iconWe volgen beleid voor kwijtschelding van belastingen

Stellen wij ons kwijtscheldingsbeleid vast? Dan passen we de landelijke regels toe. Daarbinnen liggen onze eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Mensen die structureel een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. GBTwente scheldt deze aanslagen automatisch kwijt. De aanvragen kwijtschelding die we afwijzen, toetsen wij vervolgens op basis van het minimabeleid.

Welke ontwikkelingen zien wij?

Op dit moment kan iemand geen bezwaar maken tegen een beschikking over kwijtschelding of uitstel van betaling. Hiertegen is alleen administratief beroep bij het college mogelijk. In de toekomst moet het mogelijk worden om eerst bezwaar te maken bij de invorderingsambtenaar, daarna is de fiscale rechter bevoegd. We verwachten dat dit pas mogelijk is na 2021, omdat de Belastingdienst hiervoor nu nog niet klaar is.

Wat is het budget?

Wij verlenen kwijtschelding aan de huishoudens die dat nodig hebben. Ieder jaar verlenen we ongeveer 350 keer kwijtscheldingen. Binnen deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen (2.1.1) hebben wij € 125.000 beschikbaar voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 30.000 voor ons (aanvullende) minimabeleid. De kwijtschelding betreft jaarlijks de kosten voor afvalstoffenheffing (€ 65.000) en rioolheffing (€ 90.000).