Wijzigingen reserves

MR_R Stortingen en onttrekkingen reserves

Baten

Lasten

Saldo

0-10 Mutaties reserves

2.158

500

1.658

Totaal

2.158

500

1.658