iconOverzicht geldende verordeningen

Hieronder staan de verordeningen die we bij de beleidsvorming betrekken per programma bij elkaar weergegeven.

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatieconsulenten

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Bronckhorst 2016

Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Beleid tot het toekennen en de handhaving van gehandicaptenparkeerplaatsen

Beleidsnotitie inburgering 2007

Beleidsplan mantelzorgbeleid 2018-2021 gemeente Bronckhorst

Beleidsplan Sociaal Domein

Beleidsregel participatiesubsidie 2015

Beleidsregel Taaleis Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016

Beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Bronckhorst 2020

Beleidsregels individuele subsidietoeslag gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Beleidsregels kostendelernorm Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Beleidsregels maatschappelijke participatie en toeslagen gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst

Beleidsregels tegenprestatie gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels verhaal Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Beleidsregels vrijwilligersbijdrage voor uitkeringsgerechtigden PW, IOAW en IOAZ gemeente Bronckhorst

Compensatieregeling ozb maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst 2018

Debiteurenbeleid Wwb, IOAW en IOAZ gemeente Bronckhorst

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2020

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2020

Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland 2016

Mandaatbesluit beschermd Wonen

Mandaatbesluit Stadsbank Oost Nederland inzake schuldhulpverlening

Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

Privacybeleid sociaal domein gemeente Bronckhorst

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016

Subsidie beleid en uitvoeringsregels

Subsidiebeleidskader gemeente Bronckhorst

Verordening blijverslening gemeente Bronckhorst

Verordening Inrichting anti-discriminatievoorziening gemeente Bronckhorst

Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2020

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Bronckhorst 2016

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2020

Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Verordening Participatieraad 2015

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Bronckhorst 2015

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Aanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bronckhorst 2016

Algemene Verordening Ondergronds Infrastructuren 2016

Algemene voorwaarden voor verkoop van voor woningbouw bestemde bouwterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006

Beheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016

Beleid artikel 13b Opiumwet

Beleid voor toepassen van de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht

Beleidsnota evenementen- en festiviteitenbeleid 2011

Beleidsnota onrechtmatige bewoning recreatiewoonverblijven

Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020

Beleidsregel GSM- en UMTS-antennes op, in of aan monumenten

Beleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrisch vervoer

Beleidsregel Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Beleidsregels aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast gemeente Bronckhorst

Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Bronckhorst

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst 2018

Beleidsregels parkeernormen gemeente Bronckhorst

Beleidsregels particuliere begraafplaatsen

Beleidsregels uitgifte openbaar groen

Beleidsregels voor het verlenen/ weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM-, UMTS-, en LTE-antennedragers

Beleidsvisie externe veiligheid bij bedrijven

Beoordelen Evenementen aan Ruimtelijke ordening

Besluit aanwijzing toezichthouders 2019

Bomenbeleidsplan

Damoclesbeleid gemeente Bronckhorst 2020

Drank- en Horecaverordening gemeente Bronckhorst 2014

Erfgoedverordening 2018 gemeente Bronckhorst

Evenementenbeleid: vrijgestelde evenementen

Functieveranderingsbeleid

Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs Ijsselgraaf

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

Grondprijzenbrief 2020

Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022

Leidraad Monumenten Bronckhorst

Lokale woonagenda ‘Bronckhorst geeft je de ruimte!’

Lotingsreglement particuliere bouwkavels woningbouw gemeente Bronckhorst 2008

Mandaatbesluit ontheffingen exceptioneel transport

Nadere beleidsregels uitvoering Regionale woonvisie

Nadere regels openingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nadere regels voor grafbedekkingen van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nadere regels voor graven en asbezorging van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Nieuwe landgoederen in de gemeente Bronckhorst

Nota bovenwijkse voorzieningen

Nota Coffeeshopbeleid gemeente Bronckhorst

Nota Grondbeleid 2014-2017

Notitie uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied voor bedrijven met de bestemming ‘bedrijf’

Omgeving- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017

Parkeerverordening gemeente Bronckhorst

Planschadeverordening gemeente Bronckhorst

Programma van Eisen Kwaliteit Monumenten

Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Bronckhorst 2006

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Reglement van de geintegreerde commissie welstand/ monumenten 2018

Sanctiestrategie fysieke leefomgeving

Standplaatsenbeleid gemeente Bronckhorst 2014

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst

Subsidieregeling onderhoud maalvaardige molens gemeente Bronckhorst

Subsidieverordening instandhouding en isolerende maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017

Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Uitvoeringsplan Handhaving onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving gemeente Bronckhorst 2020

Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bronckhorst

Uitvoeringsregel incidentele subsidie pilot sloop

Uitvoeringsregel incidentele subsidie ver-of nieuwbouw van dorps(buurt) huizen en Kulturhusen

Uitvoeringsregeling subsidies Peuteropvang Voorschoolse educatie gemeente Bronckhorst vanaf 2020

Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst

Verordening begraafrechten Bronckhorst 2020

Verordening binnentreden in woning ter uitvoering noodverordeningen Bronckhorst

Verordening Kluswoninglening gemeente Bronckhorst

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Bronckhorst

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst 2018

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Bronckhorst

Verordening rioolheffing Bronckhorst 2020

Verordening starterslening gemeente Bronckhorst

Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Bronckhorst

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011

Woonvisie Bronckhorst 2019-2025

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Afvalstoffenverordening

Algemene voorwaarden voor verkoop van bedrijfsterreinen door de gemeente Bronckhorst 2006

Beleidsnotitie verbranden afvalstoffen

Beleidsregels locaties inzamelvoorzieningen gemeente Bronckhorst

Beleidsregels toekenning zorgcontainer

Beleidsvisie recreatie en toerisme gemeente Bronckhorst

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek

Nadere regels locaties inzamelvoorzieningen huishoudelijke afvalstoffen gemeente Bronckhorst 2018

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffen Bronckhorst

Verordening duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017

Verordening reclamebelasting Bronckhorst 2019-2

Verordening reclamebelasting industrieterrein Zelhem, gemeente Bronckhorst 2019

Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2020

Verordening stimuleringlening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017

Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2020

Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015

Vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen

Programma 4 Bestuur

Aanwijsbesluit beheer Wet BAG en registrator/ beheer Wkpb

Beleidsregels voor het aanwijzen van een ‘huwelijkslocatie naar keuze’ in Bronckhorst

Beleidsregels Wet Bibob Bronckhorst 2017

Besluit aanwijzing elektronisch bekendmaking besluiten van algemene strekking

Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging 2019

Controleverordening gemeente Bronckhorst 2019

Delegatiebesluit 2008

Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017

Gedragscodes en stappenplan integriteit politieke ambtsdrager gemeente Bronckhorst 2017

Inspraakverordening voor de gemeente Bronckhorst

Instructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst

Mandaatbesluit Wet BAG en Wkpb

Privacyreglement gemeente Bronckhorst

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Bronckhorst 2018

Regeling attenties bij rouw en trouw griffier en griffiemedewerkers

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Bronckhorst

Regeling briefadres gemeente Bronckhorst 2016

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019 gemeente Bronckhorst

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bronckhorst 2019

Reglement Burgerlijke stand 2019

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Bronckhorst 2019

Stappenplan onderzoek en registratie integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Bronckhorst 2019

Uitvoeringsbesluit privacy gemeente Bronckhorst

Verordening auditcommissie gemeente Bronckhorst 2018

Verordening burgerinitiatief gemeente Bronckhorst

Verordening Commissie bezwaarschriften gemeente Bronckhorst 2016

Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015

Verordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bronckhorst

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Verordening op de raadscommissies 2014

Verordening op de vertrouwenscommissie 2015

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bronckhorst 2016

Verordening rechtsposities raads- en commissieleden gemeente Bronckhorst 2019

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst 2018

Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden Bronckhorst 2005

Verordening werkgeverscommissie gemeente Bronckhorst 2019

Dekkingsmiddelen en overhead (hoofdstuk 3)

Algemene inkoopvoorwaarden Achterhoekse gemeenten voor levering en diensten

Archiefverordening gemeente Bronckhorst 2017

Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2016

Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Beleidsregel voor het horen in de bezwaarfase (heffingsambtenaar)

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst

Beloningsregeling gemeente Bronckhorst 2016

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016

Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Bronckhorst 2017

Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Bronckhorst 2016

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder gemeente Bronckhorst tot en met belastingjaar 2014

Besluit bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst 2016

Besluit gemeenteambtenaar inzake mandaat en machtiging (bevoegdheden invorderingsambtenaar)

Besluit Informatiebeheer gemeente Bronckhorst 2017

Besluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016

Besluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016

Controleprotocol gemeente Bronckhorst 2019

Incassoreglement gemeentelijk belastingkantoor Bronckhorst 2018

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bronckhorst 2017

Klachtenregeling aanbestedingen Achterhoekse- en Liemerse Gemeenten 2017

Legesverordening gemeente Bronckhorst 2020

Leidraad Invordering gemeente Bronckhorst 2020

Procedure groslijstensystematiek Achterhoekse gemeenten (Bronckhorst)

Procesbeschrijving en processchema inning/ invordering dwangsom en kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst

Regeling attenties bij rouw en trouw gemeentepersoneel

Regeling beoordelingsgesprekken gemeente Bronckhorst

Regeling budgethouders Bronckhorst 2008

Regeling flexibele werktijden

Regeling Generatiepact gemeente Bronckhorst 2018

Regeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017

Regeling melding vermoeden misstand gemeente Bronckhorst

Treasurystatuut Bronckhorst 2011

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2019 gemeente Bronckhorst

Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2020

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2020

Verordening onroerendezaakbelastingen Bronckhorst 2020

Verordening uitsluitend recht lokale belastingen en uitvoering Wet WOZ