We volgen welke kosten we maken

Voor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.2.2) richten we ons op de laatste twee kolommen.

Rekening van baten en lasten

Kostensoorten

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 jaarschijf 2024

Begroting 2024

Baten

Algemene uitkering

63.806

62.330

63.341

67.847

Overige inkomensoverdrachten

11.903

6.027

5.993

10.155

Belastingen

13.501

13.472

13.472

14.043

Overige opbr., huren en pachten, leges

9.374

8.403

8.121

8.371

Dividend, winstuitkering

564

475

475

460

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.323

1.239

20

727

Totaal baten

100.471

91.946

91.422

101.603

Lasten

Personeelskosten

26.343

25.645

25.630

30.080

Afschrijvingen

3.022

2.889

3.207

3.952

Inkomensoverdrachten

36.845

33.673

33.696

35.013

Kosten derden

24.422

25.106

22.879

31.889

Dotaties voorzieningen

1.241

1.885

1.708

1.771

Aankoop grond en overige duurzame goederen

933

-

-

-

Totaal lasten

92.807

89.199

87.120

102.705

Rente

Rente baten

189

123

127

103

Rente lasten

693

674

669

649

Saldo rente lasten

503

551

542

546

Activering mutaties grondexploitaties

-423

62

-

-

Saldo van baten en lasten

7.584

2.134

3.760

-1.648

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging reserves

3.464

-

-

500

Onttrekking reserves

4.625

822

1.035

2.158

Geraamd resultaat

8.745

2.956

4.795

9

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort