iconWat geven we anders uit dan verwacht voor 2021

In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2021 met de ramingen die wij in het programmabegroting van 7 november 2019 voor de jaarschijf 2021 hebben opgenomen.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2020. En is hoger dan wij verwacht hadden bij de Perspectiefnota 2021. In verband met corona heeft het Rijk de uitkering 'bevroren' voor de jaren 2020 en 2021. Over de ontwikkeling van de Algemene uitkering leest u meer in het overzicht algemene dekkingsmiddelen (3.1.2) en de financiële positie (3.3.1).

Algemene uitkering

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Algemene uitkering gemeentefonds

45.268

47.286

Uitkering deelfonds sociaal domein

6.089

6.376

Totaal Algemene uitkering

51.357

53.662

Overige inkomensoverdrachten

We laten hier de rijksvergoedingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zien voor de uitvoering van de inkomensregelingen en de eigen bijdragen.

Overige inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Bijdragen Rijk

5.259

5.198

Verhaal

437

407

Eigen bijdragen

223

219

Overige bijdragen overheidsinstanties

279

323

Overige

55

30

Totaal overige inkomensoverdrachten

6.253

6.178

Belastingen

De stijging in opbrengsten van de verschillende belastingen komt, naast indexering, door de doorberekening van de kosten van het uitvoeringskantoor voor de gemeentelijke belastingen (GBTwente) aan de verschillende producten en de doorberekening van de proceskosten voor no cure no pay-bedrijven bij ozb woningen. Over de ontwikkeling van de belastingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Belastingen

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.025

5.250

- niet woningen, eigenaren

1.609

1.601

- niet woningen, gebruikers

928

924

Toeristenbelasting

260

260

Forensenbelasting

53

65

Reclamebelasting

114

125

Rioolheffingen:

- woningen

4.127

4.272

- niet woningen

418

468

Totaal belastingen

12.534

12.965

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Voor de diensten voor afval en (bouw)vergunningen willen we dat de tarieven (meer) kostendekkend worden. Voor leges titel 2 Fysieke leefomgeving (bouwleges) verhogen wij de tarieven met 28% waarmee de tarieven rond het regionaal gemiddelde hiervoor komen. (Zie ook 3.3.1). Het nieuwe systeem voor de afvalinzameling en -verwerking maken we ook kostendekkend. Een scenariovoorstel over afval bespreekt de raad via een afzonderlijk raadsvoorstel in september 2020.

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Pachten

27

27

Huren:

- woningen

25

26

- overige gebouwen

685

675

- gronden

10

10

Leges:

- Bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

726

1.270

- rijbewijzen en reisdocumenten

291

296

- overige leges

112

121

Overige opbrengsten:

- afvalstoffenheffing

3.878

4.679

- opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing)

409

250

- lijkbezorgingsrechten

506

539

- overig

513

482

- detacheringen wsw-ers

850

- detacheringen overig

89

52

Totaal overige opbrengsten en leges

7.270

9.276

Dividend, winstuitkering

We krijgen van 2 bedrijven dividend. Dat wij van Circulus-Berkel B.V. geen dividend meer krijgen, verhoogt ook de kosten die door de afvalstoffenheffing gedekt moeten worden.

Dividend, winstuitkering

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Bank Nederlandse Gemeenten

120

120

Vitens

21

-

Circulus-Berkel

33

-

Alliander

316

200

Totaal dividend

490

320

Personeelskosten

De vergoedingen aan raadsleden en buitengewone ambtenaren burgerlijke stand verantwoorden wij onder vergoedingen. Het begrip personeelskosten is van toepassing voor het college, de griffie en het overige ambtelijk personeel.Meer informatie leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5). De activiteiten in het samenwerkingsverband Delta zijn in 2019 beëindigd en overgeheveld naar de betrokken gemeenten. De medewerkers (Wsw-ers), met uitzondering van de medewerkers in dienst van Laborijn, zijn met ingang van 2020 bij ons in dienst.

Personeelskosten

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Vergoeding raads- en commisieleden

354

373

College

455

461

Griffie

221

233

Ambtenaren burgerlijke stand

8

8

Gemeentelijke organisatie

19.957

20.630

Wsw

-

2.503

Totaal personeelskosten

20.996

24.208

Afschrijvingen

De afschrijvingen volgen gerealiseerde investeringen. Op de investeringen schrijven we af op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. De lasten van het investeringsplan 2021-2024 volgen wij via het investeringsplan. In de beleidsbegroting (2.1) staan in de diverse programma's de afzonderlijke investeringen van het investeringsplan genoemd.

Afschrijvingen

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6

2

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.555

2.527

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

204

204

Overhead

730

645

Totaal afschrijvingen

3.494

3.379

Inkomensoverdrachten

Bij de afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten heffen wij leges waarvan een deel bestemd is voor het rijk. De afdracht aan het rijk staat hieronder. Tegenover de sociale uitkeringen en verstrekkingen staan bijdragen van het rijk en vergoedingen en verhaal op cliënten. De stijging van de kosten voor uitkeringen in natura wordt veroorzaakt door het anders rubriceren van de kosten. Voorheen werden deze kosten opgenomen onder de kosten derden. Daar is een vergelijkbare daling zichtbaar.

Naast inkomensoverdrachten aan individuen geven we ook bijdragen aan overheidsinstellingen. Het sociale werkvoorzieningsschap Delta is opgegeven. De activiteiten zijn overgedragen aan de deelnemende gemeenten met uitzondering van de activiteiten die onder de vlag van Delta werden uitgevoerd door het werkvoorzieningsschap Laborijn. De medewerkers zijn bij ons in dienst getreden (zie bij personeelskosten). De lasten voor de Omgevingsdienst Achterhoek zien we als 'afname van diensten' en staan daarom opgenomen onder de kosten derden, programma Bedrijvigheid en ontwikkeling (€ 967.000).

Inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Afdracht leges

133

133

Sociale uitkeringen in geld

7.037

6.828

Sociale uitkeringen in natura

7.957

15.927

Subsidies:

- raadfracties

6

6

- overige marktpartijen

7

8

- dierenopvang

40

37

- peuterspeelzalen

86

88

- investeringsproject Zelhem; provinciale bijdrage

100

100

- VVV

116

118

- Yunio

426

463

- Bibliotheken

647

647

Overige subsidies

2.514

2.592

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

- Regio Achterhoek

243

246

- bestuurskosten Delta

18

-

- VNOG

2.320

2.284

- GGD

571

587

- WSW

4.148

- Laborijn

1.400

- ECAL

257

257

Overige bijdragen

825

41

Gemeentelijke bijdragen:

- VNG

150

156

- overige gemeentelijke bijdragen

38

- kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

155

Totaal inkomensoverdrachten

27.757

32.114

Kosten derden

De kosten voor inzameling en verwerken van huishoudelijk afval laat een stijging te zien. Voor het heffen en innen van gemeentelijke heffingen is een nieuw contract met GBTwente afgesloten. De doorberekening daarvan aan riool en afval is aanzienlijk hoger dan voorheen.

Kosten derden

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Zorg en ondersteuning

8.040

2.110

Wonen en leefomgeving

7.210

7.302

Wonen en leefomgeving (riolering)

842

931

Bedrijvigheid en ontwikkeling

1.743

2.004

Bedrijvigheid en ontwikkeling (afval)

3.064

3.532

Besturen

605

642

Algemene dekkingsmiddelen

313

574

Overhead

3.157

3.635

Onvoorzien

128

128

Totaal kosten derden

25.102

20.859

Dotaties voorzieningen

Om de kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen en sporthallen gelijkmatig in de exploitatie op te kunnen nemen, hebben wij onderhoudsvoorzieningen. In de tariefstelling voor rioolheffing houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. De dotatievoegen we toe aan de betreffende voorziening en vanuit de voorziening dekken wij de vervangingsinvesteringen.

Dotaties voorzieningen

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

106

110

Sportaccommodaties

313

319

Gemeentelijke gebouwen

523

532

Vervangingsinvesteringen riolering

882

1.031

Totaal dotaties gebouwen

1.824

1.992

Rente

We betalen over de bestaande leningportefeuille gemiddeld 4,5% rente over de opgenomen leningen. Over het verloop van de leningen leest u meer in de balans (paragraaf 3.3.2).

Rentebaten

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Rente baten

27

72

Personeelshypotheken

21

13

Rente baten

48

85

Rentelasten

Jaarschijf 2021 uit MJB 2020-2023

Begroting 2021

Leningportefeuille

647

647

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

56

15

Beheerkosten SvN

25

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

61

66

Rente lasten

763

752

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen geven we in het overzicht van baten en lasten 2021 per programma (3.1.1).