iconOverhead

MR_R Stortingen en onttrekkingen reserves

Lasten

Baten

Saldo

0-10 Mutaties reserves

-198

1.079

-1.277

Totaal

-198

1.079

-1.277