iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Portefeuillehouder

Dhr. E.W. Blaauw / Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijk trekker

Mw. E. Hanzens

We krijgen meer grip op de kosten van jeugdhulp

Inleiding

De afgelopen jaren zagen we een stijging in de kosten van jeugdhulp. In 2017 en 2018 steeg ook het aantal kinderen dat jeugdhulp nodig had, maar de laatste jaren stijgen de kosten vooral omdat er duurdere hulp wordt ingezet. Wij zetten ons in om deze landelijke trend dat de kosten stijgen of dat er duurdere hulp wordt ingezet lokaal en regionaal te keren.

Resultaten

We zorgen dat zorg aansluit op de vraag

We monitoren actief of de zorg die het kind krijgt, het beste past bij de vraag. Is dit inderdaad de beste oplossing voor de zorgvraag voor onze jeugdige? We stemmen samen met andere verwijzers beter af hoe we een kind kunnen ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld samen met huisartsen.

We zorgen dat zorg aansluit bij het kind of de jongere

We zetten niet de zorg centraal, maar het kind of de jongere zelf. Dit betekent dat we (nog) meer aansluiting zoeken bij het dagelijks leven van de jeugdige. Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar de situatie van het gezin, de school en sportverenigingen.

We richten ons op armoede, dementie en meedoen

Inleiding

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze gemeente. Daar zetten we ons dan ook extra voor in, zodat inwoners hier geen knelpunten voor ervaren. Deze zijn gericht op armoede, dementie en meedoen.

Resultaten

Knelpunten om deel te nemen aan de samenleving zijn verholpen

In 2020 hebben we een lokale inclusie-agenda opgesteld. De stappen hierin voeren we uit. In 2021 kunnen inwoners bijvoorbeeld knelpunten die zij ervaren snel en eenvoudig oppakken, samen met de gemeente. Ook vragen we breed aandacht bij inwoners en ondernemers om oog te hebben voor wat een beperking betekent in het dagelijks leven.

Wij zijn een dementievriendelijke gemeente

We vragen aandacht voor wat belangrijk is voor inwoners met dementie. Dit doen we samen met inwoners en maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan hoe je iemand benadert, wat we kunnen aanpassen in de openbare ruimte en hoe je kunt herkennen of iemand dementie heeft. Dit doen we op basis van het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ en het programma dat in 2020 is ontwikkeld.

Kinderen in armoede kunnen ook meedoen

In 2020 hebben we een pakket samengesteld met mogelijkheden voor kinderen in armoede. Dit pakket hebben we aangevuld met ideeën van kinderen uit Bronckhorst. In 2021 stellen we dit pakket bij. Dat doen we op basis van ervaringen en nieuwe suggesties. Zo blijft het pakket zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2019

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Kader 1: gezond en weerbaar

Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter

Kto wmo/jeugd

83%

2018

83%

83%

83%

Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp)

Kto wmo/jeugd

12%

2018

12%

11%

8%

Kader 2: vitaal oud worden

Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen

GGD-monitor

11,5%

2016

11%

10%

<10%

Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid

GGD E-movo

26%

2015

25%

24%

Kader 3: Bronckhorst inclusief

Percentage Wsw-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden)*

Eigen database

100%

2020

90%

100%

100%

Percentage Wsw-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector (vanaf 2020 alleen medewerkers vanuit Delta en naar verwachting vanaf 2021 ook Laborijn)*

Eigen database

76%

2020

50%

76%

76%

Kader 4: zo doen we dat

Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven

Civision

2,75%

2018

2,75%

2,75%

Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers

Onderzoek Moventem

32%

2016

32%

Kader 5: iedereen een stevige basis

Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie**

Civision

9%

2018

15%

20%

25%

Percentage inwoners in een leerwerktraject**

Civision

54%

2020

50%

55%

60%

Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening**

Stadsbank/RIS Inforing

€ 23.000

2019

€ 10.000

€ 10.000

* In 2020 heeft een accurate nulmeting plaatsgevonden. Op basis hiervan is de doelstelling aangepast.

** Deze indicatoren zijn vernieuwd en daardoor aangepast. Door wijziging zijn de waarden hierop afgestemd. 'Percentage' was voorheen 'stijging' en 'hoogte' was voorheen 'percentage'. Deze termen sluiten aan bij het dashboard sociaal domein.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2018

Gelderland 2017

Gelderland 2018

% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

VJI 2018

2,37%

2,45%

3,19%

3,00%

5,05%

5,00%

% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

VJI 2018

1,01%

0,68%

0,69%

2,00%

1,35%

2,00%

Indicator

Bron

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2017

Gelderland 2017

% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

VJI 2017

0,86%

0,53%

0,49%

0,00%

1,00%

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

16

15,9

14,8

12,77

31,95

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 van 12-17 jaar)

Halt 2019

63

33

64

49

102

% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2019

7,60%

8,70%

9,40%

9,80%

10,60%

% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2019

0,80%

0,80%

1,00%

1,30%

1,10%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2019

52

51

52

58

61

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 17-08-2020

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Gelderland 2018

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 - 64 jaar)

CBS 2018

6,6

11,7

25,23

22,36

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

CBS 2019

nb

0,20%

0,20%

0,30%

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten binnen het sociaal domein worden bijgesteld door verschillende partijen.

De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader).

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan; Niet financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade.

90%

€ 1.000.000

8,79%

Pandemie

Omgeving - Toename van de stroom van vluchtelingen; Omgeving - Europees vluchtelingenbeleid; Organisatie - Huisvestingsbeleid statushouders.

Het aantal vluchtelingen toeneemt en de kosten de rijksmiddelen overstijgen.

Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat; Niet financieel - Mogelijk beperkte imagoschade ontstaat.

50%

€ 350.000

1,71%

Plaatselijk

Mens - Een toename van overbelasting van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten zwaardere hulp bieden doordat indicaties minder snel worden afgegeven (bijv wmo en wlz).

Mantelzorgers vallen uit door overbelasting. Hierdoor ontstaat een tekort aan mantelzorgers.

Financieel - Mantelzorgers hebben vaker zelf ondersteuning nodig (bv hbh). De inwoner die eerst ondersteund werd door een uitgevallen mantelzorger is nu aangewezen op zorg van een professional.

60%

€ 100.000

0,59%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

Er extra inzet van VNOG/GGD en andere verbonden partijen wordt gegenereerd.

Financieel - Overschrijding van budgetten.

20%

€ 250.000

0,49%

Pandemie

Omgeving - Gebrek in waarborgen rondom veiligheid bij het bieden van ondersteuning; Mens - Gebrek in kwaliteit van professionals en/of organisatie.

Incident bij het bieden van ondersteuning aan inwoner en/of cliënt door gemeentelijke medewerkers of door een gemeentelijk bekostigde voorziening.

Financieel - Er klachten of claims worden ingediend; Niet financieel - Klachten en/of claims kunnen leiden tot plaatselijke of regionale imagoschade.

20%

€ 250.000

0,49%

Regionaal

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).