iconOnderhoud riool

We werken volgens het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' en de 'Verordening rioolheffing Bronckhorst'. In het Watertakenplan Olburgenhebben wij aandacht voor afvalwater, regenwater en grondwater. Speerpunten in het plan zijn samenwerking, afkoppelen, duurzaam en klimaatbestendig.

Stand van zaken onderhoud

  • Wij laten ieder jaar camera-inspecties uitvoeren van een zevende deel van de riolering. Op basis van deze resultaten actualiseren we het uitvoeringsprogramma.
  • In het Watertakenplan is bepaald dat voor 2050 30% van het verharde oppervlak, waarvan nu nog het regenwater wordt geloosd op het gemengde riool, afgekoppeld wordt. Het gaat voor meer dan de helft om particulier terrein. Daarom stellen we een afkoppelsubsidie beschikbaar voor bewoners en bedrijven.

Relevante ontwikkelingen

We treffen maatregelen aan riolering bij onacceptabele situaties

Dit doen we bij onacceptabele situaties waar dat kan. Denk aan het afkoppelen van verharde oppervlakken, het vergroten van riool, etcetera. Deze werkzaamheden (zoals bij Vitale kernen en Bloemenbuurt Zelhem) stemmen we af op andere werkzaamheden in de openbare ruimte voor openbaar groen en wegen wanneer dat kan.

We weten waar problemen kunnen ontstaan door de klimaatontwikkeling

We hebben de stresstest light uitgevoerd voor het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) om duidelijk te krijgen waar mogelijk problemen kunnen ontstaan door de klimaatontwikkeling. Het gaat daarbij om de aandachtspunten wateroverlast, verdroging, hitte en overstromingen. Met de uitkomst van deze test en de risicodialoog die daar bij hoort, hebben wij een uitvoeringsagenda opgesteld. Hierin staat wie waar verantwoordelijk voor is. Denk daarbij aan andere overheden, bedrijven en betrokken inwoners. Het doel is dat iedereen bewust wordt van zijn of haar rol en initiatieven gaat ontwikkelen om de gevolgen van de klimaatontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken. De riscodialoog is een doorlopend proces. Zonodig passen we het uitvoeringsprogramma aan.

Financiën

Voor 2021 - 2024 staat voor € 6,4 mln aan investeringen gepland. De dekking komt vanuit de

rioolheffing. Het onderhoudsbedrag is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).