iconGebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

Op basis van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de taak zorg te dragen voor de inzameling van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen worden betaald uit de afvalstoffenheffing. Die heffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente een wettelijke plicht tot inzameling heeft en de inzamelverplichting ook nakomt. Inwoners moeten de afvalstoffenheffing betalen, ook als ze geen afval voor inzameling aanbieden. De gemeente is vrij in de bepaling van de grondslag voor de berekening van afvalstoffenheffing, maar moet de keuze wel vastleggen.

Kostendekkingsplan

Afvalstoffenheffing

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten afval (7.3)

2.943

2.788

3.436

Baten afval (7.3)

620

479

485

Netto kosten taakveld (7.3)

2.323

2.310

2.951

Toe te rekenen lasten

773

820

927

Overhead (0.4)

156

201

155

Verkeer en wegen (2.1)

72

72

78

BTW

545

546

694

Totale lasten

3.096

3.129

3.878

Opbrengst heffingen

2.659

3.129

3.878

Dekkingspercentage

86%

100%

100%

Voor de afvalstoffenheffing gaan we uit van een kostendekkende exploitatie. De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. De inzameling en verwerking van afval voert Circulus-Berkel BV uit. We hebben de kosten verhoogd met de inflatie. Afval valt onder deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).

Ontwikkelingen

In Bronckhorst betalen gebruikers naast een vast bedrag een tarief gerelateerd aan de lediging van containers van verschillende grootte of grijze zakken. De invordering van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (de ledigingen) doen we na afloop van een jaar. We constateren dat al een aantal jaren de kosten voor de afval- en grondstofinzameling niet kunnen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. De gewijzigde verordening leggen we uw raad eind oktober 2019 ter vaststelling voor.

Baatbelasting

Vanaf 2020 bestaat de baatbelasting niet meer. De jaren van invordering zijn afgelopen.

Begraafrechten

Deze rechten bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en een vergoeding voor diensten van de gemeente. De heffing wordt geheven volgens de maatstaven en de tarieven zoals die in de verordening begraafrechten zijn opgenomen.

Kostendekkingsplan

Begraafplaatsen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

464

480

478

Baten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

338

342

358

Netto kosten taakveld (7.5)

126

138

120

Toe te rekenen lasten

148

148

143

Overhead (0.4)

148

148

143

Totale lasten

274

286

263

Opbrengst heffingen

137

141

140

Dekkingspercentage

50%

49%

53%

De kosten betreffen het beheer, de uitgevoerde diensten en onderhoud van de begraafplaatsen. We streven naar een kostendekkende exploitatie. We hebben de kosten verhoogd met de inflatie. Begraven en gravenonderhoud vallen onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Ontwikkelingen

De kosten van begraven en grafonderhoud worden op begrotingsbasis niet gedekt door de baten en de heffing. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het toekomstig grafonderhoud en de middelen daarvoor vanuit de baten voeren we in 2021 uit. En de conclusies en voorstellen leggen we uw raad tijdig, voor de tariefvoorstellen 2022, ter vaststelling voor. In 2020 en 2021 laten we een eventueel tekort ten laste komen van de algemene middelen.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het afvoeren van huishoudelijke afvalwater en regenwater en heeft ook de zorgplicht voor het grondwater. In de rioolheffing worden de kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Voor het berekenen van de rioolheffing volgen we het kostendekkingsplan van het "Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022" (AWPO). We hanteren 1 rioolheffing voor alle watertaken.

Kostendekkingsplan

Rioolheffing

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten riolering (7.2)

3.404

3.502

3.575

Baten riolering (7.2)

4

4

-

Netto kosten taakveld (7.2)

3.400

3.497

3.575

Toe te rekenen lasten

912

952

970

Overhead (0.4)

292

338

349

Verkeer en wegen (2.1)

21

21

23

BTW

599

593

599

Totale lasten

4.312

4.449

4.545

Opbrengst heffingen woningen

3.968

4.031

4.127

Opbrengst heffingen niet-woningen

407

419

418

Opbrengst heffingen

4.375

4.449

4.545

Dekkingspercentage

101%

100%

100%

De kosten zitten vooral in het nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Zo passen we wegen en straten zo aan dat het hemelwater bij hevige regenval enige tijd op straat kan worden geborgen en vertraagd kan afvloeien. Dit voorkomt overbelasting van het stelsel bij piekbelasting. In het "Afvalwaterketenplan" kennen de kostendekkende tarieven een spaarelement. We hebben de kosten verhoogd met de inflatie. In deze begroting bedraagt de toevoeging aan de voorziening (buffer voor jaarlijkse schommelingen) € 946.000. Riolering valt onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Leges en rechten

De leges en tarieven van de diverse rechten worden in rekening gebracht voor het verrichten van taken en diensten door de gemeente. De opbrengsten mogen de kosten niet overstijgen. Voor een aantal tarieven stelt het Rijk een maximum vast, bijvoorbeeld de leges reisdocumenten.

Kruissubsidiëring

Niet elke post wordt afzonderlijk op zijn kostendekkendheid beoordeeld. Dit laatste is ook moeilijk realiseerbaar, omdat de kosten voor de individuele diensten moeilijk te bepalen zijn. Dat neemt niet weg dat een gemeente wel een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten mag nastreven, als de gemeente in dit opzicht maar een consequente lijn volgt. Op grond van het voorgaande is het mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Daarnaast kan bij de tariefstelling uitdrukking worden gegeven aan het profijtbeginsel. Dat is een aparte beleidsmatige afweging. Onderlinge verschillen in - op zichzelf geoorloofde - kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel.

Kostendekkendheid

De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in drie titels:

1. Algemene dienstverlening

2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

In deze paragraaf staat de kostendekkendheid per titel (per groep gelijksoortige producten binnen de Legesverordening) genoemd. Voor een aantal tarieven binnen titel 1 van de Legesverordening geldt dat deze door het rijk zijn gemaximeerd: paspoorten, rijbewijzen, kansspelen en wet bescherming persoonsgegevens. Bij de belastingvoorstellen laten we voor de legesverordening het kostendekkingsplan per recht (per product van de Legesverordening) zien. De kosten en opbrengsten houden we niet bij op het niveau van een recht, maar op het niveau van een grotere activiteit binnen een titel. Niet alle rechten kunnen we dus voorzien van een waarde.

Kostendekkingsplan

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Heffing

Andere inkomsten

Totale baten

Kosten dekkendheid

Totaal titel 1 Algemene dienstverlening

918

466

1.384

401

-

401

29%

Totaal titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving

2.608

1.564

4.171

737

76

813

18%

Totaal titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

-

-

0%

Totaal legesverordening

3.526

2.030

5.555

1.138

76

1.214

21%

Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat de kosten niet gedekt worden door de opbrengsten.