iconOver ons beleid lokale heffingen

We heffen gebonden en ongebonden belastingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit 2 soorten belastingen:

  • Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.
  • Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen of afvalinzameling en -verwerking.

De kosten van onze dienstverlening berekenen we door in de tarieven zoals vastgelegd in onze Financiële verordening Bronckhorst. Voor de inzet van ondersteunende diensten (overhead) hebben wij bij de gebonden heffingen een opslagpercentage van 69% (2020: 70%) op de ingezette arbeidsuren meegenomen.

We heffen de volgende gemeentelijke belastingen:

Soorten heffingen Bronckhorst

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerendezaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen vallen gedeeltelijk in (deel)programma's (gebonden belastingen) en gedeeltelijk in de algemene dekkingsmiddelen (ongebonden belastingen).

We ontwikkelen de tarieven volgens ons coalitieakkoord ‘Gewoon doen’

Wij hebben beleid over lokale belastingen en kwijtschelding. Dit beleid staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels. Daarbij werken wij vanuit de uitgangspunten van ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Gewoon doen’:

We stellen de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. Dit doen we in december 2020. In de begrotingsvergadering legt de raad daarvoor het beleid vast. Een uitzondering zijn de verordeningen voor reclamebelasting (kernen en industrieterrein Zelhem). Deze veranderen niet ieder jaar en komen dus niet in december in de raad.

GBTwente voert de WOZ uit en heft en int de belastingen

De taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken doet het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Vanaf 2021 loopt hiervoor een nieuwe contractperiode tot en met 2025.

In deze tabel leest u de (verwachte) opbrengsten per jaar:

Opbrengsten belastingen en rechten

Werkelijk 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Forensenbelasting

69

53

65

Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.022

5.025

5.250

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.599

1.609

1.601

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

931

928

924

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.552

7.562

7.775

Reclamebelasting

114

114

125

Toeristenbelasting

286

260

260

Afvalstoffenheffing

2.554

3.375

4.679

Baatbelasting

4

-

-

Begraafrechten

128

137

137

Rioolheffing woningen

4.079

4.127

4.272

Rioolheffing niet-woningen

424

418

468

Rioolheffing totaal

4.503

4.545

4.740

Leges titel 1: Algemeen

459

401

399

Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

874

737

1.281

Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

Leges totaal

1.333

1.138

1.680

16.544

17.183

19.461