iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W Blaauw /
Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman

Ambtelijk trekker

Mw. E. Hanzens

We werken aan een omgevingsvisie die voldoet aan de Omgevingswet

Inleiding

We werken toe naar een compacte omgevingsvisie die we in 2021 vaststellen. Een visie waarin de identiteit van Bronckhorst en de waarden van onze fysieke leefomgeving centraal staan. Door het coronavirus nemen we de tijd om een goede vorm van participatie te bepalen.

Resultaten

We werken de eerste bouwstenen van het omgevingsplan uit

Het doel is om in 2023 een Bronckhorster omgevingsplan klaar te hebben. Belangrijk hierbij is om de rol van de gemeenteraad te bepalen in het omgevingsbeleid nieuwe stijl.

We voeren een eerste omgevingsprogramma uit voor bedrijventerreinen

Dit gebruiken we mede als leertraject voor andere opgaven. We starten met het opstellen van een tweede omgevingsprogramma voor een nader te bepalen onderwerp.

We zorgen dat iedereen initiatieven kan blijven indienen

Gaat de Omgevingswet in? Dan zijn onze (werk)processen klaar en is onze IT-ondersteuning op orde. Zo kan iedereen zijn of haar initiatieven bij de gemeente blijven indienen. Hiervoor experimenten we nu in het Omgevingslab. We oefenen met het werken in de geest van de Omgevingswet, zoals de teksten in het omgevingsplan, samenwerking met ketenpartners en de werkwijzen bij omgevingsvergunningen.

We behouden en versterken de biodiversiteit

Inleiding

Het doel is diversiteit aan soorten planten en dieren in onze gemeente te behouden, herstellen en versterken. Dit doen we op basis van het plan ‘Samen voor biodiversiteit’.

Resultaten

We maken nieuwe afspraken over het bermbeheer

We passen de afspraken met de uitvoerders van het bermbeheer aan. Zodat de bermen op het juiste moment en met de juiste machines worden beheerd. Dit doen wij op basis van het bermbeheer-uitvoeringsplan dat we in het najaar van 2020 herzien.

We houden bij welke planten en dieren in de berm voorkomen

Dit doen we samen met inwoners en professionals. We houden bij welke planten en dieren in de berm voorkomen en of dat aantal groeit. Ook breiden we het ecologisch beheer van de bermen, greppels en slootkanten in de gemeente Bronckhorst uit. Doelstelling is dat eind 2022 80% van de bermen en slootkanten ecologisch worden beheerd (in 2019 was dat 20%).

Inwoners weten waarom we bermen anders beheren en begrijpen het belang van biodiversiteit

Het is belangrijk dat mensen begrijpen waarom we de bermen anders beheren. We leggen het bermbeheer en het belang van biodiversiteit daarom uit met tekeningen, tekst, een filmpje en door activiteiten te organiseren. Met deze informatie kunnen we initiatiefnemers adviseren en stimuleren om de biodiversiteit te versterken.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op het versterken van de biodiversiteit

Initiatieven die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit ondersteunen we ook financieel. Denk aan beplanting en nestkasten op, aan en rond de bedrijfsgebouwen.

We volgen een nieuw systeem voor wegenonderhoud

Inleiding

Wij zorgen voor veilige wegen, fiets- en voetpaden. Dat is onze wettelijke plicht. Daar richten we ons onderhoudsbeleid op. We kijken daarbij welk onderhoud het meeste prioriteit heeft.

Resultaten

Het nieuwe onderhoudsplan biedt maatwerk

We bekijken voor iedere situatie welk onderhoud voorrang heeft. Veiligheid staat daarbij voorop. Belangrijke doorgangswegen vragen bijvoorbeeld meer onderhoud dan wegen die minder vaak gebruikt worden. Schade aan een ontsluitingsweg gaat vóór schade aan een weg naar een weiland. En onderhoud aan fietspaden en voetpaden krijgt voorrang boven een parkeervak of een weg in het buitengebied.

Het nieuwe onderhoudsplan draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving

Dit is een van de speerpunten van het Coalitieakkoord ‘gewoon doen’. De laatste jaren drukken groeiende boomwortels steeds vaker de bestrating van wegen, fietspaden en stoepen kapot. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

We zorgen dat de wegen veilig blijven

Het is belangrijk om de wegen regulier te onderhouden, zodat ze op tijd worden gerepareerd. Dit voorkomt hogere kosten op een later moment. Op dit moment is in Bronckhorst sprake van een achterstand in het reguliere onderhoud. De komende jaren werken wij deze achterstand weg.

We cofinancieren landschapsinitiatieven

Inleiding

We willen graag samen met inwoners, ondernemers en andere partners het landschap behouden, herstellen en versterken. Door landschapsinitiatieven te (co)financieren, dragen we bij aan een grotere biodiversiteit, een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en een ‘beleefbaar’ landschappelijk erfgoed.

Resultaten

We stellen een meerjarig uitvoeringsprogramma op voor landschap en biodiversiteit

Met de provinciale bijdrage uit de landschapsregeling kunnen we projecten (co)financieren die bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Bijvoorbeeld via projecten als Levend Landschap, Dorp en Rand, beplantingsprojecten, kleinschalige recreatieve voorzieningen en beleefbaar maken van erfgoed. We starten met de uitvoering en brengen de resultaten in beeld.

We geven het Nationaal Landschap de Graafschap extra aandacht

Dit doen we samen met de gemeente Lochem. We leggen daarbij de relatie met cultuurhistorie en toerisme. Bij de uitvoering zetten we de provinciale bijdrage uit de landschapsregeling in. Voor Nationaal Landschap de Graafschap heeft de provincie extra subsidie beschikbaar.

We steunen initiatieven van inwoners en ondernemers

Het gaat om initiatieven die bijdragen aan de doelen, maar niet vallen binnen het subsidiecontract met de provincie of andere regelingen. Dit zijn vaak initiatieven die ontstaan als spin-off van projecten binnen het landschapscontract met de provincie. We bieden inwoners en ondernemers hiervoor een eenmalige cofinanciering.

We vormen gazon om naar bloemenweides

Inleiding

We streven naar meer bloemen en kruiden in het openbaar groen van de kernen. Dit is de doelstelling van het plan ‘Samen voor biodiversiteit’. Want graslandjes met veel bloemen en kruiden dragen bij aan een rijk voedsel- en leefgebied voor verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Resultaten

Eind 2021 zien we in Zelhem de eerste tekenen van het nieuwe bloemrijke beheer

We zien hier de veranderingen in de vegetatie van de gazons. We verwachten ook dat het beheer van deze graslandjes minder geld kost dan het maaien van de gazons. De praktijk moet uitwijzen of dat zo is en hoeveel dat oplevert. We hebben Zelhem daarbij als kern aangewezen om ervaring op te doen met deze omvorming.

We laten inwoners weten wat we gaan doen

We werken uit wat de omvorming naar bloem- en kruidenrijk grasland betekent voor de kern Zelhem. We geven inwoners duidelijke informatie over wat de bedoeling is en wat we gaan doen.

We maken gazons klaar voor het nieuwe beheer

Waar nodig maken wij de gazons klaar voor het nieuwe beheer. We halen bestaande graszoden bijvoorbeeld weg en we zaaien in met speciale zaaimengsels. We maaien de gazons minder vaak en met andere machines. We maaien niet op basis van een maximale beplantingshoogte, maar op momenten die gunstig zijn voor een goede ontwikkeling van de beplanting.

We bouwen een middelbare school in Vorden

Inleiding

Een sterk voortgezet onderwijs (VO) in Bronckhorst heeft een blijvend effect op de leefbaarheid, arbeidsmarkt en lokale economie. We willen de school in Vorden dan ook behouden. Er is daartoe besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de school op de Almenseweg. In 2020 is besloten om de school daadwerkelijk te realiseren. We streven er naar de school in 2024 te openen.

Resultaten

We hebben een uitgewerkt integraal projectplan

In 2020 stellen we een nieuw projectplan op. Hierin nemen we alle werkzaamheden op die nodig zijn om te komen tot een bouwplan dat we kunnen uitvoeren. Dit werken we verder uit in 2021. We maken afspraken met omwonenden over hun rol, de rol van de school en de rol van de gemeente en starten met de uitvoering van het project.

Schoolbestuur wordt bouwheer

In juli 2020 is het besluit genomen in de raad om nieuwbouw voor het VO Vorden te realiseren. Uitgangspunt is dat het schoolbestuur bouwheer wordt en de werkzaamheden op zich gaat nemen, in periodieke afstemming met de gemeente. In samenspraak met het schoolbestuur bepalen we de kaders en ambities, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid. We faciliteren het schoolbestuur als het gaat om de ruimtelijke procedures. Er wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor projectlasten en de kapitaallasten lopen vanaf oplevering.

We voeren het integraal huisvestingsplan voor primair onderwijs uit

Inleiding

Wij moeten zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Waar onze leerlingen in een fijne omgeving onderwijs krijgen. Hiervoor voeren we de plannen uit ons Integraal Huisvestingsplan (IHP) uit. Dat doen we in fases. We voldoen hiermee aan de zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting.

Resultaten

We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit

In 2020 stelden de schoolbesturen en de gemeente het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast. Het IHP geeft de (toekomstige) situatie van onze onderwijshuisvesting weer. Het bepaalt samen met de schoolbesturen welke investeringen we de komende jaren in onderwijshuisvesting doen. Met als doel: goede onderwijshuisvesting zodat er goed onderwijs gegeven kan worden.

We zetten hiervoor de eerste stappen

We houden hierbij ook rekening met andere ontwikkelingen. Zoals demografie en verduurzaming van ons vastgoed. We zetten in 2021 de eerste stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken. We verwachten dat hiervoor vooral nodig is:

  • onderzoek naar verduurzaming en financieringsmogelijkheden;
  • een haalbaarheidsonderzoek naar onderwijshuisvesting;
  • het opstellen van businesscases.

We willen de privatisering van de buitensport graag goed afronden

Inleiding

In 2013 zijn we begonnen met de privatisering van de buitensport. De ledenaantallen zijn niet bij alle 11 verenigingen zo sterk afgenomen als verwacht. Daarom is er nog steeds een tekort aan velden bij deze 3 verenigingen. We willen nu tot een goede afronding komen. We willen daarom nu 1 keer subsidie geven aan 3 buitensportverenigingen. Met dit geld kunnen zij sportvelden aanleggen.

Resultaten

We zorgen dat de geprivatiseerde sportverenigingen genoeg sportvelden hebben

In 2013 zijn de 11 buitensportverenigingen in Bronckhorst geprivatiseerd. De afgelopen 5 jaar hebben zij zelfstandig hun accommodaties geëxploiteerd. Zij kregen hiervoor geen bijdrage van de gemeente. Het Mulier Instituut heeft deze privatisering geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 3 verenigingen (Pax, Keijenburgse Boys en de VV Vorden) 5 jaar later nog steeds een tekort hebben aan speel- en trainingsvelden. Deze verenigingen willen wij nu subsidie geven.

We realiseren een duurzaam en toekomstbestendig sportlandschap binnen de gemeente

Inleiding

Sport speelt een belangrijke rol met het oog op leefbaarheid en gezondheid. In de sportagenda laten we zien hoe we tot een toekomstbestendig sportlandschap komen vanuit het Beleidskader sociaal domein. Belangrijk daarin is dat we inzetten op concentratie van voorzieningen op plekken in de gemeente die voor alle inwoners bereikbaar zijn. Door concentratie kunnen we beter inzetten op de kwaliteit van de voorzieningen.

Resultaten

We voeren de sportagenda uit

Dit doen we in overleg met verenigingen en organisaties. We horen graag wat zij nodig hebben om een duurzame vereniging te worden of te blijven. We bepalen welke stappen we nemen om te komen tot een duurzaam en toekomstbestendig sportlandschap binnen de gemeente. Een belangrijk instrument wat we daarbij ontwikkelen is een nieuw afwegingskader sport zodat we een betere afweging kunnen maken bij toekomstige investeringen in de sport.

Daarbij realiseren we een toekomstbestendige verenigingsstructuur

Verenigingen zijn belangrijk binnen de Bronckhorster samenleving. Zij helpen om de sociale samenhang te vergroten, de leefbaarheid van de kernen te verbeteren en om een gezonde leefstijl voor inwoners te stimuleren en toegankelijk te maken. Daarom betrekken we hen bij het opstellen van de sportagenda en bekijken we samen met hen wat er nodig is voor toekomstbestendige verenigingen in de binnen- en buitensport.

We weten waar en hoe we moeten investeren in binnensport

Er moet geïnvesteerd worden in de binnensportlocaties om de kwaliteit te waarborgen, maar het is niet mogelijk om overal te investeren. Er zullen daarom keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van spreiding en concentratie. Om een goede afweging te kunnen maken van de investeringsbehoefte per deelgebied gebruiken we het nieuwe afwegingskader sport.

We verlagen de huisvestingslasten voor bibliotheken

Inleiding

De bibliotheek heeft de afgelopen 2 jaar een aanvulling gehad op haar begroting. Vanaf 2021 moeten ze hun begroting sluitend maken. Daarvoor verlagen wij de kosten van de huisvesting van de bibliotheek. De bibliotheek neemt zelf maatregelen op overhead en de collectie.

Resultaten

De bibliotheek in Vorden verhuist

De bibliotheek verhuist begin 2021 in Vorden naar het Kulturhus. Hiermee ontstaat een mooie combinatie van ontmoeting en lezen, en brengen we de kosten omlaag.

In Hengelo en Zelhem verkleinen we de ruimte

We brengen het aantal vierkante meters op beide locaties terug. Daarmee wordt het ruimtegebruik efficiënter. Er blijft ruimte om samen met andere maatschappelijke organisaties vorm te geven aan ontmoeting en gesprek. Dit krijgt in 2021 concreet vorm.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema biodiversiteit

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Toename van biodiversiteit op basis van het voorkomen en toenemen van het aantal oranjetipjes (soort vlinder) in een nog te selecteren deelgebied van het leefgebied natte berm

ntb

nog uit te voeren

2020

+3%

+3%

+3%

Percentage ecologisch bermbeheer ten opzichte van totale bermbeheer (maaien, afvoeren en klepelen)

Gem.adm.

2019

20%

40%

60%

80%

80%

Thema huisvesting bibliotheek

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Doel 2024

Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek binnen de gemeente Bronckhorst

Jaarverslag bibliotheek West Achterhoek

21,5% aant. inw. 7751

2019

7751

7751

7751

7751

7751

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

0,3

0,3

0,3

1,7

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

1,5

1,8

1,7

4,1

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

2,7

2,2

1,1

2

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2018

2,5

1,5

2,3

5

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (leerlingen 12-23 jaar zonder startkwalificatie)

DUO 2018

0,5%

0,9%

1,3%

1,8%

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2018

0,35

0,54

-

2,5

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado2018

17,98

17,55

18

22

Indicator

Bron

Realisatie 2012

Realisatie 2016

Realisatie 2019

Taakveld

% Niet-sporters

RIVM 2016

46,60%

42,50%

46,80%

5.1

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade.

40%

€ 500.000

1,96%

Regionaal

Extern - Het uitbreken van een pandemie en de maatregelen van de overheid.

Er minder huur inkomsten zijn bij Sportaccommodaties en gesubsidieerde instellingen.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

50%

€ 250.000

1,23%

Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld bij instellingen en worden er door de maatregelen geen inkomsten gegeneerd.

Gesubsidieerde instellingen niet aan hun betalings- en prestatieverplichtingen kunnen voldoen. Eventueel kan dit leiden tot faillissement of surseance zoals welzijn, cultuur, sport

Financieel - Er extra bijdragen worden gevraagd of subsidieaanvragen kunnen komen; Niet financieel - Activiteiten niet worden of later worden uitgevoerd: verantwoording, en daarmee de vaststelling, kan pas later plaatsvinden.

50%

€ 150.000

0,73%

Pandemie

Organisatie - Temporisering van de invoering van de omgevingswet op onderdelen.

De doelstellingen niet op tijd worden bereikt.

Financieel - Budgetoverschrijding; Niet financieel - Imagoschade op regionaal niveau.

30%

€ 250.000

0,73%

Plaatselijk

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).