iconOverzicht incidentele baten en lasten 2024-2027 per programma

Baten en lasten zien we als incidenteel wanneer ze de begroting niet meer dan drie jaar achtereenvolgend beïnvloeden, waarvan de einddatum vastligt en die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. We volgen hiermee het Gelders provinciaal toezichtskader 'Kwestie van evenwicht' en de verschenen provinciale handleiding 2021 'Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten'. Voor de provincie hoeven we in het overzicht niet zichtbaar te maken hoe we de incidentele lasten opvangen (in de exploitatie of uit de reserve).

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten geven we het volgende overzicht:

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Zorg en ondersteuning

Hervormingsagenda jeugd; uitvoeringsbudget

212

Programma 1 Zorg en ondersteuning

212

-

-

-

Wonen en leefomgeving

Verkoop de Mammoet Velswijk

-706

Boekwaarde de Mammoet Velswijk

703

Sport, stimulering en ondersteuning

1.720

400

267

Programma 2 Wonen en leefomgeving

1.717

400

267

-

Bestuur

Penvoering voor Datalab GO

1.299

Doorbelasting kosten van Datalab GO

-1.299

Programma 4 Bestuur

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve; sparen voor ravijnjaar 2026

500

1.000

Algemene reserve; onttrekking voor ravijnjaar 2026

-2.000

Kapitaallasten Investeringsagenda bijdragen ineens; bijdragen vanuit Sportagenda

-1.720

-400

-267

-

Derving Nuondividend

-115

-57

-

-

Taakstelling onderuitputting / verhogen inkomsten

-300

-300

Algemene dekkingsmiddelen

-1.635

243

-2.267

-

Saldo incidentele middelen

294

643

-2.000

-

+ = inzet van incidentele middelen; - = bijdrage van derden aan incidentele middelen

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Voor de werkzaamheden voor de Hervormingsagenda Jeugd houden we in de begroting een bedrag beschikbaar van € 212.400 beschikbaar (Perspectiefnota 2024-2027).

Programma 2 Wonen en leefbaarheid

We verwachten de verkoop van de Mammoet in Velswijk in 2024 af te ronden. Tegelijkertijd boeken we het pand af als bezitting op onze balans.

Vanuit de Investeringsagenda hebben we middelen beschikbaar voor maatregelen vanuit de Sportagenda. We betalen de bijdragen uit een reserve dat we voor dit doel gevormd hebben (zie bij Algemene dekkingsmiddelen). De bijdragen zijn voor het versterken van de bestuurskracht van sportvereningen door de ondersteuning van private (sport)accommodaties en de bijdrage aan het multifunctionele accommodatie Keijenborg.

Programma 4 Bestuur

We huisvesten het regionale Datalab GO en voeren voor hen ook voor de overige ondersteuningstaken het penvoerderschap. Vooralsnog begroten we hiervoor € 1,3 mln voor 1 jaar.

Algemene dekkingsmiddelen

De eenmalige bijdragen voor de sportverenigingen, etc vanuit de Sportagenda (zie hiervoor bij programma 2 Wonen en leefomgeving) dekken we uit de bestemmingsreserve Investeringsagenda bijdragen ineens.

Daarnaast houden we vanuit het Programmaplan 2023-2026 rekening met de besluiten over de invulling van het risico 'Ravijnjaar Algemene uitkering' 2026. Daarvoor storten we vanaf 2023 in totaal € 2 mln in de Algemene reserve en laten dit in 2026 vrijvallen.
Voor de jaren 2024 en 2025 hebben we een taakstelling (€ 300.000) opgenomen voor onderuitputting enof verhoging van inkomsten.