iconToelichting activa

Vaste activa

Onder de materiële vaste activa zijn de investeringen met een economisch nut en de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut opgenomen. De financiële vaste activa hebben betrekking op kapitaalverstrekkingen en uitgeleende gelden aan verbonden partijen en overige leningen, waaronder de personeelshypotheken.
Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn, kunnen bijdragen aan het genereren van middelen of verkoopbaar zijn. De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alle materiële investeringen in de openbare ruimte, die niet vallen onder investeringen met een economisch nut. Sinds 2017 worden ook deze investeringen weer geactiveerd.

Ontwikkeling vaste activa

In de geprognosticeerde ontwikkeling van de vaste activa verwerken we de geraamde investeringen vanuit de beschikbaar gestelde kredieten tot en met 2019 en het investeringsplan 2020 - 2023. De geraamde investeringen zijn in de programma's en de financiële begroting (middelen en overhead) opgenomen.
De kapitaallasten van die investeringen verwerken we volledig in de ramingen van de programma’s. De vervangingsinvesteringen voor riolering zijn ten laste van de hiervoor getroffen voorziening gebracht. Op basis van het investeringsplan en de beschikbare kredieten tot en met 2019 investeren we de komende jaren in totaal € 16,8 mln. Op de financiële activa zijn de verwachte aflossingen verwerkt.

Vlottende activa

Voorraden kavels

We verwachten dat de beschikbare kavels eind 2020 verkocht zijn.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

De rekening-courantverhouding geeft het financieringsoverschot weer. Deze wordt belegd als schatkistbankieren bij het Rijk. De afname is het gevolg van de investeringen en bestedingen van de Algemene en bestemmingsreserves en voorzieningen.

Vorderingen op openbare lichamen, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Voor deze geprognosticeerde balans zijn deze posten als stelpost opgenomen. De cijfers zijn afgeleid uit de jaarstukken.