iconLopende grondexploitaties

In Bronckhorst hebben we nog 1 lopende grondexploitatie. Voor de rest kennen wij alleen gebiedsprocessen. We beschrijven onze lopende gebiedsprocessen (herinrichting van leefgebieden) in deelprogramma 3a Economie (2.1.3).

Resultaten

We vernieuwen ons omgevingsbeleid

We stellen hiervoor een omgevingsvisie op, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Onze ambitie is om ons in het omgevingsbeleid meer te richten op uitvoering. Ons grondbeleid kan ons hierbij helpen. We passen ons grondbeleid hierop aan.

We blazen bedrijventerreinen nieuw leven in

Bij het revitaliseren van bedrijventerreinen onderzoeken we vooral de mogelijkheid om dienst- en/of bedrijfswoningen aan de terreinen te onttrekken. Hiervoor:

  • actualiseren wij de nota 'Grondbeleid & vastgoed' en de nota "Bovenwijkse voorzieningen' met bijbehorende projectenlijst in lijn met de vernieuwing van ons omgevingsbeleid voor de invoering van de Omgevingswet;
  • voeren wij 'Bronckhorster kavelruil' (verbeteren landbouwkundige verkaveling) fasegewijs uit;
  • verkopen we de 13 resterende bedrijfskavels op de bedrijventerreinen;
  • ondersteunen we de revitaliseringsopgave op het Industriepark in Zelhem door nieuwe percelen aan te kopen en percelen opnieuw te ontwikkelen;
  • verwerven wij de benodigde gronden voor het project VO Vorden;
  • ronden wij de grondtransacties voor de CPO-projecten af;
  • stoten we vrijgekomen maatschappelijk vastgoed af en zorgen we ervoor dat deze gebouwen of percelen opnieuw gebruikt worden (waaronder de locaties van de basisscholen de Bongerd in Hoog-Keppel, de Mammoet in Velswijk en de Vordering in Vorden);
  • voeren we het RPW uit door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen te stimuleren en te realiseren op percelen in ons eigendom. Waar nodig ondersteunen we ontwikkelingen met nieuwe grondtransacties.

Budgetten

We verwachten op de verschillende bedrijventerreinen kavels worden verkocht. Na aftrek van gemaakte kosten realiseren wij een resultaat van ongeveer € 206.000. Ook verkopen wij vrijgekomen objecten. Na aftrek van de eventuele boekwaarden is hiervan het verwachte resultaat ongeveer € 900.000.