimte

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024)

16

16

2024

1

-

16

-

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2025)

16

16

2025

1

-

-

16

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2026)

16

16

2026

1

-

-

-

16

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2027)

16

16

2027

1

-

-

-

-

IP materieel buitenruimte 2024

425

425

2024

div

3

50

50

49

IP materieel buitenruimte 2025

235

235

2025

div

-

2

32

32

IP materieel buitenruimte 2026

752

752

2026

div

-

-

6

104

IP materieel buitenruimte 2027

925

925

2027

div

-

-

-

7

Riolering

IP Riolering 2024

4.144

695

3.449

2024

div

26

160

158

157

IP Riolering 2025

3.932

600

3.332

2024

div

-

25

148

147

IP Riolering 2026

2.486

550

1.936

2024

div

-

-

15

88

IP Riolering 2027

3.233

606

2.627

2024

div

-

-

-

20

Reconstructie wijken

Reconstructie wijken 2024

1.000

1.000

2024

20

8

65

64

64

Reconstructie wijken 2025

1.000

1.000

2025

20

-

8

65

64

Reconstructie wijken 2026

1.000

1.000

2026

20

-

-

8

65

Reconstructie wijken 2027

1.000

1.000

2027

20

-

-

-

8

Wonen en leefomgeving

32.696

2.451

30.245

37

326

655

1.632

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2024

2025

2026

2027

Bovenwijkse voorzieningen

BR

-

25

25

25

-

25

25

25

In de balans (3.3.2) lichten we het gebruik van de reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen toe.