iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Portefeuillehouder

Dhr. W.W. Buunk / Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijk trekker

Mw. C.H. van den Brink

We krijgen inzicht in de structuur en ontwikkeling van de landbouwsector voor de omgevingsvisie

Inleiding

De landbouwsector is volop in beweging. Voor het maken van een omgevingsvisie is het van belang hierover een helder beeld te hebben.

Resultaten

We krijgen inzicht door feiten en cijfers van de landbouw in beeld te brengen

Hiermee willen we actueel inzicht krijgen in de structuur en ontwikkeling van de landbouwsector in Bronckhorst. Dit levert input om de omgevingsvisie te kunnen opstellen. Waar nodig kunnen we duidelijke keuzes maken en overige acties uitvoeren. Om zo een goede ontwikkeling van de landbouwbedrijven in Bronckhorst te kunnen ondersteunen.

We creëren wederzijds begrip tussen burgers en boeren

Samen met de sector zoeken we naar manieren om elkaars communicatie-activiteiten te versterken. En om het wederzijds begrip tussen boeren en burgers te bevorderen.

We zetten ons in voor innovatie in de landbouwen bevorderen een gezond ondernemersklimaat

Boeren die in een vorm van transitie naar kringlooplandbouw zitten, willen we optimaal ondersteunen in hun doorontwikkeling. In de notitie ‘Verkenning van de Landbouw in Bronckhorst’ geven we aan wat de sector nodig heeft voor de toekomst. Dat doen we samen met individuele boeren en partners in de sector. Projecten zijn bijvoorbeeld:

  • het Innovatiecentrum de Marke;
  • ontwikkeling robotisering in de landbouw;
  • kunstmestvrije Achterhoek;
  • Europees experimenteergebied voor nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
  • landelijk proefgebied Kringlooplandbouw.

We weten boerenbedrijven goed te volgen en te ondersteunen met agrarische coaches

We willen de toekomstige ontwikkelingen in de landbouw en van boerenbedrijven goed volgen en ondersteunen. Daarvoor zetten wij de keukentafelgesprekken en bedrijfsbezoeken voort. We starten in 2020 met individuele en vertrouwelijke gesprekken met agrarische coaches. In 2021 gaan we hiermee verder. Dit geeft ons een goed beeld van de gewenste toekomstige ontwikkeling van onze landbouwbedrijven. Dit kunnen wij meenemen in de omgevingsvisie.

We vergroten de leefbaarheid door vernieuwing in kernen en buitengebied

Inleiding

In de vier grotere kernen is een kwaliteitsimpuls nodig om er voor te zorgen dat in de centra ook in de toekomst een prettig verblijfsklimaat is met een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen. Daarnaast zien we dat vernieuwing nodig is in andere kernen en het buitengebied om ook daar een plezierige woon- en leefomgeving te waarborgen. Hier gaan we investeren.

Resultaten

De Oltmansstraat in Steenderen is gedeeltelijk gereconstrueerd

Steenderen wil geen doorgangsdorp meer zijn, maar een verblijfsdorp. Door reconstructie van de Oltmansstraat ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied, waar de auto te gast is.

Het centrum van Hengelo is heringericht, aansluitend op enkele recente vastgoedontwikkelingen

Het gebied tussen de Albert Heijn en de Regelinkstraat krijgt een impuls en wordt daardoor een aantrekkelijk verblijfsgebied. We sluiten met de aanpassingen aan op de bouw van het gezondheidscentrum.

De entree van het Kulturhus in Vorden is vernieuwd

Het Kulturhus van Vorden krijgt een nieuwe uitstraling en wordt toegankelijker en daarmee aantrekkelijker als ontmoetingscentrum voor het dorp.

Haalbaarheidsplan Zelhemhuus en onderzoek marktplein en omgeving kerk

Voor een Zelhemhuus, waar meerdere partijen samenwerken en een breed aanbod aan activiteiten wordt geboden, bestaat in de Zelhemse samenleving veel draagvlak. Om dit realiteit te maken, stellen we een financieel haalbaar plan op. Daarnaast werken we de plannen voor het marktplein en omgeving kerk verder uit in samenwerking met de werkgroep vitale kern Zelhem.

De directe woonomgeving in de Bloemenbuurt en Princessenbuurt te Zelhem is duurzaam ingericht

Samen met Prowonen hebben we structuur aangebracht in de wijk, de begaanbaarheid verbeterd door duidelijke voetpaden, een duidelijke parkeersituatie gecreëerd en water afgekoppeld.

Op twee wegen in Drempt en Eldrik zijn fietssuggestiestroken aangebracht

Door het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de Zomerweg in Drempt en de Eldrikseweg in Eldrik verbeteren we het comfort en de veiligheid van fietsers.

Voor het beoordelen van toekomstige plannen en initiatieven is een afwegingskader beschikbaar

Omdat verschillende plannen nog niet concreet zijn en andere plannen nog onzeker stellen we een afwegingskader op. Dit instrument helpt ons om op basis van de juiste criteria afgewogen keuzes te maken zodat de projecten die we uitvoeren ook daadwerkelijk bijdragen aan onze doelen.

We herstructureren bedrijventerreinen

Inleiding

We zorgen voor genoeg ruimte voor bedrijven in onze gemeente. Daarom gaan we investeren in onze bedrijventerreinen.

Resultaten

We voeren activiteiten uit om de doelstellingen van het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW) te halen

We verwachten dat de groei van het bedrijfsleven en de bijbehorende vraag naar ruimte snel weer aantrekt. Om dit mogelijk te kunnen maken, voeren we de doelstellingen van het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW 2019-2023) uit.

We breiden de fysieke ruimte voor bedrijven uit

Dit is nodig om werkgelegenheid op peil te houden en waar mogelijk te laten groeien. Zo zorgen we ervoor dat we het welvaartsniveau en de deelname van onze inwoners in het arbeidsproces borgen. We herstructureren oude bestaande bedrijventerreinen en als dat kan en nodig is, breiden we bestaande bedrijventerreinen uit. Ook ronden we het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing en bedrijfslocaties in het buitengebied af.

We stellen het programma ‘Ruimte voor ondernemers’ op

Dit doen we volgens het RPW. Ook biedt dit een testcase voor het werken met een omgevingsprogramma, zoals bedoeld in de Omgevingswet. Voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen is het resultaat behaald als we op de korte en middellange termijn (tot 2023) ongeveer 8 hectare nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Voor de lange termijn (tot 2030) moeten we de overige 9 hectare ontwikkelen.

We voeren de visie Recreatie en Toerisme uit

Inleiding

Samen met de vrijetijdssector hebben we de nieuwe beleidsvisie Recreatie en Toerisme opgesteld. De vrijetijdssector is een belangrijke sector voor de gemeente. Zowel met het oog op de economie en werkgelegenheid als de leefbaarheid in onze gemeente.

Resultaten

We werken het toeristisch profiel Kastelen en Landgoederen uit

Een helder en sterk toeristisch profiel is van groot belang. De toerist krijgt met het profiel Kastelen en Landgoederen een eenduidig en relevant argument om voor Bronckhorst te kiezen. Het profiel geeft gemeente, ondernemers en andere organisaties, zoals Achterhoek Toerisme, houvast bij productontwikkeling en marketing.

We werken samen met de sector aan 1 toeristisch platform

We beseffen dat dit gevoelig ligt, maar we zien ook bij veel ondernemers en partijen de energie om dit juist samen mogelijk te maken. De promotie en marketing van het gebied als geheel leggen we neer bij Achterhoek Toerisme. Deze organisatie voeden we met informatie over ons gebied voor het realiseren van een sterk toeristisch profiel.

We versterken het kennisplatform voor ondernemers in de Achterhoek

Met onze beleidsvisie en het toeristisch platform kunnen we lokale kennisontwikkeling, -deling en samenwerking verder invullen. Bijvoorbeeld kennis over de historie van landgoederen en kastelen in het gebied en ontwikkelingen in de (lokale) toeristische sector.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema economie

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Doel 2024

Doel 2025

Doel 2026

Toename bedrijfsareaal op herontwikkelde bestaande bedrijventerreinen

IBIS

*

2020

+1 ha t.o.v. het jaar 2021

+2 ha t.o.v. het jaar 2022

+2 ha t.o.v. het jaar 2023

Aantal hectare aan nieuw gerealiseerd bedrijfsareaal of toename verwacht bedrijfsareaal dat in procedure is gebracht

IBIS

*

2020

+1 ha t.o.v. het jaar 2022

+2 ha t.o.v. het jaar 2023

+3 ha t.o.v. het jaar 2024

Aantal nieuw gevestigde bedrijven op nieuw of herontwikkelde locaties (vab’s) in het buitengebied

IBIS

*

2020

3 t.o.v. het jaar 2020

3 t.o.v. het jaar 2021

3 t.o.v. het jaar 2022

3 t.o.v. het jaar 2023

3 t.o.v. het jaar 2024

3 t.o.v. het jaar 2025

* Geen waarde bij nulmeting, omdat het toename betreft.

Thema bevorderen ondernemerschap

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Onze dienstverlening aan onze ondernemers wordt beoordeeld met minimaal een 7

Ondernemers-panel

nog uit te voeren

7

7

7

Thema toerisme

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Doel 2024

Het effect op de lokale economie wordt gemeten aan de hand van de groei van de bestedingen; die moet minstens net zo goed zijn als de gemiddelde ontwikkeling in de Achterhoek (op basis van de tweejaarlijkse monitoring van Achterhoek Toerisme)*

Achterhoek Toerisme monitor

10% groei t.o.v. 2017

2019

11% groei t.o.v. 2017

Wordt bepaald op basis monitor van 2021

* Op basis van de Achterhoek Toerisme monitor wordt regionaal bepaald wat de groei is, dit geeft input geeft voor de lokale indicator.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Functiemenging

LISA 2019

45,7%

46,0%

46,7%

47,3%

53,6%

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2019

608,2

614,4

634,3

657,4

786,5

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2019

65,8%

66,9%

67,2%

68,9%

68,7%

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2019

164,4

167,8

172,5

176,1

144,5

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten partijen en de gemeente hun prioriteiten bijstellen en is de menselijke capaciteit beperkt.

Projecten en investeringen vertraging oplopen of niet door gaan. Nieuwe projecten kunnen niet opgestart worden.

Financieel - Er claims volgen ter compensatie van andere partijen; Niet financieel - De doelstellingen in gevaar komen of pas later bereikt worden.

75%

€ 75.000

0,55%

Pandemie

Extern - Beëindiging of faillissement van de Marke.

Bij beëindiging van De Marke de gemeente een (deel) van de inleg verliest.

Financieel - Afschrijving van kapitaal.

10%

€ 25.000

0,02%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).