iconWat mag het kosten

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijz.

2021

2022

2023

2024

Lasten:

2A Passend wonen

1.590

1.974

1.473

1.357

1.257

1.257

2B Aantrekkelijke leefomgeving

23.380

25.140

24.564

23.996

23.864

24.439

Totaal lasten:

24.970

27.113

26.037

25.353

25.121

25.696

Baten:

2A Passend wonen

913

1.262

1.289

1.189

1.189

1.189

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.807

6.242

6.429

6.361

6.376

6.391

Totaal baten:

7.720

7.503

7.718

7.551

7.566

7.581

Saldo

2A Passend wonen

-677

-712

-183

-168

-68

-68

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-16.573

-18.898

-18.136

-17.634

-17.488

-18.047

Saldo totaal

-17.250

-19.610

-18.319

-17.803

-17.556

-18.115

Financiële ontwikkelingen

2A PASSEND WONEN

Verschil 2021/2020

V / N

8-2 Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

8

V

8-3 Wonen en bouwen

525

V

Totaal 2A

533

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2020 na wijziging en raming 2021. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

2A

Formatie extra vraag bouwvergunningen

100.000

100.000

-

-

2A

Effectiever organiseren van burgerparticipatie

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

2B

Programma wegenonderhoud Bronckhorst

460.000

460.000

460.000

460.000

2B

Extra cofinancieringsbudget landschap

50.000

50.000

50.000

50.000

2B

Subsidie extra sportvelden Vorden en Hengelo

350.000

2B

Verlaging kosten ruimtelijke adviezen

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

2B

Gazon omvormen naar bloemenweides

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

2B

Hogere perceptiekosten rioolheffing

76.000

76.000

76.000

76.000

2B

Hogere perceptiekosten begraafrechten

32.200

32.200

32.200

32.200

2B

Investeren in Onderwijs (€ 13,2 mln)

-

-

90.000

528.000

2B

Investeren in Sport (€ 8 mln)

-

-

69.000

320.000

2A

Hogere baten tarieven bouwleges (28% stijging)

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

2B

Opbrengst voor perceptiekosten rioolheffing

-76.000

-76.000

-76.000

-76.000

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-117.800

-467.800

-408.800

280.200

Eerder besloten

2B

Versnelling invoering Omgevingswet (1e tussenraportage 2020)

440.000

235.000

Totaal eerder besloten

440.000

235.000

-

-

Aanvulling Programmabegroting 2021

2B

Lagere opbrengst leges titel 2 (bouwleges)

790.000

790.000

790.000

790.000

2B

Alternatieve dekking voor lagere opbrengsten uit leges

-437.000

-287.000

-237.000

-237.000

Aanvulling in Programmabegroting 2021-2024

353.000

503.000

553.000

553.000

Totaal structureel

-414.800

-114.800

144.200

833.200

Totaal incidenteel

1.090.000

385.000

-

-

Saldo

675.200

270.200

144.200

833.200

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2021

2022

2023

2024

Vervanging instructieruimtes

28.000

2021

10

210

3.220

3.178

3.136

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2021)

43.000

43.000

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2022)

16.000

16.000

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2023)

16.000

16.000

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024)

16.000

16.000

Renault elektrisch

19.000

2021

8

143

2.660

2.624

2.589

Renault elek begraafplaatsbeheerder

19.000

2021

8

143

2.660

2.624

2.589

Sneewploegen gladheidsbestrijding

30.000

2021

12

225

2.950

2.913

2.875

Mc Conel arm heggeschaar

15.000

2021

8

113

2.100

2.072

2.044

Peugot bakwagen

27.000

2021

8

203

3.780

3.729

3.679

Houtversnipperaar Schliesing 400

30.000

2022

8

-

225

4.200

4.144

Hoge drukspuit aanhanger

25.000

2022

10

-

188

2.875

2.838

IP materieel buitenruimte 2023

-

2023

-

-

-

-

-

IP materieel buitenruimte 2024

255.000

2024

-

-

-

1.913

Vervanging vrijverval riolering

589.000

2021

40

4.418

23.560

23.339

23.118

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

402.000

2021

15

3.015

32.830

32.428

32.026

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

31.000

2021

15

233

2.532

2.501

2.470

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

18.000

2021

40

135

720

713

707

Renovatie IBA's

28.000

2021

15

210

2.287

2.259

2.231

Afkoppelen

246.000

2021

40

1.845

9.840

9.748

9.656

Vervanging vrijverval riolering

535.000

2022

40

-

4.013

21.400

21.199

Verbetering vrijverval riolering

101.000

2022

40

-

758

4.040

4.002

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

317.000

2022

15

-

2.378

25.888

25.571

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

177.000

2022

15

-

1.328

14.455

14.278

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

24.000

2022

40

-

180

960

951

Renovatie IBA's

28.000

2022

15

-

210

2.287

2.259

Afkoppelen

246.000

2022

40

-

1.845

9.840

9.748

Vervanging vrijverval riolering

493.000

2023

40

-

-

3.698

19.720

Verbetering vrijverval riolering

101.000

2023

40

-

-

758

4.040

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

580.000

2023

15

-

-

4.350

47.367

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

325.000

2023

15

-

-

2.438

26.542

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

45.000

2023

40

-

-

338

1.800

Renovatie IBA's

31.000

2023

15

-

-

233

2.532

Afkoppelen

246.000

2023

40

-

-

1.845

9.840

Vervanging vrijverval riolering

478.000

2024

40

-

-

-

3.585

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

620.000

2024

15

-

-

-

4.650

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

315.000

2024

15

-

-

-

2.363

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

36.000

2024

40

-

-

-

270

Renovatie IBA's

29.000

2024

15

-

-

-

218

Afkoppelen

353.000

2024

40

-

-

-

2.648

Investeren in Onderwijs (€ 13,2 mln)

-

-

90.000

528.000

Investeren in Sport (€ 8 mln)

-

-

69.000

320.000

Wonen en leefomgeving

6.933.000

53.890

116.261

362.730

1.163.592

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

Investering

AR/BR*

2021

2022

2023

2024

Versnelling invoering Omgevingswet (1e tussenraportage 2020)

675.000

AR

440.000

235.000

-

-

Investeren in Onderwijs (€ 10,7 mln)

10.700.000

BR

248.366

Investeren in Onderwijs (€ 2,5 mln)

2.500.000

BR

58.030

Investeren in Sport (€ 8 mln)

8.000.000

BR

185.694

21.875.000

440.000

235.000

-

492.090

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve