iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Portefeuillehouder

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /
Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijk trekker

Mw. J.H.G. Arends

Onze dienstverlening is ons visitekaartje

Inleiding

We willen onze dienstverlening zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Zowel voor onze inwoners als voor onze bedrijven, verenigingen, organisaties en instellingen. Of het nu gaat om informatie geven, producten en diensten leveren of speciale ondersteuning bieden.

Resultaten

We stellen het uitvoeringsprogramma dienstverleningsconcept 2021-2024 op

Onze dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven is een belangrijke taak. In 2020 loopt het huidige uitvoeringsprogramma dienstverlening af. In 2021 starten we met het nieuwe uitvoeringsprogramma 2021-2024 van het dienstverleningsconcept. Belangrijke punten zijn:

  • Onze producten en diensten worden steeds meer 'tijd-en-plaats-onafhankelijk':
    De afgelopen jaren hebben we ons onder andere sterk ingezet op interne projecten. Zoals zaakgericht werken en onze digitale infrastructuur. Deze projecten krijgen de komende jaren opnieuw een rol in het uitvoeringsprogramma.
  • We sluiten beter aan bij de behoefte van onze inwoners:
    We gaan verder met het beschrijven van klantreizen. Dit helpt ons om onze werkprocessen beter te kunnen afstemmen op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties. Een voorbeeld van een extern project om de dienstverlening te verbeteren, is het opzetten van een live chat voor onze website.

We zijn een dienstbare overheid

Inleiding

We zijn een dienstbare overheid. We zorgen ervoor dat onze samenleving dit ervaart en actief meedoet. Dit organiseren we bewust en efficiënt. En we zorgen dat iedereen in onze organisatie hiervan leert.

Resultaten

We zorgen ervoor dat iedereen weet hoe zij kunnen deelnemen

We betrekken onze inwoners bij specifieke keuzes en bepaalde afwegingen die we maken. Dat doen we zo vroeg mogelijk in het proces. We zijn daarbij duidelijk over het doel en de verwachtingen. Dit maakt participatie eenvoudiger en goedkoper. We gebruiken hiervoor het Stappenplan participatie en de kennis van onze gebiedsambtenaren, accountmanagers en combinatiefunctionarissen.

We zijn duidelijk over de begeleiding bij omgevingsvergunningen

Vragen inwoners en ondernemers omgevingsvergunning aan? Dan zijn wij duidelijk over de manier waarop wij hen hierbij kunnen begeleiden.

We vergroten de zelfredzaamheid van de samenleving

Dit doen we door verbindingen te leggen met andere initiatieven en succesvolle voorbeelden te delen. Hier zetten onze gebiedsambtenaren actief op in.

We zorgen ervoor dat de samenleving initiatief kan nemen

We zien kansen voor de samenleving om initiatief te nemen bij projecten en maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn duidelijk over onze rol en onze betrokkenheid hierbij.

We bepalen of we doorgaan met de vertrouwenspersoon

In 2019 is een onafhankelijke vertrouwenspersoon begonnen om inwoners laagdrempelig bij te staan bij het indienen van een klacht en wegwijs te maken in de procedure voor het behandelen van een bezwaar. In het najaar van 2021 komen we met evaluatie over de inzet van deze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

We ondersteunen de 1,5 metersamenleving

Inleiding

Iedereen is geraakt door de coronacrisis en de onzekerheid over de toekomst hierdoor. Wij hebben een belangrijke rol met het oog op de openbare orde en veiligheid in onze samenleving. Gelukkig heeft de coronacrisis ook geleid tot waardevolle verbindingen die de samenleving sterker maken.

Resultaten

We ondersteunen de 1,5 meter samenleving en informeren onze inwoners proactief

Dat doen we onder andere met de inzet van gebiedsambtenaren, accountmanagers, ondernemers, combinatiefunctionarissen, Boa’s en de sociale teams. Ook monitoren we wat de impact van de coronacrisis is in onze samenleving. We blijven de samenleving informeren over de maatregelen die wij nemen en hoe deze veranderen.

We hebben een actueel beeld met het 'Dashboard Corona’

Via het ‘Dashboard Corona’ monitoren we de gevolgen van de coronacrisis. We kijken wat de gevolgen zijn voor de samenleving en voor onze dienstverlening. Ook kijken we naar de financiële gevolgen voor de gemeente.

We ondersteunen de inwoners in de 1,5 meter samenleving

Binnen de 1,5 meter samenleving blijven we ons inzetten voor de samenwerking tussen de samenleving en de gemeente. We zetten daarbij verschillende instrumenten in, zowel fysiek als digitaal. Zoals het inwonerspanel en online participatietools.

We werken actief samen in de regio

Inleiding

We zijn een gemeente die van buiten naar binnen werkt. Onze organisatie en ons bestuur zijn voortdurend in ontwikkeling. Een goede samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en andere overheden is daarbij belangrijk.

Resultaten

We werken smart samen

We werken onder andere samen binnen de regio Achterhoek op het gebied van smart economy, smart living en smart governance. Lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties doen mee in de samenwerking binnen de regio.

Projecten binnen de regiodeal krijgen vorm

We zetten in op projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs (werkcarroussel), wonen en vastgoed (woonconcepten), ondermijning en de MKB-deal. Hiermee werken we samen om de doelstellingen uit de Achterhoek agenda 2030 te behalen.

Regionaal werken we samen binnen het Datalab GO

Met het Datalab Go kunnen we regionaal samenwerken om belangrijke maatschappelijke vraagstukken sneller en beter op te pakken. Dat doen we door slim gebruik van data en informatie en kennis hieraan te koppelen. De planning is om hiermee te starten per 1 januari 2021.

Landelijke gesprekspartner en grensoverschrijdende samenwerking

Via de P10 en de VNG voeren we het gesprek over de GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering) en de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Binnen de EUREGIO werken we aan het nog beter benutten van de economische mogelijkheden van de regio.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema dienstbare overheid

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2015

Realisatie 2018

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Gemiddelde beoordeling van de dienstverlening over de gemeente Bronckhorst

Algemene dienstver-leningonder-zoek

7,24

2013

7,38

7,42

7,6

7,8

Percentage respondenten die een onvoldoende geven

Algemene dienstver-leningonder-zoek

11%

2013

7%

9%

7%

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Demografische druk

CBS 2020

83,4%

84,1%

84,5%

85,5%

73,6%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken.

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (in het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk.

40%

€ 500.000

1,98%

Regionaal

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat er een piek in het ziekteverzuim. Daarnaast heeft het langdurig thuiswerken een negatief effect op de mentale weerbaarheid met overbelasting of burn-out tot gevolg.

Verminderde inzet personeel en wegvallen cruciale rollen/functies binnen de clusters (moeilijk vervangbaar ivm specifieke kennis/vaardigheden).

Financieel - Er extra middelen moeten worden ingezet voor het treffen van maatregelen en extra inhuur; Niet financieel - Als veel personeel ziek wordt komt de continuïteit (en op langer termijn het behalen van doelstellingen) in gevaar.

50%

€ 250.000

1,22%

Pandemie

Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens.

Er door ten onrechte verstrekte privacygegevens datalekken kunnen ontstaan.

Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken zijn schadelijk voor het imago van de organisatie op landelijk niveau.

20%

€ 500.000

0,98%

Landelijk

Technisch - Gehackt worden of fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem).

Er zich een beveiligingslek voor doet.

Financieel - Er extra kosten worden gemaakt; Niet financieel - Een beveiligingslek brengt doorgaans imagoschade met zich mee op regionaal niveau.

50%

€ 200.000

0,98%

Regionaal

Extern - Het uitbreken van een pandemie, wordt er meer gewerkt op afstand, gebruik gemaakt van nieuwe digitale tools voor o.a. vergaderen en minder bewust omgegaan met systemen en informatie.

Er meer ruimte voor ondermijnende criminaliteit en extra cybersecurity incidenten ontstaat. Daarnaast een toenemende kans op datalekken.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan; Niet financieel - Informatie wordt gedeeld met derden die daarvoor niet bestemd is.

50%

€ 100.000

0,49%

Pandemie

Meer informatie over de risico's staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).