iconWat geven we anders uit dan verwacht voor 2024

In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2024 met de ramingen die we in het programmabegroting van 20 oktober 2022 voor de jaarschijf 2024 opnamen.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2023. Over de ontwikkeling van de Algemene uitkering leest u meer in het overzicht algemene dekkingsmiddelen (3.1.2) en de financiële positie (3.3.1).

Algemene uitkering

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Algemene uitkering gemeentefonds

63.341

67.847

Totaal Algemene uitkering

63.341

67.847

Overige inkomensoverdrachten

We laten hier de rijksvergoedingen zien en de eigen bijdragen. De vergoedingen zijn bedoeld voor de uitvoering van de inkomensregelingen, de uitvoering van de energietransitie en de regeling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De twee laatste activiteiten verklaren de toename van de bijdrage van het Rijk.
Daarnaast is de begroting (baten en lasten) van het Datalab GO in onze begroting opgenomen. De doorbelastingen daarvoor aan de deelnemende gemeenten valt onder overige bijdragen overheidsinstanties.

Overige inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Bijdragen Rijk

5.210

8.188

Verhaal / terugvorderingen

407

346

Eigen bijdragen

356

376

Overige bijdragen overheidsinstanties

20

1.245

Totaal overige inkomensoverdrachten

5.993

10.155

Belastingen

De opbrengsten van de verschillende belastingen, met uitzondering van de reclamebelasting, indexeerden we voor prijsstijging. De ondernemersfondsen willen de reclamebelasting niet indexeren. De toeristenbelasting is nu in overeenstemming met de verwachte opbrengst op basis van het aantal overnachtingen per jaar. De rioolheffing hebben we hier bij de belastingen opgenomen omdat het geen variabele tariefdelen bevat. Over de ontwikkeling van de belastingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Belastingen

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.838

5.945

- niet woningen, eigenaren

1.617

1.660

- niet woningen, gebruikers

988

1.025

Toeristenbelasting

340

340

Forensenbelasting

67

69

Reclamebelasting

125

125

Rioolheffing:

- woningen

4.052

4.383

- niet woningen

444

496

Totaal belastingen

13.472

14.043

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Voor de diensten voor afval willen we dat de tarieven kostendekkend zijn, voor (bouw-) vergunningen en de andere diensten berekenen we de prijsstijging door.

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Pachten

28

30

Huren:

- woningen

27

29

- overige gebouwen

744

744

- gronden

11

11

Leges:

- bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

1.381

1.377

- rijbewijzen en reisdocumenten

251

247

- overige leges

126

118

Overige opbrengsten:

- afvalstoffenheffing

3.840

3.977

- opbrengst grondstoffen (naast afvalstoffenheffing)

286

304

- lijkbezorgingsrechten

611

625

- overig

276

392

- detacheringen wsw-ers

500

475

- detacheringen overig

40

43

Totaal overige opbrengsten en leges

8.121

8.371

Dividend, winstuitkering

We krijgen van twee bedrijven dividend. Meer informatie leest u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Dividend, winstuitkering

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Bank Nederlandse Gemeenten

120

180

Alliander

355

280

Totaal dividend

475

460

Verkoop grond en overige duurzame goederen

We verkopen de grond van De Mammoet in Velswijk. Dat levert geen financiële ruimte op want de opbrengst is nodig om de balanswaarde af te boeken.

Verkoop grond en overige duurzame goederen

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Opbrengst duurzame goederen

20

20

Grondverkopen

707

Totaal verkoop grond en overige duurzame goederen

20

727

Personeelskosten

De vergoedingen aan raadsleden en buitengewone ambtenaren burgerlijke stand staan onder de kostenpost vergoedingen. Het begrip personeelskosten is van toepassing voor het college, de griffie en het overige ambtelijk personeel. We houden rekening met een Cao-loonstijging van 5,2%. Meer informatie over personeel leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).

Personeelskosten

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Vergoeding raads- en commissieleden

398

410

College

574

622

Griffie

294

327

Ambtenaren burgerlijke stand

9

10

Gemeentelijke organisatie

21.798

26.252

Wsw

2.556

2.460

Totaal personeelskosten

25.630

30.080

Afschrijvingen

De afschrijvingen volgen gerealiseerde investeringen. Op de investeringen schrijven we af op basis van de verwachte gebruiksduur. In de beleidsbegroting (2.1) staan in de diverse programma's de afzonderlijke investeringen vanuit de Investeringsagenda en de vervangingsinvesteringen genoemd. Deze samen vormen het investeringsplan 2024-2027.

Afschrijvingen

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Programma 1 Zorg en ondersteuning

2

23

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.284

2.970

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

242

256

Overhead

678

702

Totaal afschrijvingen

3.207

3.952

Inkomensoverdrachten

Bij de afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten heffen we leges waarvan een deel bestemd is voor het Rijk. De afdracht aan het Rijk staat hieronder. De uitkeringen in geld (Participatiewet) dalen op basis van de ontwikkelingen. Daarentegen stijgen de uitkeringen in natura door aanpassingen van tarieven. Tegenover de sociale uitkeringen en verstrekkingen staan bijdragen van het Rijk en vergoedingen en verhaal op cliënten (onder 'overige inkomensoverdrachten'. Naast inkomensoverdrachten aan individuen geven we ook bijdragen aan overheidsinstellingen, die financieel van ons afhankelijk zijn, zoals de verbonden partijen. Ook daar zien we de invloed van de hoge inflatie.

Inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Afdracht leges

104

104

Sociale uitkeringen in geld

5.425

4.891

Sociale uitkeringen in natura

17.328

18.231

Subsidies:

- raadsfracties

7

7

- dierenopvang

52

56

- VVV

124

152

- Yunio

501

572

- bibliotheken

647

666

- overige subsidies

3.942

4.166

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

- Regio Achterhoek

257

270

- VNOG

2.374

2.556

- GGD

687

756

- Laborijn

1.645

1.720

- ECAL

273

309

- overige bijdragen

10

227

Gemeentelijke bijdragen:

- VNG

165

175

- overige gemeentelijke bijdragen

-

-

- kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

155

Totaal inkomensoverdrachten

33.696

35.013

Kosten derden

Onder de kosten van derden namen we ook de budgetten van het (nog) niet uitgewerkte nieuw beleid op. Die budgetten komen vooral voort uit het Programmaplan 2023-2026. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

  • personeelskosten realisatiekracht (€ 1.046.000)
  • diverse voorstellen voor programma Zorg en ondersteuning (€ 1.799.000)
  • onderwijsachterstanden beleid (€ 100.000)
  • onderhoud bomen, groenvlakken, bos en landschapselementen en bestrijding Vogelkers (€ 582.700)
  • energiemaatregelen (€ 2.704.000)
  • uitwerking van de wet openbare overheid (€ 203.000)
  • voor investeringen hebben we een stelpost voor stijgende kapitaallasten vanwege inflatie (€ 250.000) en energiestijgingen (€ 410.000)
  • de bijdragen aan de multifunctionele accommodatie Keijenborg en stimuleren van sport en ondersteuning van private (sport) accommodaties van de Investeringsagenda (€ 1.720.000).

Kosten derden

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Onderzoek en advisering derden

288

305

Gemeentelijke belastingen en overige heffingen

353

353

Gas, water, elektra en brandstoffen

675

714

Inkoop materiaal, gegevens en overig

1.039

1.123

Onderhoud

2.428

2.628

Inzamelen en verwerken afval

2.522

2.652

Nog uit te werken beleid

1.986

9.173

Overige kosten derden

13.587

14.941

Totaal kosten derden

22.879

31.889

Dotaties voorzieningen

Om de kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen en sporthallen gelijkmatig in de exploitatie op te nemen, gebruiken we onderhoudsvoorzieningen. In de tariefstelling voor rioolheffing en de afvalstoffenheffing houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. De dotatie (het 'spaarbedrag') voegen we toe aan de betreffende voorziening om vanuit de voorziening vervolgens de kosten van de vervangingsinvesteringen te dekken.

Dotaties voorzieningen

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

127

135

Sportaccommodaties

334

354

Gemeentelijke gebouwen

557

591

Vervangingsinvesteringen riolering

691

691

Totaal dotaties

1.708

1.771

Rente

Voor de leningen die we nu hebben lopen als 'opgenomen leningen', betalen we gemiddeld 4,5% rente. Over het verloop van de leningen leest u meer in de balans (paragraaf 3.3.2).

Rentebaten

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Rente baten

123

99

Personeelshypotheken

4

4

Rente baten

127

103

Rentelasten

Jaarschijf 2024 uit MJB 2023-2026

Begroting 2024

Leningportefeuille

502

502

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

57

37

Beheerkosten SVn

26

27

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

83

82

Rente lasten

669

649

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen geven we in het overzicht van baten en lasten 2024 per programma (3.1.1).