iconWelke risico's lopen wij?

Risicomanagement is een dynamisch proces. De factoren die de impact van een risico beïnvloeden, veranderen steeds. De belangrijkste risico's die u hieronder leest, kunnen morgen weer anders zijn. Daarom actualiseren we de bestaande risico’s regelmatig. En beschrijven we nieuwe risico's waar dit nodig is. In 2021 gaat onze aandacht ook uit naar de risico's door corona.

Top 15 van financiële risico's

Halverwege 2020 kennen we 122 risico’s. Bij de jaarrekening 2019 telden we nog 89 risico’s. De toename komt grotendeels door de coronacrisis. Ten opzichte van de laatste inventarisatie zijn er 4 risico’s verdwenen en zijn er 6 nieuwe risico’s – niet corona-gerelateerd - bij gekomen. Het totaal van de financiële risico's ligt nu, als er geen 2e coronauitbraak volgt, op € 24,6 miljoen.

De 15 belangrijkste risico's vragen veel van onze beschikbare weerstandscapaciteit. Het ‘kans-percentage’ geeft een schatting van de mate waarin het risico zich in de komende 10 jaar openbaart. Door de actualisatie en de coronacrisis laat deze top 15 veel verschuivingen zien ten opzichte van vorige jaar.

Nr

Risico-oorzaak (als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat…)

Risicogevolg (met als gevolg dat…)

Kans

Financieel gevolg

Invloed

1

Extern - Herijking Gemeentefonds na 2022.

Lagere inkomsten uit Gemeentefonds dan geraamd.

Financieel - Financiële tekorten, bijstelling van de begroting waardoor er kans bestaat dat activiteiten worden geschrapt en dat de doelstellingen niet worden gehaald; Niet financieel - Het niet halen van doelstellingen kan leiden tot landelijke reputatieschade.

75%

€ 2.000.000

14,69%

2

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten binnen het sociaal domein worden bijgesteld door verschillende partijen.

De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader).

Financieel - ; Niet financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade.

90%

€ 1.000.000

8,79%

3

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie met mogelijke ontslagen en faillissementen.

Sterke instroom en vertraagde uitstroom bijstandsgerechtigden (Participatiewet).

Financieel - Er een reële kans bestaat dat er meer gebruik wordt van de uitkeringen levensonderhoud op grond van de Participatiewet.

75%

€ 750.000

5,47%

4

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

4,91%

5

Extern - Het uitbreken van een pandemie ontstaat een wereldwijde recessie.

Het Rijk gaat korten op de Algemene uitkering.

Financieel - Onze gemeente moet gaan bezuinigen.

50%

€ 1.000.000

4,89%

6

Organisatie - Negatieve stand van de bestemmingsreserve Sociaal domein.

Overschrijding en tekorten op diverse andere posten in de begroting.

Financieel - De doelstellingen binnen de programma’s niet worden gehaald; Niet financieel - Het niet behalen van doelstellingen kan regionale risico's met zich meebrengen.

50%

€ 750.000

3,70%

7

Extern - Het uitbreken van een pandemie, neemt de vraag naar (acute) zorg toe. Het gaat hierbij om o.a. toename van: - jeugdzorg (o.a. escalatie); - ondersteuning eenzaamheid, depressie en echtscheidingen; - meer meldingen 'Veilig Thuis'.

Er budgetoverschrijdingen komen op de budgetten in de gezondheidszorg, Wmo, jeugdzorg en acute zorg. Het gaat hier vaak om 'open einde' regelingen.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan binnen het sociaal domein.

75%

€ 350.000

2,57%

8

Organisatie - Toename van het aantal jeugdigen met jeugdhulp en een toename van de complexiteit; Organisatie - Open einde effecten in de jeugdzorg

De budgetten voor jeugdzorg worden overschreden.

Financieel - Financieel tekort in de begroting.

50%

€ 500.000

2,46%

9

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken.

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (in het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk.

40%

€ 500.000

1,98%

10

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade.

40%

€ 500.000

1,96%

11

Mens - sociaal domein, fluctuaties binnen de hoogte van de extra uitkering.

Extra bijdrage Rijk voor jeugd m.i.v. 2022 vervalt of afneemt.

Financieel - Tekorten op het sociaal domein.

50%

€ 400.000

1,95%

12

Extern - Vernietiging van de omgevingsvergunning; Niet tot stand komen van de subsidiëring via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie; Faillissement van de coöperatie.

De inititiefnemer of energiecoöperatie de lening via het Aanjaagfonds duurzame energieopwekking niet meer (volledig) aflossen.

Financieel - Dit risicogevolg hangt af van het aantal deelnemers en de hoogte van de lening; Niet financieel - Dit kan leiden tot plaatselijke imago schade.

15%

€ 1.250.000

1,83%

13

Organisatie - Opheffing GR Delta.

Sociale werkvoorziening Delta heeft een tekort op de liquidatiebalans a.g.v. afbouw activiteiten en boventalligheid van het personeel.

Financieel - Bronckhorst draagt 37% bij in het totale tekort; Niet financieel - Het niet goed afwikkelen van oude contracten kan regionale imagoschade veroorzaken.

50%

€ 370.000

1,82%

14

Omgeving - Toename van de stroom van vluchtelingen; Omgeving - Europees vluchtelingenbeleid; Organisatie - Huisvestingsbeleid statushouders.

Het aantal vluchtelingen toeneemt en de kosten de rijksmiddelen overstijgen.

Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat; Niet financieel - Mogelijk beperkte imagoschade ontstaat.

50%

€ 350.000

1,71%

15

Extern - Het niet behalen van doelstellingen (uitvoeringsprogramma); Rijksuitgaven in het lopende boekjaar laten een verlaging zien van de Algemene uitkering. Dit risico doet zich nu pas weer voor vanaf 2022, daar de accressen voor 2020 en 2021 bevroren zijn. Dit is een coronamaatregel van het Rijk om onzekerheid bij de gemeenten te verkleinen.

Onderuitputting plaatsvindt op de uitgaven in lopend boekjaar bij het Rijk vanaf 2022.

Financieel - Lagere Algemene uitkering.

50%

€ 350.000

1,71%

Nieuwe risico's

Naast 31 nieuwe coronarisico’s hebben we 6 nieuwe risico’s. Van de nieuwe risico’s hebben er 3 te maken met klimaatverandering. Daarnaast leest u risico’s die te maken hebben met de opbrengst van de bouwleges, biodiversiteit en deelname aan een coöperatieve vereniging. Deze risico’s vallen niet binnen de top 15 zoals in de tabel opgenomen.

Gewijzigde risico’s

Belangrijke wijzigingen zien we in de risico’s rond de afvalstoffenheffing, de Omgevingswet, binnen het sociaal domein en binnen de risico’s die te maken hebben met de gemeenschappelijke regelingen. Zo is op dit moment niet duidelijk welke extra kosten de GGD gaat maken door corona en wat het Rijk hiervan wel of niet vergoedt. Ook deze risico’s vallen niet in de top 15 van de tabel.

Vervallen risico's

Er zijn 4 risico’s vervallen omdat deze niet meer van toepassing zijn of zijn opgenomen in een ander bestaand risico.

Top 5 van niet-financiële risico's

Dit zijn de niet-financiële risico's. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste risico’s voor ons imago, zowel regionaal als landelijk. Van alle risico's zijn er meerdere (23) risico’s gekwantificeerd op imago-impact klasse 4 (regionaal). De eerste 2 vermelde risico’s in de tabel hieronder staan bovenaan omdat deze ook grotere financiële gevolgen kunnen hebben.

Risico-oorzaak (als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat…)

Risicogevolg (met als gevolg dat…)

Imago klasse

Extern - Herijking Gemeentefonds.

Lagere inkomsten uit Gemeentefonds dan geraamd.

Financieel - Financiële tekorten, bijstelling van de begroting waardoor er kans bestaat dat activiteiten worden geschrapt en dat de doelstellingen niet worden gehaald; Niet financieel - Het niet halen van doelstellingen kan leiden tot landelijke reputatieschade.

5

Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens.

Er door ten onrechte verstrekte privacygegevens datalekken kunnen ontstaan.

Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken zijn schadelijk voor het imago van de organisatie op landelijk niveau.

5

Omgeving - Onvoldoende budget of onvoldoende medewerking van derden, inwoners en ondernemers.

De doelstelling van de routekaart 'Energieneutraal Bronckhorst 2030' niet wordt gehaald.

Financieel - ; Niet financieel - Er reputatieschade optreedt op landelijk niveau.

5

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader).

Financieel - ; Niet financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade.

4

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade.

4