iconOverzicht incidentele baten en lasten 2021-2024 per programma

Baten en lasten zien we als incidenteel wanneer ze de begroting niet meer dan 3 jaar achtereenvolgend beïnvloeden. We volgen hiermee het Gelders provinciaal toezichtskader 'Kwestie van evenwicht'. Voor de provincie hoeven we in het overzicht niet zichtbaar te maken hoe we de incidentele lasten opvangen (in de exploitatie of uit de reserve).

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten geven wij het volgende overzicht:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Zorg en ondersteuning

Subsidie Voedselbank Zelhem

-2

Programma 1 Zorg en ondersteuning

-2

-

-

-

Wonen en leefomgeving

Formatie extra vraag bouwvergunningen

100

100

-

-

Subsidie extra sportvelden Vorden en Hengelo

350

-

-

-

Versnelling invoering Omgevingswet (1e tussenraportage 2020)

290

235

-

-

Programma 2 Wonen en leefomgeving

740

335

-

-

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Gebiedsprocessen bedrijventerreinen (Programmaplan 2019)

10

5

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan (Programmaplan 2019)

5

5

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij Bronckhorst

100

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

115

10

-

-

Bestuur

Programma 4 Bestuur

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden

60

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

60

-

-

-

Overhead

Aanschaf functiewaarderingssysteem

50

-

-

-

Overhead

50

-

-

-

Saldo incidentele middelen

963

345

-

-

+ = inzet van incidentele middelen; - = bijdrage van derden aan incidentele middelen