iconOver de gebonden heffingen

De gebonden heffingen zijn:

 • afvalstoffenheffing;
 • begraafrechten;
 • rioolheffing;
 • leges en rechten.

Afvalstoffenheffing

Het is onze taak om afvalstoffen van particuliere huishoudens in te zamelen. Dat staat in de Wet milieubeheer. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betalen we uit de afvalstoffenheffing. Inwoners moeten de afvalstoffenheffing betalen, ook als ze geen afval voor inzameling aanbieden. Wij mogen zelf de grondslag bepalen voor de berekening van afvalstoffenheffing, maar we moeten deze keuze wel vastleggen. In deze tabel ziet u hoe wij de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Afvalstoffenheffing

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten afval (7.3)

3.014

3.436

3.931

Baten afval (7.3)

416

485

294

Netto kosten taakveld (7.3)

2.598

2.951

3.637

Toe te rekenen lasten

825

927

1.042

Overhead (0.4)

194

155

166

Verkeer en wegen (2.1)

72

78

80

BTW

558

694

796

Totale lasten

3.423

3.878

4.679

Opbrengst heffingen

2.554

3.878

4.679

Dekkingspercentage

75%

100%

100%

Voor de afvalstoffenheffing gaan wij uit van een kostendekkende exploitatie

De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Circulus-Berkel BV voert de inzameling en verwerking van afval uit voor Bronckhorst.

Voor de kosten geldt daarnaast:

 • We hebben de kosten verhoogd met de inflatie.
 • We hebben de nieuwe contractkosten van GBTwente voor de belastingwerkzaamheden voor deze heffingdoorberekend (€ 223.000).
 • Afval valt onder deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).

Welke ontwikkelingen zien wij?

De kosten van inzameling worden al een aantal jaren niet gedekt

In Bronckhorst betalen gebruikers naast een vast bedrag een tarief gerelateerd aan het legen van containers van verschillende grootte of het aanbieden van restafval in een ondergrondse container. De kosten voor de afval- en grondstofinzameling wordt al een aantal jaren niet gedekt door de afvalstoffenheffing.

We bepalen nieuwe tarieven op basis van het Grondstoffenplan 2021-2025

In september 2020 behandelt de raad het Grondstoffenplan 2021-2025. Hieruit vloeien de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2021 voort. Deze tarieven worden in een afzonderlijk tariefsvoorstel aan de raad ter vaststelling aangeboden. De uiteindelijke ramingen verwerken wij in de begroting 2021 nadat de verordening is vastgesteld. Het vaste tarief wat inwoners betalen voor de afval en grondstoffeninzameling zal stijgen, maar het betekent ook dat de inkomsten de kosten van de gemeente weer zullen dekken.

Begraafrechten

Deze rechten bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en een vergoeding voor diensten van de gemeente. Dit heffen wij volgens de Verordening begraafrechten.

In deze tabel ziet u hoe wij de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Begraafplaatsen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

432

478

533

Baten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

326

358

377

Netto kosten taakveld (7.5)

106

120

156

Toe te rekenen lasten

137

143

147

Overhead (0.4)

137

143

147

Totale lasten

243

263

303

Opbrengst heffingen

140

140

163

Dekkingspercentage

57%

53%

54%

Voor deze kosten geldt:

 • De kosten zijn voor het beheer, de uitgevoerde diensten en het onderhoud van de begraafplaatsen.
 • We hebben de kosten en de tarieven verhoogd met de inflatie.
 • We hebben de nieuwe contractkosten van GBTwente voor de belastingwerkzaamheden voor deze heffing doorberekend (€ 33.000).
 • Begraven en gravenonderhoud vallen onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Welke ontwikkelingen zien wij?

De baten en heffing dekken de kosten van begraven en grafonderhoud niet

In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden voor het toekomstig grafonderhoud en de middelen daarvoor vanuit de baten. De conclusies en voorstellen leggen we uw raad op tijd voor. Dat doen we voor de tariefsvoorstellen 2022.

We moeten minimaal 50% van de kosten dekken

Dit gaven we mee in de Perspectiefnota 2021. Dat het niet 100% wordt, komt omdat voor een groot aantal graven vanuit het verleden eeuwigdurend de onderhoudskosten is afgekocht.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het afvoeren van huishoudelijke afvalwater en regenwater en heeft ook de zorgplicht voor het grondwater. In de rioolheffing worden de kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Voor het berekenen van de rioolheffing volgen we het kostendekkingsplan van het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' (AWPO). We hanteren één rioolheffing voor alle watertaken.

In deze tabel ziet u hoe wij de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Rioolheffing

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten riolering (7.2)

3.282

3.575

3.735

Baten riolering (7.2)

4

-

-

Netto kosten taakveld (7.2)

3.277

3.575

3.735

Toe te rekenen lasten

911

970

1.005

Overhead (0.4)

323

349

347

Verkeer en wegen (2.1)

21

23

23

BTW

567

599

635

Totale lasten

4.188

4.545

4.740

Opbrengst heffingen woningen

4.079

4.127

4.272

Opbrengst heffingen niet-woningen

424

418

468

Opbrengst heffingen

4.503

4.545

4.740

Dekkingspercentage

108%

100%

100%

We voeren onze taken uit voor afvalwater, hemelwater en grondwater

De kosten zitten vooral in het nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Zo passen we wegen en straten zo aan dat het hemelwater bij hevige regenval vertraagd kan afvloeien. Dit voorkomt overbelasting van de riolering.

Voor deze kosten geldt daarnaast:

 • We hebben de kosten en de tarieven verhoogd met de inflatie.
 • We hebben de nieuwe contractkosten van GBTwente voor de belastingwerkzaamheden voor deze heffing doorberekend (€ 111.000).
 • In het ‘Afvalwaterketenplan’ kennen de tarieven een spaarelement, in deze begroting zit hiervoor een € 1 miljoen.
 • Riolering valt onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Leges en rechten voor taken en diensten van de gemeente

De leges en tarieven van de diverse rechten brengen we in rekening voor de taken en diensten die wij als gemeente uitvoeren. De opbrengsten mogen de kosten niet overstijgen. Voor een aantal tarieven stelt het Rijk een maximum vast, bijvoorbeeld voor de leges voor reisdocumenten en voor de leges voor akten.

We mogen kruissubsidiëring toepassen

De kosten voor de individuele diensten zijn moeilijk te bepalen. Daarom mag een gemeente een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten nastreven. We moeten daarin wel een consequente lijn volgen. Zo kunnen wij kruissubsidiëring toepassen.

Kruissubsidiëring betekent: we verhogen de tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Dit mag niet in strijd met de wet zijn.

We dekken de kosten per groep gelijksoortige producten

Dit noemen we de kostendekkendheid. De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in 3 titels:

1. Algemene dienstverlening;

2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;

3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

In deze paragraaf ziet u de kostendekkendheid per titel. Bij de belastingvoorstellen laten we voor de legesverordening het kostendekkingsplan per product van de Legesverordening (recht) zien. De kosten en opbrengsten houden we niet bij op het niveau van een recht, maar op het niveau van een grotere activiteit binnen een titel. Niet alle rechten kunnen we dus een waarde geven.

Kostendekkingsplan

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Heffing

Andere inkomsten

Totale baten

Kosten dekkendheid

Totaal titel 1 Algemene dienstverlening

1.021

513

1.534

399

-

399

26%

Totaal titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving

2.752

1.291

4.043

1.281

57

1.338

32%

Totaal titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

-

-

0%

Totaal legesverordening

3.774

1.804

5.578

1.680

57

1.737

30%

Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat de kosten niet gedekt worden door de opbrengsten. In 2020 was de dekking 21%.

Welke ontwikkelingen zien wij?

De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) gaan in

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in. Hierdoor kan er veel veranderen, vooral binnen titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving. Dit is sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Daar zijn wij volop mee bezig. Meer hierover leest u bij ruimtelijke ordening, onderdeel van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Wat verandert er?

 • We mogen leges heffen over nieuwe activiteiten;
 • Er komen (mogelijk) minder vergunningplichten;
 • De ‘knip’ gaat in: het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning;
 • Gemeentelijke kosten worden hoger, lager of verschuiven;
 • Er worden meer integrale vergunningen aangevraagd (waarbij meerdere organisaties zijn betrokken);
 • Planactiviteiten worden minder complex of juist complexer.

In de Legesverordening 2021 worden de tarieven voor de leges van titel 2 met 28% verhoogd

Hiermee wordt de kostendekkendheid van die producten verhoogd en liggen de tarieven rond het gemiddelde in de regio.