iconDeelprogramma 3B DUURZAAMHEID

Portefeuillehouder

Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijk trekker

Mw. C.H. van den Brink

We voeren de risicodialoog klimaatadaptie en maken een actieplan

Inleiding

De risicodialoog is nodig om iedereen bewust te maken van risico’s van de klimaatontwikkeling. Op basis van deze dialoog nemen we vervolgstappen en acties. Daarnaast zorgt de risicodialoog voor draagvlak voor maatregelen die wij voorstellen.

Resultaten

In het voorjaar van 2021 ronden we de risicodialoog af

Op basis daarvan zetten we vervolgstappen en nemen we acties. Doel is dit zoveel mogelijk te integreren in het bestaand beheer en lopende ontwikkelingen.

Het doel is een klimaatrobuust ingericht Bronckhorst in 2050

Het is nu nog onduidelijk welke vervolgstappen en acties bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de directe omgeving. Voorbeelden zijn het ontstenen van tuinen, maar ook het aanleggen van wadi’s voor afvoer en opvang van hemelwater, infiltratieriolen en blauw-groene zones.

We zijn energieneutraal in 2030

Inleiding

Het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 leidde in 2019 tot een nationaal Klimaatakkoord. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn (Akkoord van Groenlo van 2009). In oktober 2019 stelden wij de ‘Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030’ op.

Resultaten

We zetten opnieuw een stap richting eenduurzame, energieneutrale en leefbare woon- en werkomgeving

Samen met inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een omgeving waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. De doelstelling is om in 2030 45% energie te besparen en 100% duurzame energie op te wekken.

We helpen inwoners financieel om hun woning te verduurzamen

Dat doen we met de leningen ‘Toekomstbestendig wonen’. Daarnaast kunnen inwoners advies krijgen over energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen en financieringsmogelijkheden bij het Agem-energieloket van de Achterhoek.

We werken aan een aardgasvrij Bronckhorst 

We moeten in 2021 duidelijk maken wanneer wijken volledig aardgasvrij worden en welke alternatieven mogelijk zijn. Dit staat in het Klimaatakkoord. We geven per gebied, wijk en buurt aan hoe en wanneer we dit doen. In 2021 starten we met 2 voorbeeldwijken. Dit leest u in onze startnotitie ‘Bronckhorst aardgasvrij’.

We verminderen onze eigen CO2-uitstoot

We zetten onder andere in op elektrisch vervoer. We proberen meer elektrische laadpalen op strategische locaties binnen de kernen te laten plaatsen. En we willen een fietsgemeente worden in 2021. Ook maken we een zonnedak boven de parkeerplaats van het gemeentehuis als dat technisch, ruimtelijk en financieel mogelijk is.

We zetten een stap verder in onze afval- en grondstoffeninzameling

Inleiding

In september 2020 hebt u een besluit genomen over het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 en over de afvalinzameling en afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2021. De basis voor het grondstoffenplan is het onderzoek naar de kosten van de afvalinzameling in het voorjaar van 2020.

Resultaten

We hebben maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025

In 2021 stoppen we met de huis-aan-huisinzameling van restafval. Inwoners kunnen hun restafval naar ondergrondse containers wegbrengen. De focus ligt op inzameling van grondstoffen.

We hebben minder restafval in de grondstofstromen

Zit er restafval in het PMD? Dan wordt dit afgekeurd bij de verwerkers. In dat geval wordt het PMD alsnog verbrand. We maken inzamelkosten en we ontvangen geen vergoeding voor dit PMD. Om dit te voorkomen, communiceren we hier gericht over. Ook controleren we steekproefsgewijs de inhoud van de PMD-containers.

De afvalstoffenheffing dekt de kosten van de afval- en grondstofinzameling

Al een aantal jaren dekt de opbrengst van de afvalstoffenheffing de kosten voor de afval- en grondstoffeninzameling niet. Het nieuwe grondstoffenplan stelt een nieuw tariefsysteem voor. Dit moet ervoor zorgen dat de opbrengst onze kosten dekt.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema duurzaamheid

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2026

Doel 2030

Percentage besparing energie

CBS/klimaatmonitor

0%

2015

10%

25%

45%

Percentage hernieuwbare energie

CBS/klimaatmonitor

4,90%

2017

15%

45%

100%

Het totaal in percentage van de uitnutting uit fonds stimulering energietransitie Achterhoek

ntb

ntb

Percentage benutte bedrag uit fonds stimulering energietransitie Achterhoek door inwoner Bronckhorst op totaal van benutting

ntb

ntb

Thema grondstoffen

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2025

Aantal kg restafval per inwoner

Circulus Berkel

91 kg

2015

74 kg

69 kg

64 kg

55 kg

40kg

30kg*

Verhouding groente, fruit en keukenafval in de restcontainer

Circulus Berkel

30%

2017

30%

30%

30%

0-10%

Percentage afvalscheiding aan de bron per inwoner

Circulus Berkel

78%

2017

80%

80%

81%

75%

In te zamelen kg PMD per inwoner

Circulus Berkel

30 kg

2017

34 kg

38 kg

38 kg

30 kg

* Onder voorbehoud besluitvorming raad

Landelijk verplichte indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS 2018

86

81

74

68

123

% Hernieuwbare elektriciteit

RWS 2018

3,4%

4,8%

5,8%

8,7%

9,5%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Extern - Vernietiging van de omgevingsvergunning; Niet tot stand komen van de subsidiëring via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie; Faillissement van de coöperatie.

De inititiefnemer of energiecoöperatie de lening via het Aanjaagfonds duurzame energieopwekking niet meer (volledig) aflossen.

Financieel - Dit risicogevolg hangt af van het aantal deelnemers en de hoogte van de lening; Niet financieel - Dit kan leiden tot plaatselijke imago schade.

15%

€ 1.250.000

1,83%

-

Technisch - Verminderde opbrengt Afvalstoffenheffing.

De kosten voor de verwerking van afval niet volledig worden gedekt.

Financieel - Een tekort binnen de afvalstoffenheffing; Niet financieel - Bij verhoging van de afvalstoffenheffing is de kans op regionale aandacht groot.

50%

€ 200.000

0,98%

Regionaal

Omgeving - Klimaatverandering.

Door uitdroging van bomen er takbreuk ontstaat.

Financieel - Extra kosten door extra uren brandweer/cluster buiten; Niet financieel - Plaatselijke imagoschade. Ook is letselschade is mogelijk.

40%

€ 50.000

0,20%

Regionaal

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).