iconWat mag het kosten

Programma 4 Bestuur

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijz.

2021

2022

2023

2024

Lasten:

4A Besturen

4.024

3.130

3.171

3.198

3.138

3.157

Totaal lasten:

4.024

3.130

3.171

3.198

3.138

3.157

Baten:

4A Besturen

485

398

396

339

339

339

Totaal baten:

485

398

396

339

339

339

Saldo:

-3.539

-2.731

-2.775

-2.859

-2.798

-2.818

Financiële ontwikkelingen

4A BESTUREN

Verschil 2021/2020

V / N

0-1 Bestuur

-38

N

0-2 Burgerzaken

10

V

Totaal 4A

-28

N

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2020 na wijziging en raming 2021. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2021

2022

2023

2024

Kassasysteem Hal

30.000

2024

10

225

Bestuur

30.000

-

-

-

225

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.