iconBalansprognose

De geprognosticeerde balansposities, aan het einde van een kalenderjaar, staan in het volgende overzicht:

Activa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

Materiële vaste activa

60.916

64.780

66.234

64.264

92.739

90.501

Financiële vaste activa

9.302

9.137

9.034

9.026

9.019

9.012

Vlottende activa

Grondexploitaties (voorraden)

2.242

Rekening-courantverhouding met het Rijk

10.983

2.569

-

-

-

-

Vorderingen op openbare lichamen

5.254

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

Overige vorderingen

2.164

3.500

3.250

3.000

3.000

3.000

Liquide middelen

281

250

250

250

250

250

Overlopende activa

2.302

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Totaal

93.444

86.986

85.518

83.290

111.758

109.513

Passiva

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Eigen vermogen

Algemene reserve

44.512

45.586

17.880

17.635

17.635

17.635

Bestemmingsreserves

13.146

9.181

31.912

31.302

31.181

30.018

Voorzieningen

10.124

9.684

9.678

9.707

9.718

9.440

Vaste schulden

Leningportefeuille

15.935

14.886

13.843

12.797

11.765

10.858

Op te nemen leningen

-

-

3.585

3.260

32.899

33.003

Vlottende passiva

Overige schulden

7.489

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Overlopende passiva

Verplichtingen

1.791

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel

447

150

120

90

60

60

Totaal

93.444

86.986

85.518

83.290

111.758

109.513