iconWat is vandaag ons begrotingsbeeld

In onderstaand overzicht ziet u de begrotingsruimte.

Begrotingsruimte

Ontwikkeling financiële positie (€ x 1.000)

2024

2025

2026

2027

Beeld bij Perspectiefnota 2024-2027

1.047

521

1.073

-1.831

Wijzigingen vanuit de 1e tussenrapportage 2023

130

130

130

130

Strategie “gat” 2026 corrigeren

-2.500

Correctie 2027 (saldo structureel en incidenteel herstellen)

-4.023

Gecorrigeerd beeld voor Meicirculaire 2023

1.176

651

-1.297

-5.724

Wijzigingen vanuit de Meicirculaire 2023

120

627

1.077

2.850

Beeld na Meicirculaire 2023

1.296

1.278

-220

-2.874

Uitgangspunten (autonome aanpassingen)

-1.287

-1.258

-2.062

-3.055

Aanpassingen programmabegroting 2024-2027

-1.287

-1.258

-2.062

-3.055

Begrotingsruimte Programmabegroting 2024

9

20

-2.282

-5.929

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

In de eerste regel staat het financieel beeld dat we schetsten in de Perspectiefnota 2024-2027. Uw laatste actuele informatie van de financiële positie kreeg u in de Actieve informatievoorziening over de Meicirculaire 2023 (juli 2023) en ziet u hierboven terug bij 'Beeld na Meicirculaire 2023'. Bij de doorrekeningen van bestaande budgetten (indexeren, verbonden partijen en verloop in investeringslasten) gebruiken we vastgestelde uitgangspunten (bijlage 4.3).

In de begroting zitten geen nieuwe voorstellen

Na de Perspectiefnota doen we geen nieuwe voorstellen voor extra taken of budget. Nieuwe ontwikkelingen melden we bij de 2e tussenrappportage 2023 en vormt de inhoud voor de 1e begrotingswijziging 2024. Die wijziging bespreekt u als onderdeel van de 2tussenrapportage 2023 in december 2023. Voor een gedeelte van het tekort hadden we voor 2026 al een strategie doorgevoerd van sparen in 2023 tot en met 2025 voor het ravijnjaar 2026. Dat is onderdeel van de begrotingsruimte bij 'Beeld na Meicirculaire 2023'. Wanneer duidelijkheid van het Rijk uitblijft, komen we met voorstellen voor de dekking van het tekort bij de Perspectiefnota.

Het financiële beeld is vanaf 2026 zorgelijk

We hadden een sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 voor de jaren 2024 en 2025 met de voorstellen in de Perspectiefnota. Met de extra middelen vanuit de Meicirculaire 2023 kregen we meer begrotingsruimte, die we ook nodig hebben om de hoge loon- en prijsstijging gedeeltelijk te compenseren.

We volgen het advies van de VNG om voor 2026 en verder de grote tekorten te presenteren. En met ons alle gemeenten, zodat duidelijk is dat de middelen die wij ontvangen niet in lijn zijn met de taken die wij moeten uitvoeren.

De effecten voor de begrotingsruimte door de 2e tussenrapportage 2023 en de Septembercirculaire 2023 volgen in december 2023

In de cijfers verwerken we niet de 2e tussenrapportage 2023 en de Septembercirculaire 2023. In de 2e tussenrapportage 2023 volgen de wijzigingen op bestaande budgetten met effecten voor latere jaren. Besluitvorming daarover vindt nog plaats (2e tussenrapportage) of informatie moet nog komen (circulaire). Besluitvorming daarover is gepland voor december 2023.