iconWat mag het kosten

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijz.

2021

2022

2023

2024

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

2.832

3.028

3.184

3.191

3.181

3.181

1B Toegang tot passende voorzieningen

34.171

33.328

31.867

31.647

31.621

31.621

Totaal lasten:

37.003

36.355

35.051

34.839

34.802

34.802

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

14

-

-

-

-

-

1B Toegang tot passende voorzieningen

5.605

6.058

6.787

6.766

6.747

6.747

Totaal baten:

5.619

6.058

6.787

6.766

6.747

6.747

Saldo

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.818

-3.028

-3.184

-3.191

-3.181

-3.181

1B Toegang tot passende voorzieningen

-28.566

-27.270

-25.079

-24.881

-24.874

-24.874

Saldo totaal

-31.384

-30.297

-28.263

-28.073

-28.055

-28.055

Financiële ontwikkelingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil 2021/2020

V / N

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

-100

N

7-1 Volksgezondheid

-55

N

Totaal 1A

-155

N

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2020 na wijziging en raming 2021. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

1A

Bezuinigen op digitale sociale kaart

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1A

Subsidie Voedselbank Zelhem

-2.500

1B

Stopzetten kortingsregeling collectieve zorgverzekering

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

1B

Extra storting bestemmingsreserve Sociaal domein

-

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-312.500

-310.000

-310.000

-310.000

Totaal structureel

-310.000

-310.000

-310.000

-310.000

Totaal incidenteel

-2.500

-

-

-

Saldo

-312.500

-310.000

-310.000

-310.000

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we de bestemmingsreserve Sociaal domein in, meer hierover staat in de financiële begroting (3.3.1).

Omschrijving, bedragen in €

Investering

AR/BR*

2021

2022

2023

2024

Effect exploitatieuitkomst

-3.049

BR

197.923

-233.499

-53.754

86.281

-3.049

197.923

-233.499

-53.754

86.281

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve