iconToelichting activa

Vaste activa

Onder de materiële vaste activa zetten wij de investeringen met een economisch nut en de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De financiële vaste activa zijn kapitaalverstrekkingen en uitgeleende gelden aan verbonden partijen en overige leningen, waaronder de personeelshypotheken.Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn, kunnen bijdragen aan het realiseren van opbrengsten of verkoopbaar zijn. De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alle materiële investeringen, die niet vallen onder investeringen met een economisch nut. Sinds 2017 activeren wij ook deze investeringen. Voorbeelden hiervan zijn onze wegen, bruggen en openbaar groen.

Ontwikkeling vaste activa

In de ontwikkeling van de vaste activa nemen wij de geraamde investeringen vanuit de beschikbaar gestelde kredieten tot en met 2020, het investeringsplan 2021-2024 en de investeringen zoals deze zijn opgenomen in de Investeringsagenda mee. De geraamde investeringen en de kapitaallasten daarvan staan in de programma's en de financiële begroting (3.1.2) genoemd. De kapitaallasten van die investeringen verwerken we in de ramingen van de programma’s. Vervangingsinvesteringen in riolering komen ten laste van de hiervoor gevormde voorziening. Op basis van de Investeringsagenda, het vervangingsplan en de beschikbare kredieten tot en met 2020 investeren we de komende jaren in totaal € 36,3 mln.

Bij de financiële activa hebben wij de aflossingen verwerkt.

Vlottende activa

Voorraden kavels

De beschikbare kavels zijn verkocht. Voor de planperiode hebben we geen grondexploitaties in ontwikkeling.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

De rekening-courantverhouding geeft het financieringsoverschot weer. Die moeten wij beleggen als schatkistbankieren bij het Rijk. Door de investeringen, de uitvoering van de Investeringsagenda en het gebruik van de Algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen loopt dat financieringsoverschot terug en zullen wij vanaf 2021 financieringsmiddelen moeten aantrekken.

Vorderingen op openbare lichamen, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Voor deze balans hebben we voor deze posten een stelpost opgenomen. De cijfers hebben we afgeleid uit de Jaarstukken 2019.