iconOnderhoud groen

Het "Groenstructuurplan" vormt het kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden we op drie verschillende kwaliteitsniveaus:

  • accent: de dorpscentra en belangrijke toegangswegen (gemiddeld 6 onderhoudsrondes)
  • efficiënt: de wijken en de bedrijventerreinen (gemiddeld 4 onderhoudsrondes)
  • natuurlijk: de dorpsranden (over het algemeen extensief en daar waar mogelijk ecologisch)

Stand van zaken onderhoud

  • We onderhouden onze groenvoorzieningen in overeenstemming met het "Groenstructuurplan". Daarbij onderhouden we 50% in eigen beheer en 50% besteden we uit. Zowel wij als de marktpartij zetten daarbij medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Ook participatie speelt een belangrijke rol in het groen. Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering werken we samen met inwoners. We hebben met ruim 107 inwoners/buurten/DBO's onderhoudsovereenkomsten gesloten en bewoners onderhouden ruim 1,5 ha aan openbaar groen.
  • We geven uitvoering aan het sociaal werkgeverschap. Met name in het groenonderhoud is veel passend werk voor deze doelgroep. Bij Bronckhorst werken op dit moment 25 (23 fte) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 4 medewerkers een beschutte werkplek hebben.

Relevante ontwikkelingen

  • Het huidige contract/bestek voor groenonderhoud loopt in 2019 af. We besteden ons groenbestek opnieuw aan. Het nieuwe bestek wordt op basis van beeldkwaliteit (B) aanbesteed en gegund aan de partij met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Beoordeelpunten van de EMVI zijn: SROI (inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt), duurzaamheid en biodiversiteit.
  • In het kader van rechtsgelijkheid en ter voorkoming van verjaring treden we op tegen ongeregistreerd grondgebruik. In overeenstemming met de aanbevelingen van de (pilot)evaluatie hebben we in het vervolgtraject meer aandacht voor een persoonlijke benadering en meer maatwerk. Dit leidt tot een betere werkwijze, een beter resultaat en meer acceptatie bij de gebruikers van dergelijke gronden.
Opbrengsten project ongeregistreerd grondgebruik minus kosten

2014 (deels pilot)

2015

2016

2017

2018

€ 25.000

€ 50.000

€ 70.000

€ 17.000

€ 19.500

Na de afronding in de kern van Zelhem voeren we het project uit in de kernen Wichmond, Vorden, Kranenburg en Vierakker. In 2021 komen Hengelo, Keijenborg, Hummelo en Keppel aan de beurt. We verwachten het project kostenneutraal (inclusief ureninzet) in 2022 af te sluiten.

Financiën

In de begroting is voor het onderhoud van openbaar groen, bomen en bermen binnen het taakveld "Openbaar groen en (openlucht)recreatie" een bedrag van € 2,9 mln opgenomen. Dit bedrag is toereikend en opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).