iconDeelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Portefeuillehouder

Dhr. E.W. Blaauw / Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijk trekker

Mw. E. Hanzens

We helpen statushouders bij inburgering onder de nieuwe wet

Inleiding

In januari 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering 2021 in. Deze wet legt de regie over inburgering van nieuwe Nederlanders bij de gemeente. De afgelopen jaren hebben we dit al voorbereid. We begeleiden en ondersteunen ook nu al statushouders op een passende manier bij hun inburgering.

Resultaten

Iedere statushouder heeft een persoonlijk inburgeringstraject

In het inburgeringstraject leggen we vast wat de statushouder moet doen om het inburgeringsexamen goed af te leggen. Ook besteden we aandacht aan de sociale vaardigheden en contacten die iemand nodig heeft om zich hier helemaal thuis te voelen en goed te kunnen functioneren.

De statushouders krijgen de begeleiding die zij nodig hebben

De statushouders krijgen niet alleen begeleiding van sociaal consulenten. Ook andere inwoners zetten zich in om te helpen. Bijvoorbeeld met Buddy to Buddy, werkervaringsprojecten en toeleiding naar (vrijwilligers)werk. We zien goede resultaten en ervaren de meerwaarde van deze projecten. Niet alleen voor de statushouders, maar ook voor de begeleiders.

We kopen zorg en ondersteuning beter in (kader 6)

Inleiding

We werken al jaren aan de transformatie van het sociaal domein. Professionele zorg en ondersteuning is hier een belangrijk onderdeel van. We maken daarvoor resultaatgerichte afspraken met aanbieders. We verwachten dat we hiervoor uiterlijk per 2022 nieuwe contracten afsluiten.

Resultaten

We bereiken betere zorg door naar de vraag te kijken

We bepalen samen met aanbieders en inwoners welke zorg en ondersteuning nodig is om het dagelijks leven zo goed mogelijk te kunnen invullen. Zo weten we wat er precies nodig is. We kijken niet naar het aanbod, maar naar wat we kunnen bereiken.

Door gerichte samenwerking verbetert de persoonlijke situatie

Stel, iemand heeft een zorgvraag die niet kan worden opgelost met één soort zorg. Dan spreken meerdere aanbieders samen af wat mogelijk is. Ook kijken we of het mogelijk is om bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten aan te bieden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de situatie verbeterd. Of dat de inwoner juist zelfredzamer kan worden.

We hebben nieuwe inkoopafspraken waarmee we de kwaliteit van de zorg verbeteren en kosten besparen

We verwachten met de nieuwe inkoop een betere kwaliteit van zorg en een kostenbesparing. Het proces voor de nieuwe inkoop heeft wat meer tijd nodig om samen met de zorgaanbieders te komen tot een toekomstgerichte aanpak. Dit is vanaf 2022 in de begroting merkbaar.

De transformatie komt op gang; wel zoeken we een nieuw financieel evenwicht voor onze zorguitgaven

Inleiding

We zien opnieuw tekorten ontstaan. De landelijke ontwikkelingen en keuzes van het Rijk geven geen perspectief op (voldoende) compensatie of beleidsaanpassingen komen.

Resultaten

De succesvolle samenwerking met zorgvragers zetten we voort

We zien dat we inhoudelijk goede stappen zetten. Het partnerschap met zorgaanbieders om meer resultaatgericht en niet behandelingsgericht te werken krijgt vorm, de projecten voor jonge mantelzorgers, Klijnsmagelden, dementievriendelijke gemeente en de inclusieagenda lopen goed. Inwoners komen met specifieke begeleiding en scholing goed aan het werk. In de regio trekken we samen op om de benodigde innovatie van ‘het zorglandschap’ concreet te maken. Er is een regionaal preventieakkoord en sportakkoord waar we mee aan de slag zijn. Het woonplaatsbeginsel wordt aangepast, wat leidt tot een eerlijker verdeling van zorgkosten. De nieuwe Wet inburgering legt de regie terug bij de gemeente. Zaken die perspectief bieden en ons helpen om datgene voor en met inwoners te bereiken wat we willen; een reductie van de behoefte aan zorg, weerbare jeugd en een verbonden samenleving. Toch maken we ons zorgen. We zien structurele tekorten ontstaan door ontwikkelingen die buiten onze invloedssfeer liggen (abonnementstarief, kosten voorzieningen jeugdzorg). Een volledig beeld daarvan hebben we nu nog niet.

Indicatoren

Alle indicatoren voor programma 1 zijn opgenomen in deelprogramma 1A.

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)/ Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie met mogelijke ontslagen en faillissementen.

Sterke instroom en vertraagde uitstroom bijstandsgerechtigden (Participatiewet).

Financieel - Er een reële kans bestaat dat er meer gebruik wordt van de uitkeringen levensonderhoud op grond van de Participatiewet.

75%

€ 750.000

5,47%

Pandemie

Extern - Het uitbreken van een pandemie, neemt de vraag naar (acute) zorg toe. Het gaat hierbij om o.a. toename van: - jeugdzorg (o.a. escalatie); - ondersteuning eenzaamheid, depressie en echtscheidingen; - meer meldingen 'Veilig Thuis'.

Er budgetoverschrijdingen komen op de budgetten in de gezondheidszorg, Wmo, jeugdzorg en acute zorg. Het gaat hier vaak om 'open einde' regelingen.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan binnen het sociaal domein.

75%

€ 350.000

2,57%

Pandemie

Organisatie - Toename van het aantal jeugdigen met jeugdhulp en een toename van de complexiteit; Organisatie - Open einde effecten in de jeugdzorg.

De budgetten voor jeugdzorg worden overschreden.

Financieel - Financieel tekort in de begroting.

50%

€ 500.000

2,46%

-

Organisatie - Opheffing GR Delta.

Sociale werkvoorziening Delta heeft een tekort op de liquidatiebalans a.g.v. afbouw activiteiten en boventalligheid van het personeel.

Financieel - Bronckhorst draagt 37% bij in het totale tekort; Niet financieel - Het niet goed afwikkelen van oude contracten kan regionale imagoschade veroorzaken.

50%

€ 370.000

1,82%

Regionaal

Extern - Wetwijzing abonnementstarief Wmo.

Door de invoering van het abonnementstarief genereren we minder inkomsten op de bestaande Wmo indicaties. Daarnaast wordt een aanzuigende werking geconstateerd op de Wmo voorzieningen, voornamelijk hbh.

Financieel - Overschrijding Wmo budget.

50%

€ 250.000

1,22%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).