iconToelichting passiva

Eigen vermogen

Reserves

Soorten

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve

45.586

17.880

17.635

17.635

17.635

Bestemmingsreserves

9.181

31.912

31.302

31.181

30.018

Totaal

54.766

49.792

48.937

48.816

47.653

Ontwikkeling reserves in 2021

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Algemene reserve

45.586

27.705

17.880

Algemene reserve

45.586

-

27.705

17.880

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

412

412

-

Minima

51

5

46

Sociaal Domein

978

2.000

2.188

790

Bovenwijkse voorzieningen

1.871

1.871

Kapitaallasten Investeringsagenda

-

23.800

23.800

Derving Nuon dividend

861

287

574

Gemeentehuis

5.007

177

4.830

Bestemmingsreserves

9.181

25.800

3.069

31.912

Totaal reserves

54.766

25.800

30.774

49.792

Algemene reserve

De Algemene reserve hebben wij voor het opvangen van onverwacht tegenvallers. Daarnaast zoeken we, binnen de verslaggevingsregels, naar passende mogelijkheden om de reserve in te zetten om structureel een meerwaarde te creëren voor Bronckhorst. Op basis van de besluitvorming over de Perspectiefnota 2021, gaan wij € 23,8 mln. apart zetten voor de opgaven die wij voor de toekomst van Bronckhorst zien. Meer hierover leest u in de paragraaf Financiering (2.2.4) en bij de financiële positie (3.3.1).

Bestemmingsreserves

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

Tot en met 2017 is de reserve gebruikt voor het 'Uitvoeringsplan Herstructurering, Revitalisering en Transformatie bestemming bedrijventerreinen Bronckhorst'. De nog beschikbare middelen zetten wij in voor de herinrichting van de industrieterreinen, één van onze opgaven in de Investeringsagenda (3.3.1).

Minima

De reserve is bedoeld voor het verstrekken van eenmalige bijdragen aan inwoners voor het opvangen van onverwachte kosten, waarvoor ze geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen (bijstand). We geven een bijdrage van maximaal € 5.000 per betreffende inwoner.

Sociaal domein

Bij de centralisatie van de jeugdzorg, participatie en de maatschappelijke ondersteuning heeft de raad bepaald dat de uitvoering moet passen binnen de ontvangen rijksvergoedingen aangevuld met de op dat moment al beschikbare eigen middelen. De overschotten (vanaf 2014) op de budgetten voor het Sociaal domein zijn toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

De reserve zetten wij in om de tekorten binnen het Sociaal domein af te dekken. Daarnaast gebruiken we deze reserve voor innovatieveinitiatieven om de transformatie te realiseren. Eind 2020 is de bestemmingsreserve leeg. Daarom hevelen wij € 2 mln van de Algemene reserve over naar deze bestemmingsreserve zodat de transformatie voortgezet kan worden.

Bovenwijkse voorzieningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen die ruimtebeslag tot gevolg hebben, vragen wij een bijdrage van de aanvrager op basis van de Nota 'Bovenwijkse voorzieningen'. De vergoedingen storten we in de reserve. In februari 2017 is een actualisering van de prioriteiten in de nota vastgelegd op basis waarvan we nu de bestedingen doen. Deze hebben betrekking op parkeren Bronckhorst, dorpsranden en landschap en het vastgoedtransitiefonds. We kijken hoe deze reserve kan bijdragen aan de geformuleerde investeringsopgaven.

Kapitaallasten Investeringsagenda

In de Perspectiefnota 2021-2024 is de vorming van een bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda voorgesteld. Het gebruik en de inzet daarvan hebben we bij de financiële positie (3.3.1) beschreven) We nemen dit op in de Nota 'Reserves en voorzieningen'. Met deze bestemmingsreserve kunnen wij de toekomstige opgaven van Bronckhorst financieren en blijft onze Algemene reserve nog robuust genoeg.

Derving Nuon dividend

Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve. De reserve valt jaarlijks gedeeltelijk vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. De laatste bijdrage is in 2025.

Gemeentehuis

Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis en de gemeentewerf hebben wij uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen en de werkplaats in Hengelo deze reserve gevormd. Jaarlijks komt een gedeelte vrij ten gunste van de exploitatie. Daarnaast is 2/3e deel van de 'IZA-middelen'in deze bestemmingsreserve gestort voor de dekking van kapitaallasten van de aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen.

Voorzieningen

Soorten

2020

2021

2022

2023

2024

Egalisatievoorzieningen

2.536

2.543

2.540

2.616

2.389

Risicovoorzieningen

4.859

4.773

4.733

4.605

4.499

Voorziening middelen derden

2.289

2.363

2.434

2.497

2.551

Totaal

9.684

9.678

9.707

9.718

9.440

Ontwikkeling voorzieningen in 2019

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.465

532

677

1.320

Onderhoud sportaccommodaties

1.071

319

167

1.223

Egalisatievoorzieningen

2.536

851

844

2.543

Bedrijvenpark A18

367

367

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.661

1

99

1.563

Wachtgeld wethouders

219

29

39

209

Pensioen wethouders

2.613

80

59

2.634

Risicovoorzieningen

4.859

110

196

4.773

Re-integratietrajecten

83

83

Rioolheffing

-

1.031

1.030

1

Afvalstoffenheffing

-

-

Afkoop onderhoud graven

2.184

298

224

2.257

Reparatie 3e jaar WW

21

21

Voorziening middelen derden

2.289

1.328

1.254

2.363

Totaal voorzieningen

9.684

2.289

2.295

9.678

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

Om de jaarlijkse exploitatielasten voor het onderhoud te egaliseren hebben we voor de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties een voorziening. Stortingen berekenen wij op basis van het onderhoudsplan en die zijn het gemiddelde van wat er voor de planperiode nodig is aan budget. Alle onderhoudskosten worden uit de voorziening gedekt. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Risicovoorzieningen

Bedrijvenpark A18

De gemeente Doetinchem is grondgebiedgemeente voor het A18 Bedrijvenpark. We verwachten een nadelig exploitatieresultaat. Voor het aandeel van Bronckhorst in het verlies hebben we deze voorziening getroffen. Het risico vindt zijn oorsprong in de Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerreinen West Achterhoek (SOK).

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

Dit betreft de uit te keren pensioenen en wachtgelden aan wethouders van de voormalige gemeenten. De omvang van de voorziening bepalen wij periodiek op basis van actuariële berekeningen.

Wachtgeld wethouders

De gemeente loopt het risico dat zij wachtgeld moet uitbetalen aan voormalige wethouders. Daarvoor hebben wij een voorziening getroffen die een gedeelte van het maximale risico afdekt (25%). Het wachtgeld is gebaseerd op de rechten zoals die zijn vastgelegd in de Wet APPA.

Pensioen wethouders

Bij de opbouw van pensioenen voor wethouders van Bronckhorst storten we jaarlijks een bedrag, overeenkomend met de toename van de opgebouwde rechten, in de voorziening. De uitbetaling van de pensioenen komt ten laste van de voorziening.

Voorziening middelen derden

Re-integratietrajecten

Op het salaris van de ambtenaren houden we de premie in voor 'Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten' (WGA) en storten deze in de voorziening. Uit de voorziening bekostigen we re-integratietrajecten.

Rioolheffing

In de tariefberekening voor rioolheffing houden wij rekening met investeringslasten van vervangingen. Hiermee beogen we een gelijkmatig verloop van het tarief. De ruimte die hierdoor ontstaat in de exploitatie voegen we aan de voorziening. De voorziening gebruiken we omvervangingsinvesteringen af te boeken. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Afkoop onderhoud graven

Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen storten wij in deze voorziening. Jaarlijks valt een deel van de afkoopsom vrij en wordt als dekking van de onderhoudskosten ten gunste van de exploitatie gebracht. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door

wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om

deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt

vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten

zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie storten we in deze voorziening gestort. Eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.

Vaste schulden

Leningportefeuille

Van het verloop, de jaarlijkse rentelast en de resterende looptijd kunnen wij het onderstaande beeld geven.

Verloop leningen

Ontwikkeling

2021

2022

2023

2024

Schuldrest per 1 januari

14.886

13.843

12.797

11.765

Reguliere aflossingen

1.043

1.047

1.032

907

Vervroegde aflossingen

Schuldrest per 31 december

13.843

12.797

11.765

10.858

Rentelast boekjaar

Gemiddeld rentepercentage

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

Looptijd schuldrestant per 31 december

- looptijd < 5 jaar

3.999

3.869

3.914

4.503

- looptijd tussen 5 en 10 jaar

2.240

1.740

1.080

-

- looptijd langer dan 10 jaar

7.604

7.188

6.771

6.354

Op de aangetrokken geldleningen (bestaande leningenportefeuille) betalen we gemiddeld 4,5% rente.

Vlottende passiva / Overlopende passiva

Voor de balans hebben wij de vlottende passiva en overlopende passiva als stelpost opgenomen. De cijfers hebben we afgeleid uit de Jaarstukken 2019.