iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Portefeuillehouder

Dhr. E.W. Blaauw

Ambtelijk trekker

Mw. C.H. van den Brink

We gaan voor de juiste woning op de juiste plaats

Inleiding

We zien dat vraag en aanbod van woningen steeds minder goed op elkaar aansluit. Dat komt omdat de samenstelling van de bevolking verandert. En omdat de woonwensen van inwoners veranderen.

Resultaten

We bieden ruimte voor duurzame en vernieuwende initiatieven

Ons woonbeleid biedt ruimte om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te splitsen. Bijvoorbeeld voor starters en senioren. Maar ook voor nieuwe woonvormen. Daarbij zetten we in op verduurzaming, vernieuwing en transformatie van de woningvoorraad. Het doel is om vraag en aanbod op de korte en de lange termijn op elkaar aan te laten sluiten.

We werken actief samen om initiatieven af te handelen

Het is belangrijk dat onze kwaliteit van dienstverlening goed aansluit op de dynamiek van het aantal en soort initiatieven. Als dat nodig is, zetten we extra capaciteit in om aanvragen voor wooninitiatieven af te handelen. Deze aanvragen beoordelen we met duidelijke criteria. We werken samen en stimuleren externe partijen om de juiste woning op de juiste plaats te realiseren.

We nemen de regie waar dat nodig is

Krijgen en hebben we goede en actuele informatie via monitoring? Dan kunnen we bijsturen waar dat nodig is. En meer de regierol nemen als gemeente.

We maken wijken leefbaarder en toekomstbestendig

Inleiding

In sommige wijken hebben corporaties veel woningen die toe zijn aan groot onderhoud. Dit zijn woningen en wijken die 40 tot 60 jaar oud zijn. De huidige samenleving stelt andere eisen aan deze woningen en de buitenruimte.

Resultaten

Voor de betrokken wijken zijn er ontwerpen voor de openbare ruimte

We pakken de wijken integraal aan. Dat wil zeggen dat wij samen met de woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en verschillende partijen de openbare ruimte ontwerpen. Dat doen we samen met nutsbedrijven en omwonenden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we groot onderhoud uitvoeren en wijken veiliger maken. Dit doen we samen met ProWonen en Sité.

Met de wijkaanpak realiseren we daar de klimaatadaptatiedoelen

We passen de openbare ruimte aan de effecten van klimaatverandering aan. Om zo de schade door klimaatverandering te beperken én de kansen die klimaatverandering biedt te benutten. Dit betekent onder andere dat we hemelwater gebruiken, meer groen in de straten maken en woningen van gas halen. Dit doen we samen met woningcorporaties zoals Prowonen en Sité en met Liander.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema wonen

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Doel 2024

Leegstandspercentage in de woningvoorraad

Regionale Woningmarkt monitor rapportage

2,20%

2018

max 2%

max 2%

max 2%

max 2%

max 2%

Waardering buurt en kwaliteit van de woning

AWLO

8

2018

8

8

8

8

8

Het aantal aangesloten huishoudens 'Veilig thuis in de Achterhoek' neemt maximaal 50% af*

project leefsamen

158

2019

65

ntb

ntb

Uitbreiding woningvoorraad (netto toename aantal woningen (aantal gereed gemelde woningen minus gesloopte en samengevoegde woningen))

Gemeentelijk datasysteem

-

2019

+80

+80

+80

+80

+80

Aanbod sociale huurwoningen

Gemeentelijk datasysteem

2848

2019

2848

2848

2848

2848

2848

* We zien ontwikkelingen in dit project, waardoor het de vraag is of de indicator stand houdt/passend blijft.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2019

3,8

2,2

3,2

3,7

9,8

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

4,91%

-

Organisatie - In 2021 wordt de leges verhoogd met 28% daardoor wordt verwacht dat de legesopbrengsten met 28% zullen stijgen bij een gelijkblijvend aantal bouwaanvragen.

Door corona wordt een economische crisis verwacht. Het is daarom onzeker of de leges opbrengsten inderdaat met 28% zullen stijgen. Aan de andere kant merken wij nu een toename van het aantal aanvragen.

Financieel - Minder legesopbrengsten of meer uitgaven door inhuur.

50%

€ 250.000

1,22%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie waardoor verbouwing e.d. uitblijven.

Er minder inkomsten gegeneerd worden uit leges, bijvoorbeeld bouwleges.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

50%

€ 25.000

0,12%

Pandemie

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).