iconOver de rentelasten

Het renteschema hieronder geeft inzicht in de rentebaten en rentelasten en de verdeling ervan. Onder het schema lichten we de verschillende onderdelen uit dat schema toe.

Renteschema

2020

2021

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

696.605

686.824

af: De externe rentebaten

49.584

84.964

Totaal door te rekenen externe rente

647.021

601.860

af: De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-

-

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

-

Saldo aan taakvelden door te rekenen externe rente

647.021

601.860

bij: Rente over eigen vermogen

bij: Rente over voorzieningen

59.072

65.514

De aan taakvelden toe te rekenen rente

706.093

667.374

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

988.245

980.014

Renteresultaat op het taakveld treasury (voordelig)

282.152

312.640

bedragen in €

Rentelasten

We betalen voor de lopende leningen € 672.000 aan rentelasten. Het gemiddeld rentepercentage op de aangetrokken leningen is 4,5%. Het verloop van de leningportefeuille, de jaarlijkse rentelast en de restant looptijd leest u in de toelichting op de balansprognose (3.3.2).

Rentebaten

De baten komen uit de in het verleden afgesloten personeelshypotheken, verstrekte leningen aan verbonden partijen en leningen voor volkshuisvesting (zoals starters- en duurzaamheidsleningen). De overtollige liquide middelen, die wij verplicht onderbrengen bij de rijksoverheid (schatkistbankieren), brengen ons niets op met de huidige rentestand.

Doorberekende rente grondexploitatie

Aan de grondexploitatie rekenen we rente door. Het percentage hiervoor wordt bepaald op basis van de verhouding tussen het vreemd vermogen (opgenomen leningen) en het eigen vermogen (reserves). Dit percentage is 1,76%. Wij verwachten in 2021 geen rente toe te rekenen. We hebben namelijk geen actieve grondexploitaties. Meer hierover leest u in de paragraaf Grondexploitatie (2.2.7).

Rente over voorzieningen

De afkoopsommen voor het onderhoud van graven berekenen we door de (toekomstige) jaarlijks verschuldigde bijdragen uit te drukken in een bedrag op het moment van afkoop. Hiervoor rekenen we met een percentage van 3%. Aan de voorziening, waarin de afkoopsommen worden gestort, voegen wij ook 3% rente toe. Dat doen wij om de jaarlijkse vrijval (bijdrage aan de exploitatie) gelijk te laten lopen met het dan geldende (berekende) tarief.

Renteverdeling

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden (zoals wegen of afval) rekenen wij de rentelasten toe aan die taakvelden. Hiervoor hanteren we een vast percentage van 1,5%. De teveel verdeelde rente (renteresultaat) verantwoorden we in de rekening van baten en lasten onder de noemer saldo financieringsmiddelen. Dit is voor 2021 € 313.000. Het bedrag staat ook in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.1.2).