iconBaten en lasten 2024-2027 per programma

Programma

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Zorg en ondersteuning

baten

6.377

6.455

6.747

6.427

lasten

40.833

40.518

40.390

39.910

saldo

-34.457

-34.063

-33.643

-33.482

Wonen en leefomgeving

baten

8.820

8.207

8.247

8.231

lasten

32.505

31.148

31.349

31.988

saldo

-23.686

-22.940

-23.102

-23.758

Bedrijvigheid en ontwikkeling

baten

7.516

7.121

7.116

7.126

lasten

9.474

9.084

9.135

9.551

saldo

-1.959

-1.962

-2.019

-2.425

Bestuur

baten

344

344

344

344

lasten

3.730

3.721

3.721

3.721

saldo

-3.386

-3.377

-3.377

-3.377

Totaal programma's

-63.487

-62.343

-62.141

-63.042

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

baten

8.755

8.755

8.755

8.755

lasten

561

561

561

561

saldo

8.194

8.194

8.194

8.194

- Algemene uitkering

baten

67.847

68.225

63.014

61.793

lasten

-

-

-

-

saldo

67.847

68.225

63.014

61.793

- Dividenden

baten

460

460

460

460

lasten

4

4

4

4

saldo

456

456

456

456

- Saldo financieringsfunctie

baten

798

832

817

799

lasten

612

545

457

396

saldo

186

287

360

402

- Overige algemene dekkingsmiddelen

baten

1.252

20

20

20

lasten

3.441

2.228

2.528

2.528

saldo

-2.189

-2.208

-2.508

-2.508

Totaal algemene dekkingsmiddelen

74.494

74.954

69.516

68.337

Overhead

baten

233

233

233

233

lasten

12.761

12.752

12.754

12.746

saldo

-12.528

-12.519

-12.520

-12.513

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

saldo

-128

-128

-128

-128

Saldo van baten en lasten (A)

-1.648

-36

-5.273

-7.346

Onttrekking aan reserves

2.158

1.056

2.992

1.417

Toevoeging aan reserves

500

1.000

-

-

Saldo onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (B)

1.658

56

2.992

1.417

Geraamd resultaat (A + B)

Begrotingstekort

-

-

-2.282

-5.929

Begrotingsoverschot

9

20

-

-