iconWat mag het kosten

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijz.

2024

2025

2026

2027

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

2.912

5.828

5.467

5.418

5.328

5.042

1B Toegang tot passende voorzieningen

35.727

34.286

35.366

35.100

35.062

34.868

Totaal lasten:

38.639

40.114

40.833

40.518

40.390

39.910

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

-4

155

540

544

440

128

1B Toegang tot passende voorzieningen

6.810

5.820

5.836

5.910

6.307

6.300

Totaal baten:

6.806

5.975

6.377

6.455

6.747

6.427

Saldo

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.916

-5.674

-4.927

-4.874

-4.888

-4.914

1B Toegang tot passende voorzieningen

-28.917

-28.465

-29.530

-29.189

-28.755

-28.568

Saldo totaal

-31.833

-34.139

-34.457

-34.063

-33.643

-33.482

Financiële ontwikkelingen

Het saldo wijzigt in programma 1 met € 318.000 (N). Hieronder wordt duidelijk welk deel vanuit nieuw beleid komt. De stijging van de kosten heeft te maken met prijsstijging (€ 1.431.000 N), Cao-loonstijging met daarnaast personele mutaties (€ 515.000 N), maar ook minder uitgaven voor ingehuurd personeel (387.000 V). Voor de Hervormingsagenda Jeugd hebben we een uitvoeringsbudget opgevoerd (€ 212.000 N). In 2023 hebben we budgetten opgevoerd uit de resultaatbestemmingen 2022 (€ 1.572.000 V). De stijgende inkomsten voor de GALA- en IZA-regeling geven een gelijke stijging van kosten (€ 278.000).

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2024

2025

2026

2027

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

1A

We vertalen de landelijke akkoorden IZA en GALA naar lokaal beleid (budgetneutraal)

-

-

-

-

1B

We richten toekomsttuinen in (budgetneutraal)

-

-

-

-

1B

We zorgen zelf voor beschermd wonen (budgetneutraal)

-

-

-

-

1B

We bouwen aan een beter houdbaar jeugdstelsel voor gezonde en weerbare jeugd (budgetneutraal)

-

-

-

-

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-

-

-

-

Aanvulling Programmabegroting 2024

1B

Verbonden partijen GGD NOG, Yunio en SON

168

203

226

269

Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027

168

203

226

269

Totaal structureel

168

203

226

269

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

168

203

226

269

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Voor dit programma zijn geen investeringen benoemd.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2024

2025

2026

2027

Minimafonds

BR

5

5

5

5

5

5

5

5

In de balans (3.3.2) lichten we het Minimafonds toe.