iconWat mag het kosten

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijz.

2021

2022

2023

2024

Lasten:

3A Economie

1.056

1.931

1.633

1.766

1.324

1.843

3B Duurzaamheid

4.524

5.656

5.400

5.303

5.292

5.286

Totaal lasten:

5.580

7.586

7.032

7.068

6.616

7.129

Baten:

3A Economie

421

14

14

14

14

14

3B Duurzaamheid

3.037

3.951

5.036

5.041

5.035

5.028

Totaal baten:

3.458

3.965

5.050

5.054

5.049

5.042

Saldo

3A Economie

-634

-1.917

-1.619

-1.752

-1.310

-1.830

3B Duurzaamheid

-1.487

-1.704

-364

-262

-257

-258

Saldo totaal

-2.122

-3.621

-1.983

-2.014

-1.567

-2.087

Financiële ontwikkelingen

3B DUURZAAMHEID

Verschil 2021/2020

V / N

7-3 Afval

1.201

V

7-4 Milieubeheer

140

V

Totaal 3B

1.341

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2020 na wijziging en raming 2021. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

3A

Investeren in Leefbaarheid (€ 10 mln)

7.500

65.000

129.250

650.000

3A

Investeren in Bedrijventerreinen (€ 1,4 mln)

10.500

91.000

89.950

88.900

3A

Perceptiekosten uit toerisme financieren

-19.100

-19.100

-19.100

-19.100

3B

Hogere perceptiekosten afvalstoffenheffing

219.000

219.000

219.000

219.000

3B

Opbrengst voor perceptiekosten afvalstoffenheffing

-219.000

-219.000

-219.000

-219.000

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-1.100

136.900

200.100

719.800

Eerder besloten

3A

Gebiedsprocessen bedrijventerreinen (Programmaplan 2019)

10.000

5.000

3B

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan (Programmaplan 2019)

5.000

5.000

Totaal eerder besloten

15.000

10.000

-

-

Totaal structureel

-1.100

136.900

200.100

719.800

Totaal incidenteel

15.000

10.000

-

-

Saldo

13.900

146.900

200.100

719.800

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2021

2022

2023

2024

Vervangen PMD containers

150.000

2021

10

1.125

17.250

17.025

16.800

Vervanging milieuparkjes

15.000

2024

10

113

Investeren in Leefbaarheid (€ 10 mln)

7.500

65.000

129.250

650.000

Investeren in Bedrijventerreinen (€ 1,4 mln)

10.500

91.000

89.950

88.900

Bedrijvigheid en ontwikkeling

165.000

19.125

173.250

236.225

755.813

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

Investering

AR/BR*

2021

2022

2023

2024

Gebiedsprocessen bedrijventerreinen (Programmaplan 2019)

15.000

AR

10.000

5.000

-

-

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan (Programmaplan 2019)

10.000

AR

5.000

5.000

-

-

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij Bronckhorst

100.000

AR

100.000

Investeren in Leefbaarheid (€ 10 mln)

10.000.000

BR

376.321

Investeren in Bedrijventerreinen (€ 1,4 mln)

1.400.000

BR

51.588

11.525.000

115.000

10.000

-

427.910

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve