iconDe Investeringsagenda

Voor de Investeringsagenda maken we afspraken die we vastleggen in de nota Reserves en voorzieningen, zodra deze programmabegroting is vastgesteld. De investeringen die we gaan doen, leiden tot kosten die we jaarlijks op moeten kunnen vangen, de kapitaallasten. Dat kunnen we niet realiseren binnen de (jaarlijkse) begrotingsruimte. Voor € 680.000 hebben we hiervoor ruimte in de begroting. De rest (€ 920.000) komt uit de gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Voor de Investeringsagenda hebben we afspraken over de solvabiliteit, het meenemen van de raad bij concrete uitvoeringsvoorstellen, het volgen van de werkelijke bestedingen en de inzet van begrotingsruimte en de bestemmingsreserve. Hieronder lichten we toe hoe we die afspraken hebben ingevuld voor deze programmabegroting.

Onze solvabiliteit blijft minimaal 30%

In de bestemmingsreserve zit € 23,8 miljoen. Voor de Investeringsagenda verwachten we hieruit de 1e opname in 2024. Tot die tijd komen de kosten volledig uit de begrotingsruimte.

Hieronder staat de solvabiliteit geraamd voor de komende 4 jaar.

Ontwikkeling percentage solvabiliteit

2020

2021

2022

2023

2024

Solvabiliteit

63

58,2

58,8

43,7

43,5

Solvabiliteit exclusief bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda

63

30,4

30,2

22,4

22,6

De Investeringsagenda start in 2021 met de eerste voorstellen

We beginnen met de eerste projecten voor Vitale kernen, zoals de Bloemenbuurt Zelhem en de herinrichting van het industrieterrein in Zelhem (deelprogramma 3A Economie). Voor de investeringen in onderwijs en sport (deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving) hebben we u richtinggevende voorstellen voorgelegd (VO-school Vorden en de voetbalvelden in Hengelo, Keijenborg en Vorden).

We rapporteren over de bestedingen binnen de Investeringsagenda en de ontwikkeling van de solvabilteitsratio ieder jaar in de financiële begroting

Hieronder staan de investeringen van de Investeringsagenda. In tijd wordt dit overzicht steeds gedetailleerder, de 'grote' bedragen vallen uiteen naar concreet vastgestelde projecten zoals de bouw van de VO-school in Vorden. Voordat we starten met de uitvoering van een investering leggen we dat uitgewerkte voorstel ter goedkeuring voor aan de raad en geven daarin aan wat de jaarlijkse kosten daarvan zijn en waar we dat uit willen betalen; uit de lopende begroting of uit de bestemmingsreserve. Na die goedkeuring door de raad komt het als een concreet project in het monitoringsoverzicht.

Hieronder tonen we de ontwikkeling van de Investeringsagenda en het solvabiliteitsratio volgens de ramingen in deze programmabegroting. Concrete uitvoeringsvoorstellen hebben we nog niet ter goedkeuring aan u voorgelegd.

Investeringsagenda

netto investering

2021

2022

2023

2024

Totale investeringslast

Investeren in Onderwijs

13.200

-

-

-99

-528

17.408

Investeren in Sport

8.000

-

-

-60

-320

10.550

Investeren in Leefbaarheid

10.000

-7

-65

-129

-650

11.687

Investeren in Bedrijventerreinen

1.400

-10

-91

-90

-89

1.636

Totale kapitaallasten

32.600

-18

-156

-378

-1.587

41.281

Dekking uit begrotingsruimte

18

156

378

667

17.481

Dekking uit bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda

-

-

-

-920

23.800

Solvabiliteitspercentage

58%

59%

44%

44%

+ = minder lasten; - = meer lasten