iconWe nemen deel in gemeenschappelijke regelingen

We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen omdat wij verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die wij niet zelfstandig kunnen of willen uitvoeren. Soms zijn dit puur uitvoeringstaken (Stadsbank), soms gaat dit samen met beleidsontwikkeling (VNOG) en soms gaat het om regionale taken (Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen bestaat uit een afvaardiging van de deelnemers. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie dragen wij in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, over aan een samenwerkingsverband. Dit maakt een samenwerkingsverband onafhankelijk.

We nemen deel in 6 gemeenschappelijke regelingen. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat er 1 minder omdat Delta in 2020 wordt opgeheven.

We nemen deel in de volgende gemeenschappelijke regelingen:

GGD

GGD Noord en Oost Gelderland

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Uitvoering geven aan de taken die vallen onder de Wet Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

De reserve basisproducten wordt geacht voor 50% bij de deelnemende gemeenten te zijn gereserveerd, zijnde 2,5% van de omzet van de basisproducten.
De reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden en is 20% van de omzet van plusproducten.
 

Onderwerpen 2021

In de bestuursagenda 2019–2023 zijn de volgende vier prioriteiten benoemd: NOG gezondere jeugd, NOG gezondere leefomgeving, NOG gezonder oud worden en NOG gezondere leefstijl.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

548.296

559.152

587.472

Bijdrage per inwoner

15,14

15,47

16,37

Eigen vermogen

2.909.000

2.652.000

2.206.000

Vreemd vermogen

2.631.000

2.625.000

2.572.000

Resultaat

-119.000

-210.000

-118.000

Stadsbank Oost Nederland

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1b Toegang en individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren van hun financiële situatie.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Een laag risicoprofiel.

Onderwerpen 2021

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is voor 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

164.677

164.677

185.994

Bijdrage per inwoner

4,55

4,55

5,18

Eigen vermogen

1.080.500

1.082.200

1.293.900

Vreemd vermogen

12.096.100

onbekend

-

Resultaat

-

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Voorkomen en bestrijden van rampen en incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

De bedrijfsvoering binnen VNOG blijft een punt van aandacht.

Onderwerpen 2021

Verder optimaliseren van de organisatie.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens systematiek van Algemene uitkering (voor 2021 t/m 2024)

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

2.192.987

2.256.654

2.284.000

Bijdrage per inwoner

60,56

62,42

63,65

Eigen vermogen

7.843.317

1.821.000

onbekend

Vreemd vermogen

46.173.553

63.537.000

onbekend

Resultaat

4.202.654

-313.000

-

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zevenaar en de Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

-

Onderwerpen 2021

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal overgedragen en wettelijk nog over te dragen meters archief, waarvan de prijs per meter voor 4 jaar is vastgesteld in de meerjarenbegroting ECAL 2019-2022

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

246.729

257.407

257.454

Bijdrage per inwoner

6,81

7,12

7,17

Eigen vermogen

154.413

103.199

onbekend

Vreemd vermogen

680.813

onbekend

onbekend

Resultaat

107.994

24.676

onbekend

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandelen van de aanvragen voor vergunningen, toetsen meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies geven (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland,
Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder W.W. Buunk

Risico's

Budgetten voor formatie, contracten en overheadkosten.

Onderwerpen 2021

Verfijning van de outputfinanciering, project Risico's en project Effectgericht toezicht. Thema's binnen duurzaamheid zijn energie en asbest.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

980.900

869.800

967.000

Bijdrage per inwoner

27,09

24,06

26,95

Eigen vermogen

134.000

134.000

106.000

Vreemd vermogen

1.317.000

1.317.000

1.076.000

Resultaat

-

-

-

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Samen werken aan de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 via projecten en lobby.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Verder zijn er afgevaardigden in de Achterhoekse Raad, Achterhoek Board en in de Thematafels

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de Algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen 2021

Uitvoering Visie en Agenda Achterhoek 2030.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

239.089

243.063

246.235

Bijdrage per inwoner

6,60

6,72

6,86

Eigen vermogen

5.688.000

6.446.000

onbekend

Vreemd vermogen

17.767.000

1.593.000

onbekend

Resultaat

84.000

883.400

onbekend