iconBaten en lasten 2021 per programma

Baten en lasten 2020

Baten

Lasten

Saldo

Programma

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6.787

35.051

-28.263

1A Vitale inwoners en samenleving

-

3.184

-3.184

1B Toegang en individuele voorzieningen

6.787

31.867

-25.079

Programma 2 Wonen en leefomgeving

7.718

26.037

-18.319

2A Passend wonen

1.289

1.473

-183

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.429

24.564

-18.136

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

5.050

7.032

-1.983

3A Economie

14

1.633

-1.619

3B Duurzaamheid

5.036

5.400

-364

Programma 4 Bestuur

396

3.171

-2.775

4A Besturen

396

3.171

-2.775

Totaal programma's

19.951

71.291

-51.340

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

8.225

619

7.606

- Algemene uitkering

53.662

-

53.662

- Dividenden

320

4

316

- Saldo financieringsfunctie

1.050

738

313

- Overige algemene dekkingsmiddelen

-

1.525

-1.525

Totaal algemene dekkingsmiddelen

63.257

2.885

60.372

Overhead

243

9.965

-9.723

Heffing VPB

-

-

-

Onvoorzien

-

128

-128

Saldo van baten en lasten

83.451

84.269

-818

Toevoeging aan reserves

-

-

-

Onttrekking aan reserves

1.277

-

1.277

Geraamd resultaat 2021

84.728

84.269

459

De geraamde beschikkingen over reserves en toevoegingen aan de reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) staan hieronder verbijzonderd:

Gebruik van (bestemmings)reserves

Omschrijving

Onttrekking

Toevoeging

Programmabegroting:

Algemene reserve

615

-

Bestemmingsreserve Sociaal domein; effecten exploitatieuitkomst

198

-

Bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda

-

-

Bestemmingsreserve derving Nuondividend

287

-

Bestemmingsreserve gemeentehuis

177

-

Totaal

1.277

-

Per saldo onttrekking

1.277

Nieuwe presentatie van (bestemmings)reserves

In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserves Sociaal domein en Kapitaallasten Investeringsagenda. Daarmee kunnen wij jaarlijks op een vaste plek goed beeld geven van de opgaves die wij hiervoor in het lopende jaar hebben.

Voor beide reserves geven we de voorkeur aan dekking van de kosten binnen de jaarlijkse budgetten. Wat we tenslotte toch nodig hebben van deze reserves leggen wij u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor (voor Kapitaallasten Investeringsagenda) of in de Jaarstukken (voor Sociaal domein).