iconAlgemeen

Onze doelen voor dit programma

  • We willen jeugdigen weerbaar en gezond op laten groeien en zorg zoveel mogelijk voor zijn.
  • We investeren in preventie en vroegsignalering, zodat inwoners nu en in de toekomst vitaal oud kunnen worden.
  • Bronckhorst moet voor iedere inwoner een plek zijn waar hij/zij zich thuisvoelt, waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid.
  • Iedereen heeft een stevige basis nodig om mee te kunnen doen naar vermogen.
  • We versterken de leefbaarheid en samenredzaamheid van de samenleving als geheel.
  • Beheersbaarheid en toekomstgerichte haalbaarheid van het sociaal domein.

Het sociaal domein is een opgave van ons allemaal

De gemeenteraad heeft in juli 2019 het beleidskader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld. Vervolgens hebben we in oktober 2019 uitvoeringsprogramma’s vastgesteld. Centraal in deze programma’s staat de omslag naar een sociaal domein dat een gezamenlijke opgave is van inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en gemeente.

We zetten mooie stappen in de uitvoering

We werken aan een samenleving waarin we minder zorg hoeven te geven, waarin we meer omkijken naar elkaar en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt om bij te dragen aan onze samenleving waar dat kan.

We zetten in op preventie, innovatieve oplossingen en maatwerk

We stimuleren oplossingen vanuit de samenleving voor ondersteuning en zorg. En vooral op behoud van regie. Dat doen we door intensief samen te werken met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en inwoners. We komen tot een inclusieve samenleving die we met elkaar vormgeven en waarin iedereen naar vermogen mee kan (blijven) doen en zich kan ontwikkelen.

We maken resultaatgerichte zorg mogelijk

We werken toe naar nieuwe contracten met zorgaanbieders om resultaatgerichte zorg mogelijk te maken. We passen ons subsidiebeleid aan, zodat we met elkaar kunnen werken aan de maatschappelijke opgaven. We leggen daarin ook vast hoe maatschappelijke organisaties samenwerken.

We sluiten aan bij de behoefte van onze inwoners

Zo komen we met elkaar tot activiteiten die passen bij de behoefte van onze inwoners. Dat zijn activiteiten op het gebied van welzijn, sport en zorg. Ook zorgen we er zo voor dat onze inwoners zich uitgenodigd voelen om zich hier zelf voor in te zetten.

We zorgen dat onze regels aansluiten op de aanpak

We werken vanuit de gedachte dat we aansluiten op het dagelijks leven van de betreffende inwoner en maken de mens en niet het systeem leidend. Onze verordeningen sluiten hier niet meer goed op aan. Deze passen wij aan. Zodat ook het juridisch kader past bij de manier van werken.