iconWelke risico's brengt de coronacrisis met zich mee?

Het uitbreken van de pandemie brengt verschillende soorten risico's met zich mee. Deze kunnen we verdelen in een aantal soorten:

  • hogere uitgaven
  • lagere inkomsten (en daardoor een afname van ons vermogen)
  • het niet (op tijd) realiseren van doelen

In alle gevallen hebben de risico’s mogelijke gevolgen voor de doelstellingen. Want hogere uitgaven betekent vaak dat we het ergens anders niet kunnen inzetten voor een doel.

Hieronder leest u een korte toelichting op de verschillende onzekerheden waar we mee te maken hebben. In de bijlage Risico-impactanalyse corona (4.6) vindt u een actueel beeld van de grootste risico's die samenhangen met de coronacrisis.

We hebben hogere uitgaven

Belangrijke redenen zijn:

De zorgvraag neemt toe

Bijvoorbeeld omdat ouderen eenzamer zijn. Maar ook omdat de thuissituaties van jongeren escaleren doordat gezinsleden langdurig thuis zijn en door de maatregelen weinig ondersteuning ontvangen. Daarnaast kunnen we onvoldoende invulling geven aan de transformatie binnen het sociaal domein doordat prioriteiten (zowel bij de gemeente als bij de zorgaanbieders) liggen bij het bieden van de juiste zorg.

De werkloosheid neemt toe

De verwachting is dat de werkloosheid in 2021 toeneemt tot 6,5% werklozen als percentage van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de recente augustusraming van Centraal PlanBureau (CPB). Krijgen we een 2e golf van het coronavirus? Dan stijgt dit percentage naar 10%.

Meer mensen komen in de bijstand

Wij zien als risico eensterke instroom in de bijstand en de bijstandsuitkeringen zelfstandigen (Bbz). De afgelopen periode is de instroom in de WW-uitkeringen groter dan de uitstroom. Dit blijkt uit de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek. Vanuit het Rijk is toegezegd dat de kosten die samenhangen met corona vergoed worden. Over het eerste compensatiepakket rapporten we in de 2e tussenrapportage. Het is bekend dat een 2e compensatiepakket volgt. In de Septembercirculaire wordt bekend hoe de middelen verdeeld worden op gemeenteniveau. Dit is niet tijdig genoeg om de informatie te betrekken in de begroting.

We hebben lagere inkomsten

Belangrijke redenen zijn:

We hebben minder inkomsten uit belastingen

Op de langere termijn kan ook het risico manifesteren van toename oninbaarheid van belastingen en lagere inkomsten uit (bouw)leges.

We ontvangen minder inkomsten uit de Algemene uitkering

Daarnaast doet het risico zich voor dat het Rijk gaat korten op de Algemene uitkering.

We kunnen doelen niet (op tijd) realiseren

Het niet realiseren van de doelen is een risico op zich, naast de financiële risico’s hiervan. In de programmabegroting heeft de raad verschillende maatschappelijke doelen vastgesteld. Wij lopen nu het risico dat we deze doelen niet binnen de gestelde periode realiseren. Dat komt omdat we prioriteiten moeten bijstellen. Of omdat we (tijdelijk) bepaalde activiteiten niet kunnen uitvoeren. Denk aan bijeenkomsten zoals de weerstandstraining of powervrouwen.