iconOverzicht berekening aandeel EMU-saldo

Om als Nederlandse overheid te voldoen aan Europese begrotingsregels moet het begrotingstekort (EMU-saldo) van Nederland beneden de grenswaarde blijven van 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het EMU-saldo van de decentrale overheden telt hierin mee voor 0,4%. Het Rijk heeft geen onderverdeling vastgesteld naar gemeenten, provincies en waterschappen. Het voldoen aan de grenswaarde van 0,4% is een inspanningsverplichting. Een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort leidt niet tot een sanctie.

We overschrijden de norm. Naast reguliere en vervangingsinvesteringen beginnen nu de investeringen van de Investeringsagenda te lopen. Denk hierbij aan de bouw van de VO-school in Vorden, de investeringen in de sportaccomodaties en de reconstructie van wijken.

Nog niet alle projecten van de Investeringsagenda hebben een startdatum

De nog niet specifiek benoemde investeringen uit de Investeringsagenda stellen we op 2026 alsof ze dan plaatsvonden. Daarmee houden we binnen de planperiode de totale kapitaallasten zichtbaar en nemen we dat ruimtebeslag mee. In 2026 zit dan alleen het rentedeel en in 2027 ook de afschrijvingsdeel. Een toelichting op de investeringen leest u verderop bij Voortgang Investeringagenda (3.3.3).

In de tabel hieronder leest u de ontwikkeling van ons aandeel in het EMU-saldo.

Berekening EMU-saldo

2024

2025

2026

2027

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

-1.648

-36

-5.273

-7.346

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

1.771

1.675

1.620

1.669

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

3.952

3.755

3.876

5.085

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

16.990

6.128

25.441

2.050

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+

330

337

351

358

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

+

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

+

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-

1.308

1.132

603

1.062

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

-

-

-

-

11

Verkoop effecten:

11a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

11b

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?

-

Berekening EMU - saldo

-13.893

-1.529

-25.471

-3.346

+ = ruimte binnen norm; - = overschrijding van norm