iconOntwikkelingen

Burgerzaken

We monitoren de klanttevredenheid

Dat doen we via het dienstverleningsonderzoek. Dit voeren we iedere 2 jaar uit. En daarnaast monitoren we de uitgifte van producten, doorlooptijd, aantal afspraken ed.

Wij ontsluiten digitaal zaakgericht werken

Dat doen we voor klantadvies en burgerzaken doordat we digitaal bij de persoonslijsten kunnen en deze kunnen bewerken n.a.v. levensgebeurtenissen zoals geboorten, huwelijken en scheidingen.

Personeel en organisatie

We moderniseren onze P&O-processen met het project E-HRM

Werknemers kunnen zo zelf meer regie voeren. Onder andere bij het aanvragen van regelingen en het raadplegen van dossiers.

We hebben blijvend aandacht voor leren en ontwikkelen

Dit geldt zowel voor onze organisatie als onze werknemers. Het project ‘Bronckhorst Leert Door’ helpt ons hierbij.

We ontwikkelen ‘opgavengestuurd’ werken in de hele organisatie

De invoering van de Omgevingswet gebruiken wij hiervoor als leer- en werkomgeving. We toetsen voortdurend of wat we doen bijdraagt aan onze doelstellingen en opgaven. Daarbij bewaken we de balans tussen ambitie en uitvoerbaarheid.

Overzicht van medewerkers

We brengen de fte's in beeld en we laten zien wat de verhoudingen zijn tussen vast en flexibel personeel.

Medewerkers

Begroot aantal mdw 2020

Begroot aantal fte 2020

Begroot aantal mdw 2021

Begroot aantal fte 2021

Vast dienstverband

272

242,6

271

240,3

Tijdelijk dienstverband

22

19,9

29

24,9

Vacatures

20,1

17,2

Totaal

294

282,6

300

282,4

Informatievoorziening en automatisering

We hebben een nieuw uitvoeringsprogramma 'Onze dienstverlening, ons visitekaartje' voor 2021-2024

Dit is de opvolger van 'Onze dienstverlening, ons visitekaartje (2017-2020)'. Het doel is onder andere betere digitale dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering. Meer hierover hebben we geschreven in deelprogramma 4A Besturen. Enkele projecten uit het oude programma lopen nog door in de komende jaren.

We doen steeds meer in de cloud

De ontwikkelingen bij de leveranciers van software gaan steeds meer richting de cloud. Enkele van onze applicaties draaien al in de cloud. Dit zal de komende jaren verder toenemen. Dit betekent migratietrajecten (data en gegevens overbrengen van een lokale opslagplek en deze onderbrengen bij de leveranciers in de cloud) met ook specifieke aandacht voor beveiliging en privacy.

Planning en control

We verbeteren de processen van sturing, beheersing, besluitvorming en verantwoording verder

Zo werken we aan de uitbouw, doorontwikkeling en borging van de indicatoren en het risicomanagement in de organisatie. Daarnaast bereiden wij ons voor om een rechtmatigheidsverantwoording te geven.

We realiseren samenhang tussen de stukken binnen onze P&C-cyclus

De versterking van de samenhang vinden we nodig tussen perspectiefnota, begroting, jaarstukken en tussenrapportages.

Facilitaire zaken

We weten wat onze medewerkers nodig hebben om hun werk goed en veilig uit te kunnen voeren

We verwachten dat we het aantal en soort werkplekken in het gemeentehuis moeten aanpassen. We onderzoeken eerst goed wat de behoefte is. Zodat we daarna kunnen investeren in een toekomstbestendige werkomgeving. We onderzoeken bijvoorbeeld:

  • Waarvoor komt de werknemer naar kantoor?
  • Hoe kan de inrichting en het meubilair daaraan bijdragen?
  • Welke behoeften zijn er voor vergaderen en andere vormen van ontmoeten op het gemeentehuis?
  • Hoe blijven wij een aantrekkelijke werkgever met een goede werkomgeving?

Communicatie

We ontwikkelen onze digitale en visuele communicatie

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Ook zijn mensen meer visueel ingesteld. We gebruiken daarom bijvoorbeeld meer filmpjes en infografics.

Wij ontwikkelen onze inzet op sociale media

Dat doen we vanuit de newsroom. Daar werken verschillende werknemers samen om te duiden wat in de buitenwereld speelt. Zo sluiten we met onze communicatie nog beter aan bij wat onze inwoners bezighoudt.

We geven invulling aan de crisiscommunicatie rondom corona in de nazorgfase

Corona zal ook in 2021 veel van ons vragen.

Juridische zaken

We zorgen dat medewerkers meer juridisch inzicht en juridische kennis krijgen

We leggen aan medewerkers onder andere uit wat een Wob-procedure inhoudt. En hoe iemand deze procedure doorloopt.

Wij volgen de veranderende wetgeving

We verwerken de veranderingen in ons beleid waar dat nodig is. Ook zorgen we ervoor dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn. De afgelopen jaren was dit de Wet elektronisch berichtenverkeer. In 2021 besteden we aandacht aan de nieuwe Omgevingswet. Dit biedt een grote uitdaging in onder andere het omgevingsplan en het overgangsrecht. Het project ‘Bronckhorst Leert Door’ helpt ons hierbij.