We volgen welke kosten we maken

Voor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.2.2) richten we ons op de laatste 2 kolommen.

Rekening van baten en lasten

Kostensoorten

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 jaarschijf 2021

Begroting 2021

Baten

Algemene uitkering

50.696

52.342

51.357

53.662

Overige inkomensoverdrachten

6.644

6.293

6.253

6.178

Belastingen

12.529

12.404

12.534

12.965

Ov.opbrengsten, huren en pachten, leges

6.451

6.744

7.270

9.276

Dividend, winstuitkering

818

450

490

320

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.049

550

-

-

Totaal baten

78.187

78.782

77.904

82.400

Lasten

Personeelskosten

20.632

23.988

20.996

24.208

Afschrijvingen

3.212

3.334

3.494

3.379

Inkomensoverdrachten

28.229

31.476

27.757

32.114

Kosten derden

27.542

21.364

25.102

20.859

Dotaties voorzieningen

1.210

1.888

1.824

1.992

Aankoop grond en overige duurzame goederen

534

-

-

-

Totaal lasten

81.359

82.051

79.173

82.551

Rente

Rente baten

62

50

48

85

Rente lasten

824

778

763

752

Saldo rente lasten

762

728

715

667

Activering mutaties grondexploitaties

232

-

-

Saldo van baten en lasten

-4.166

-3.997

-1.984

-818

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging reserves

25

-

-

-

Onttrekking reserves

2.948

2.707

2.206

1.277

Geraamd resultaat

-1.243

-1.290

222

459

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort