iconOnderhoud groen

Het 'Groenstructuurplan' vormt het kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden wij op 3 verschillende kwaliteitsniveaus:

  • accent: de dorpscentra en belangrijke toegangswegen (gemiddeld 6 onderhoudsrondes);
  • efficiënt: de wijken en de bedrijventerreinen (gemiddeld 4 onderhoudsrondes);
  • natuurlijk: de dorpsranden (over het algemeen extensief en daar waar mogelijk ecologisch).

Stand van zaken onderhoud

  • We onderhouden onze groenvoorzieningen in overeenstemming met het 'Groenstructuurplan'. Daarbij onderhouden we 50% in eigen beheer en 50% besteden we uit. Zowel wij als de marktpartij zetten daarbij medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We hebben ons groenwerk in maart 2020 aanbesteed. Het werk is op basis van beeldkwaliteit (B) aanbesteed en gegund aan een partij die de meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft en een hoge mate van SROI (inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt) heeft.
  • Ook participatie speelt een belangrijke rol in het groen. Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering werken we samen met inwoners. We hebben met ruim 115 inwoners, buurten en DBO's onderhoudsovereenkomsten gesloten. Zij onderhouden ruim 1,5 hectare aan openbaar groen.
  • We geven uitvoering aan het sociaal werkgeverschap. Met name in het groenonderhoud is veel passend werk voor deze doelgroep. Bij Bronckhorst werken op dit moment 25 (23 fte) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervan hebben 4 medewerkers een beschutte werkplek.

Relevante ontwikkelingen

We treden op tegen ongeregistreerd grondgebruik

Dit doen we met het oog op rechtsgelijkheid en om verjaring te voorkomen. In het vervolgtraject hebben we meer aandacht voor een persoonlijke benadering en meer maatwerk. Dit waren aanbevelingen uit de (pilot)evaluatie. Dit zorgt voor een betere manier van werken, een beter resultaat en meer acceptatie bij de gebruikers van dergelijke gronden. In 2021 voeren we het project uit in Hengelo, Keijenborg, Hummelo en Keppel. We verwachten het project kostenneutraal (inclusief de inzet van uren) in 2022 af te sluiten.

We vergroten de biodiversiteit

Dit is een belangrijk speerpunt in ons beleid en hebben wij opgenomen in het biodiversiteitplan. Verschillende projecten zijn gestart om de biodiversiteit te vergroten. In 2021 vertalen we de uitgangspunten van het biodiversiteitsplan naar onze bermen. Speerpunt is dat onze bermen zoveel mogelijk ecologisch beheerd worden.

Financiën

In de begroting is voor het onderhoud van openbaar groen, bomen en bermen binnen het taakveld 'Openbaar groen en (openlucht)recreatie' een onderhoudsbedrag opgenomen. Hetonderhoudsbedrag is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).