iconOntwikkelingen

Dienstverleningsconcept "onze dienstverlening, ons visitekaartje"

 • De samenleving verandert en het is belangrijk hierin mee te kunnen bewegen. Nu de digitale infrastructuur op het gewenste niveau is, richten we ons vooral op het versterken van de kerncompetentie ‘omgevings- en klantgericht’. Om onze dienstverlenende houding te verbeteren en een open, uitnodigende en dienstbare overheid te kunnen zijn, hebben we een concreet plan van aanpak geschreven waarin we de focus richten op een dienstverlenende houding.
 • We starten met het beschrijven van klantreizen waarmee we de werkprocessen beter kunnen afstemmen op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties.
 • Het uitvoeringsprogramma dienstverlening loopt af in 2020. We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op met een looptijd van 4 jaar.

Klantadvies en burgerzaken

 • Belangrijk voor een goede dienstverlening is ‘zeg wat je doet, en doe wat je zegt’. Terugbelverzoeken worden voor de hele organisatie zaakgericht afgehandeld. Hierop vindt monitoring plaats.
 • We hebben te maken met een verdere afname van het aantal aanvragen voor reisdocumenten. De formatie stemmen we hierop af.

Personeel en organisatie

 • De Wet op de Normalisering Ambtenarenrecht (Wnra) vraagt onze aandacht in de uitrol en kennisoverdracht.
 • We moderniseren onze P&O-processen met behulp van het project E-HRM. Medewerkers kunnen op deze manier zelf meer regie voeren bij onder andere het aanvragen van regelingen en het raadplegen van hun dossier.
 • We hebben blijvend aandacht voor leren en ontwikkelen van de medewerkers en de organisatie. Bronckhorst Leert Door speelt hierbij een coördinerende en verbindende rol.
 • De implementatie van de Omgevingswet gebruiken we als leer-/werkomgeving voor het ontwikkelen van opgavengestuurd werken. De leerervaringen vanuit het traject Omgevingswet zetten we breed uit in de organisatie. We toetsen continu of wat we doen bijdraagt aan de doelstellingen en opgaven waar we voor staan. Daarbij bewaken we de balans tussen ambitie en uitvoerbaarheid.

Kengetallen formatie

Met uw raad is afgesproken dat we niet de fte's in beeld brengen, maar dat we een overzicht presenteren waarin de verhoudingen tussen vast en flexibel personeel te zien is. Dit is ingegeven door het gegeven dat het noemen van het aantal fte's op zichzelf niet veel zegt.

Medewerkers

Werkelijk 31-12-2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot aantal fte 2020

Vast dienstverband

273

274

278

247,6

Tijdelijk dienstverband

22

24

22

19,9

Totaal

295

298

300

267,5

Er is een toename van het aantal medewerkers te zien door versterking van de strategische capaciteit op de grotere opgaven van gemeente Bronckhorst. Denk bijvoorbeeld aan Vitale Kernen en Omgevingswet, waarvoor extra personeel wordt ingezet.

Informatievoorziening en automatisering

 • Het programma “Onze dienstverlening, ons visitekaartje” draait op volle toeren. Veel projecten die in 2019 zijn gestart, lopen in 2020 door zoals digitaal samenwerken, datagedreven sturing, digitalisering/zaakgericht werken participatie, evenementenvergunning, inrichten werkprocessen iZaaksuite en voorbereidingen E-depot. Nieuwe projecten zijn: digitaliseren HRM-processen en overgang HR-Core, social Intranet, digitalisering monumenten, berichtenbox en blockchain sociaal domein.
 • Invoering van de Omgevingswet kan alleen plaatsvinden met goede ICT en informatievoorziening. Een werkgroep bereidt dit voor.
 • Op basis van nieuwe contracten, verkregen via een gezamenlijke aanbesteding, zijn we verplicht om met Office 365 te werken. Dit vereist een goede voorbereiding en veel aanpassingen in diverse applicaties (o.a. Decos JOIN).
 • We brengen papieren archiefbestanden van de voormalige gemeenten, die archiefwettelijk daarvoor in aanmerking komen, (inclusief AVG-proof maken van de omschrijvingen) over naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

Control

 • We verbeteren de processen van sturing, beheersing, besluitvorming en verantwoording.
 • We werken aan de uitbouw, doorontwikkeling en borging van de indicatoren en het risicomanagement in de organisatie.
 • We bereiden ons voor op het verstrekken van een rechtmatigheidsverantwoording door ons als college.

Financiën

 • We voeren automatisering van de factuurafhandeling verder door en het mogelijk breder toepassen van blockchain.
 • We gaan in overleg met de raad de perspectiefnota doorontwikkelen.

Facilitaire zaken

 • We verduurzamen het wagenpark van het gemeentehuis.
 • We vervangen sterk vervuilde/beschadigde vloerbedekking in pantry’s en de openbare vergaderruimten.

Communicatie

 • We werken met de vastgestelde communicatievisie als basis en we starten met een lichte variant van een social newsroom. De newsroom is dé plek binnen de organisatie waar door webcaremedewerkers, communicatieadviseurs en een social media-analist continu gemonitord wordt wat er over de organisatie wordt gezegd om daar, als dat nodig is, adequaat op te kunnen reageren/in te kunnen spelen. We halen de buitenwereld naar binnen.

Juridische zaken

 • We werken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon die onze inwoners bij kan staan in en adviseren over het opstellen van hun klacht of bezwaar. De onafhankelijke vertrouwenspersoon maakt inwoners ook wegwijs in de procedures voor de behandeling van klachten en bezwaren.
 • Er is een Wet elektronisch berichtenverkeer in voorbereiding. Wanneer deze wordt aangenomen krijgen burgers het recht om elektronisch met de gemeente te communiceren. In dat geval stellen we een verordening op om het berichtenverkeer goed te ordenen.